Doelgroepvermindering eerste aanwervingen financieel interessanter

De bedragen van de bestaande doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen' zijn voor de eerste drie aanwervingen opgetrokken. Die forfaitaire bedragen zijn voor nieuwe werkgevers sinds 1 januari 2015 verhoogd met 50 euro per kwartaal. Voor de vierde en vijfde aanwerving is er geen verhoging van het verminderingsbedrag.

RSZ-vermindering voor eerste aanwervingen

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen wordt toegekend aan alle werkgevers uit de privé-sector die de hoedanigheid van "nieuwe" werkgever hebben. U bent een nieuwe werkgever als u nooit onderworpen was aan de sociale zekerheid voor werknemers of er al minstens vier opeenvolgende kwartalen lang niet meer aan bent onderworpen.
Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, kan u van een belangrijke vermindering van de socialezekerheidsbijdragen genieten gedurende een aantal kwartalen. Het aantal kwartalen en het verminderingsbedrag verschilt naargelang het om een eerste, een tweede of een derde, vierde of vijfde werknemer gaat.

Uw werknemer moet aan geen specifieke voorwaarden voldoen. Het statuut van uw werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, ...), de aard en duur van zijn arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, ...) en het werkrooster (voltijds of deeltijds) spelen in principe geen rol. Uw werknemer moet wel minstens 27,5% van een voltijds equivalent presteren. Onderworpen zijn aan minstens één sector van de sociale zekerheid voor loontrekkenden, kan al het recht openen op de doelgroepvermindering mits een paar uitzonderingen (bv. voor dienstboden). De vermindering is bovendien niet gekoppeld aan één bepaalde werknemer. U bepaalt elk kwartaal vrij voor welke werknemer u de doelgroepvermindering toepast.
Deze toepassingsvoorwaarden wijzigen niet.

Nieuwe forfaitaire bedragen

Sinds 1 januari 2015 is de doelgroepvermindering voor de eerste drie aanwervingen verhoogd met 50 euro per kwartaal. De kwartalen waarin u een bijdragevermindering krijgt, moeten zich situeren binnen een periode van 20 kwartalen. Die periode start vanaf het kwartaal dat u een eerste, respectievelijk een tweede of een derde werknemer in dienst neemt.

Elke nieuwe werkgever geniet nu van de volgende doelgroepverminderingsforfaits:

voor een eerste werknemer: 1.550 euro (gedurende 5 kwartalen) + 1.050 euro (gedurende de 4 volgende kwartalen) + 450 euro (gedurende de 4 laatste kwartalen);

voor een tweede werknemer: 1.050 euro (gedurende 5 kwartalen) + 450 euro (gedurende de 8 volgende kwartalen);

voor een derde werknemer: 1.050 euro (gedurende 5 kwartalen) + 450 euro (gedurende de 4 volgende kwartalen);

voor een vierde en vijfde werknemer: 1.000 euro (gedurende 5 kwartalen) + 400 euro (gedurende de 4 volgende kwartalen).

De nieuwe forfaitaire bedragen zijn van toepassing zowel op werkgevers die al vóór 1 januari 2015 genoten van de doelgroepvermindering als op werkgevers die na die datum hun eerste aanwervingen doen. Dit staat in een goedgekeurd ontwerp-koninklijk besluit dat de maatregel verder uitwerkt. Die uitvoeringsbepalingen moeten wel nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Aanvraagprocedure doelgroepvermindering

Voor de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen bestaat geen aparte aanvraagprocedure. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) berekent de verminderingen van sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte die u naar deze instelling moet verzenden. De stukken ter staving van de doelgroepvermindering moet u bijhouden gedurende de verjaringstermijn en op vraag van de RSZ kunnen voorleggen.

Nieuws

Het btw-boetesysteem krijgt een facelift. Bij bepaalde eerste inbreuken te goeder trouw wordt de boete vanaf nu automatisch kwijtgescholden. Om dit mogelijk te maken heeft de fiscus een interne instructie aangepast. Het WBTW en de bijhorende KB’s worden niet gewijzigd.

In principe zijn kosten aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn gemaakt of gedragen. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting komt daar verandering in voor de kosten die eigenlijk betrekking hebben op een ander boekjaar.

Over de aftrekbaarheid van cateringkosten was er lang discussie. Zijn het kosten van onthaal en dus gedeeltelijk aftrekbaar. Of reclamekosten en 100 % aftrekbaar. De minister stelt zich soepel op. De cateringkosten voor een publicitair event zijn nu volledig aftrekbaar.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief