Educatief verlof: deadline voor terugbetaling ingekort

Als u aan één of meerdere werknemers betaald educatief verlof toekent, kan u hiervoor een forfaitaire terugbetaling aanvragen. Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof. Dit had voorlopig geen al te grote gevolgen. De Vlaamse regering plant nu een eerste grote wijziging met de inkorting van de termijn voor het indienen van de terugbetalingsdossiers.

Erkende opleidingen tijdens de werkuren mét behoud van loon

Het recht op betaald educatief verlof voor werknemers in de privésector is het recht om erkende opleidingen te volgen tijdens de werkuren mét behoud van loon. Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. Na de opleiding ontvangt de werkgever een terugbetaling per gevolgd lesuur zodat hij de loonkosten gedeeltelijk kan recupereren. Die terugvordering is beperkt tot een forfaitair bedrag per gevolgd lesuur afhankelijk van het beschikbare budget en het opleidingstype.

Aanvraag terugbetaling door werkgever: nieuwe formulieren

Voor de aanvraag per schooljaar voor educatief verlof moeten twee formulieren worden ingevuld. Voor het voorbije schooljaar 2014-2015 en voor het lopende schooljaar 2015-2016 zijn de werkwijze en de formulieren aan de nieuwe bevoegdheidsverdeling aangepast. Concreet betekent dit dat op het formulier individuele steekkaart het vakje “intergewestelijke mobiliteit” is toegevoegd. Dit vakje moet worden aangekruist wanneer de werknemer in de loop van het schooljaar in een ander gewest gaat werken.

Op het (vernieuwd) formulier aangifte van schuldvordering vermeldt u alle werknemers in alfabetische volgorde die betaald educatief verlof hebben genoten tijdens een schooljaar. Ten opzichte van vroeger moeten er meer gegevens worden ingevuld, die o.m. nodig zijn om de onderneming te identificeren.
Als een groot aantal werknemers betaald educatief verlof hebben genomen in een schooljaar (bv. 100 of meer), dan kan u bij de aangifte van schuldvordering een elektronische lijst voegen van de werknemers, die het manueel invullen van de aangifte overbodig maakt. Dit is (voorlopig) niet verplicht maar wordt met het oog op een verdere digitalisering van het dossier ten zeerste aangeraden.

Modellen van formulieren via http://www.werk.be

Aanvraag terugbetaling door werkgever: nieuwe termijnen

Sinds het schooljaar 2013-2014 worden de aanvragen tot terugbetaling niet meer door de federale overheid behandeld, maar door de gewesten. Voor de aanvragen van ondernemingen gevestigd in Vlaanderen is het Vlaamse gewest nu bevoegd.

De aanvragen om terugbetaling worden door de werkgever of door zijn sociaal secretariaat ingediend. U heeft daarvoor 1,5 jaar tijd na afloop van het schooljaar.  Die termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarin de schuldvordering ontstaat. De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2013-2014 bijvoorbeeld moesten ten laatste op 30 juni 2015 worden ingediend. Een terugbetalingsdossier voor het schooljaar 2014-2015 moet uiterlijk op 30 juni 2016 worden ingediend.

Maar, die termijn wordt in twee stappen ingekort.
Voor het schooljaar 2014-2015 is 31 maart 2016 de laatste dag om aanvragen in te dienen, dus 3 maanden vroeger.
Voor het schooljaar 2015-2016 wordt de indieningstermijn nog verder ingekort met opnieuw 3 maanden. Dit betekent dat die aanvragen tegen ten laatste 31 december 2016 moeten worden ingediend, 6 maanden vroeger dan vandaag is voorzien.
Van deze termijn kan in geen enkel geval worden afgeweken. De postdatum is bepalend.

Bedrag terugbetaling aan werkgever voor schooljaar 2014-2015

Het maximaal forfait voor terugbetaling aan de werkgever voor het schooljaar 2014-2015 is vastgelegd op 21,30 euro per uur. 

Vlaams Gewest
Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel. 02/553 18 00
E-mail : educatiefverlof@vlaanderen.be

Nieuws

De manier waarop de gratis ter beschikking stelling van een woning aan een werknemer of bedrijfsleider wordt gewaardeerd, ligt al lang onder vuur. De regering heeft nu aangekondigd de regels aan te passen. De waarde wordt berekend met de nieuwe formule: KI ◊ 100/60 ◊ 2.

Het btw-boetesysteem krijgt een facelift. Bij bepaalde eerste inbreuken te goeder trouw wordt de boete vanaf nu automatisch kwijtgescholden. Om dit mogelijk te maken heeft de fiscus een interne instructie aangepast. Het WBTW en de bijhorende KBís worden niet gewijzigd.

In principe zijn kosten aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn gemaakt of gedragen. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting komt daar verandering in voor de kosten die eigenlijk betrekking hebben op een ander boekjaar.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief