Dienst Voorafbetalingen anno 2019

Voorafbetalingen doen en rechtzetten kan nu ook via het elektronisch platform van de FOD Financiën MyMinfin. Sinds begin dit jaar stelt de administratie hiervoor een specifieke module op haar elektronisch platform ter beschikking. Vanaf 1 maart 2019 zal elke belastingplichtige via MyMinfin ook een overzicht van gedane voorafbetalingen kunnen opvragen.

Voor natuurlijke personen, zelfstandigen en vennootschappen

Het stelsel van de voorafbetalingen verschilt naargelang de aard van de belastingplichtige.

Natuurlijke personen die genoeg voorafbetalingen doen, krijgen een bonificatie. Dit is een korting (vermindering) op te betalen belasting.

Zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten die geen of niet tijdig voorafbetalingen doen, riskeren een belastingvermeerdering. Beginnende zelfstandigen die zich in 2016, 2017 of 2018 voor de eerste keer als zelfstandige in hoofdberoep hebben gevestigd, zijn geen vermeerdering verschuldigd voor het aanslagjaar 2019. Zij kunnen wel een bonificatie krijgen als ze voorafbetalingen doen.

Om een belastingvermeerdering te vermijden moeten ook vennootschappen voorafbetalingen doen. Ze hebben nooit recht op een bonificatie als ze te veel vooraf betaald hebben.

Voorafbetalingen moeten binnen vastgestelde termijnen worden uitgevoerd en kunnen uitsluitend worden gestort of overgeschreven op de financiële rekening van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen.

Gestructureerde mededeling

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) wijzigt de gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen. Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Die gestructureerde mededeling is gebaseerd op het rijksregisternummer, op het bis-registratienummer toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) of op het ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Via deze gestructureerde mededeling wordt een belastingplichtige bij het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen "geïdentificeerd".

Sinds 1 januari 2019 stelt de administratie een specifieke module op haar elektronisch platform MyMinfin ter beschikking zodat belastingplichtigen de bij elke betaling van voorafbetalingen verplicht te gebruiken gestructureerde mededeling bekomen, ongeacht of zij gebeurt bij storting of overschrijving.
Belastingplichtigen zonder rijksregisternummer, RSZ-registratienummer of ondernemingsnummer of die niet in staat zijn om de gestructureerde mededeling te bekomen via de specifieke module, contacteren het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen om het nummer van de gestructureerde mededeling te verkrijgen.

Rechtzettingen en terugbetalingen

Voor zover voorafbetalingen nog niet zijn verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting of niet zijn overgedragen aan de meewerkende echtgenoot, kan het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen:

materiële vergissingen gemaakt door derden rechtzetten, in voorkomend geval door terugbetaling;

gestorte of overgeschreven bedragen terugbetalen, overschrijven naar een financiële rekening van de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen om aan te rekenen op fiscale of niet-fiscale schulden; of overdragen naar het volgende belastbare tijdperk.

Die rechtzettingen en terugbetalingen doet het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk.
Vanaf 1 maart 2019 moeten de verzoeken tot rechtzetting, terugbetaling, overschrijving of overdracht van voorafbetalingen worden ingediend via het elektronisch platform MyMinfin. Wie geen toegang heeft tot MyMinfin, dient zijn verzoek in bij het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen.

Overzicht op MyMinfin

Nog nieuw vanaf 1 maart 2019 is dat de belastingadministratie via het elektronisch platform MyMinfin aan belastingplichtigen een overzicht zal bezorgen van de voor zijn rekening gedane voorafbetalingen voor het lopende belastbaar tijdperk, alsook voor de drie recentst verstreken tijdperken. Het overzicht is informatief en verleent de belastingplichtige geen enkel recht.

Wanneer het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen de oorspronkelijke bestemming van de voorafbetalingen heeft gewijzigd, zijn de aanvankelijk uitgevoerde stortingen of overschrijvingen, in zover zij van bestemming zijn veranderd, van rechtswege nietig en worden de eraan verbonden voordelen opgeheven.

Nieuw rekeningnummer

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Nieuws

In het UBO-register moeten alle uiteindelijk begunstigden of ultimate beneficial owners van vennootschappen zich registreren. Ze moeten daarbij allerlei gegevens over de achterliggende natuurlijke personen melden. Omdat de site waarop de gebruikers zich kunnen registreren op zich liet wachten, wordt de deadline waartegen de betrokken personen zich voor het eerst moesten registreren opnieuw uitgesteld. Nieuwe datum is 30 september 2019.

Een van de elementen van de hervorming van de vennootschapsbelasting is de nieuwe interestaftrekbeperking. De regering heeft de inwerkingtreding van de nieuwe regels vervroegd, zodat ze al van toepassing zijn in 2019.

Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt berekend met een formule. Een essentieel element voor de formule is de referentie-uitstoot van CO2. Hoe hoger de auto boven de referentie-uitstoot zit, hoe hoger het voordeel. Deze referentie-uitstoot wordt elk jaar vastgelegd in een koninklijk besluit. De cijfers voor dit jaar zijn gunstig voor de belastingplichtige: het voordeel van alle aard daalt.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief