Veranderingen voor werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden

Werkgevers die investeren in gebieden die getroffen zijn door collectieve ontslagen (de zogenaamde ontwrichte zones) en nieuwe arbeidsplaatsen creëren, kunnen een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Deze steunregeling die in 2014 werd ingevoerd, wordt nu vereenvoudigd zowel voor werkgevers als voor de gewesten.

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Werkgevers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen gedurende 2 jaar tot 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze naar aanleiding van investeringen in steunzones aanwerven. Die extra tewerkstelling moet gedurende 3 jaar (kmo's) of 5 jaar (andere ondernemingen) behouden blijven.

Er is sprake van een kmo in deze regeling als het criterium tewerkstelling (max. 250 VTE) en het criterium omzet (max. 50 miljoen euro) of balanstotaal (max. 43 miljoen euro) in ten minste 2 van de laatste 3 afgesloten belastbare tijdperken niet wordt overschreden. Grote ondernemingen komen enkel in aanmerking als de steunzone samenvalt met de regionale steunkaart 2014-2020 die door Europa is goedgekeurd.

Ondertussen werden in het Vlaamse Gewest de eerste 2 steunzones afgebakend (één rond Genk en één rond Turnhout). De afbakening van een derde steunzone rond Zaventem is in volle voorbereiding.
De 4 steunzones in het Waalse Gewest zijn gelegen in Seraing (site rond Arcelor Mittal), in Sambreville (site van Saint Gobain Sekurit); in Charleroi (site van Caterpillar) en in Frameries (site van Doosan).
Zie http://geoportail.wallonie.be voor de Waalse steunzones en www.geopunt.be voor de Vlaamse steunzones.

Optimalisaties voor werkgevers en gewesten

Deze steunmaatregel wordt regelmatig geëvalueerd. De evaluatie van eind 2016 resulteert nu in de volgende aanpassingen.

Voor de gewesten wordt het mogelijk om tot 8 steunzones af te bakenen, indien de straal van deze zones door de gewesten wordt beperkt tot maximaal 20 km. Nu is voorzien in de afbakening van maximaal 4 steunzones, met elk een straal van maximaal 40 km. De gewesten krijgen dus de keuze om ofwel een steunzone af te bakenen volgens de voorwaarden zoals die momenteel bestaan, ofwel om een kleinere steunzone af te bakenen. Deze wijziging heeft geen impact op de al afgebakende zones.

De gewesten signaleerden dat de steunmaatregel een collectief ontslag anders behandelt, al naar gelang dit ontslag het gevolg is van een herstructurering of van een faillissement. Die ongelijke behandeling wordt weggewerkt.
Daarnaast wordt voorzien in een verlaagde drempel bij een hoge graad van werkloosheid onder personen ouder dan 50 jaar, naar analogie met de verlaagde drempel bij een hoge graad van jeugdwerkloosheid.

Om de maatregel ook van toepassing te maken in groepsstructuren waar het beheer en het bezit van gebouwen of van andere materiële vaste activa is ondergebracht in een afzonderlijke vennootschap, wordt het mogelijk dat de investering wordt verricht door een andere vennootschap van de groep als de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert. Nu moeten de nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de investering heeft verricht. De werkgever moet dus niet meer dezelfde vennootschap zijn dan de vennootschap die de investering heeft gedaan.

Daardoor wijzigt ook het speciaal investeringsformulier (formulier nr. 274SZ) dat de werkgever die van de vrijstelling van BV wil genieten aan de FOD Financiën (bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing) moet bezorgen. Voor beide vennootschappen moet worden aangetoond dat zij aan de kmo-definitie voldoen. De termijn waarbinnen het formulier moet ingediend worden, versoepelt. De werkgevers worden niet meer gedwongen om dit formulier vóór de aanvang van de investering over te leggen. Dit mag op een later tijdstip wat handig is voor werkgevers die een investering plannen met een lange doorlooptijd.

Inwerking na publicatie

De Wet van 30 juli 2018 houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden is verschenen  in het Staatsblad van 10 augustus 2018.
De meeste wijzigingen zijn van toepassing op de investeringen waarvoor vanaf 1 september 2018 een aanvraagformulier 274SZ wordt ingediend.
Voor sommige wijzigingen moet de inwerkingtredingsdatum nog vastgelegd worden bij koninklijk besluit.

Nieuws

Was het afgelopen jaar een boerenjaar voor u en vindt u dat uw personeel een extraatje verdient? Gewoon extra loon betalen is amper een optie want vadertje Staat gaat lopen met het grootste deel van de premie. Via de toekenning van zogenaamde “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen” vermijdt u dat het leeuwendeel van de premie naar de overheid gaat.

Dat het nieuwe wetboek vennootschappen (afgekort WVV) op 1 mei in werking trad, is u ondertussen voldoende bekend. Maar wat minder bekend is, is dat met die nieuwe wet ook een nieuwe regeling komt met betrekking tot de boekhouding. Wat houdt dat precies in?

Binnenkort is het weer tijd om uw aangifte PB in te vullen. Zoals elk jaar gidsen wij u daarom eerst graag kort door de aangifte. Want, hoewel de fiscus aankondigt dat er dit jaar maar enkele nieuwe codes bijkomen, verandert er eigenlijk meer dan op het eerste gezicht lijkt. We lichten de belangrijkste nieuwigheden toe.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief