Neerleggingskosten jaarrekening onderneming voor 2015

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). De kosten voor die publicatie worden elk jaar geïndexeerd. De Nationale Bank heeft de geïndexeerde bedragen voor 2015 bekendgemaakt.

Openbaarmaking jaarrekening door neerlegging bij Nationale Bank

Ondernemingen moeten hun jaarrekening neerleggen binnen de zeven maanden na de afsluiting van hun boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering. De neerlegging langs elektronische weg is de regel. De betaling gebeurt online met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving.
Alleen buitenlandse vennootschappen en Europese Economische samenwerkingsverbanden (EESV's) naar buitenlands recht, en ondernemingen met een omzet van maximum 500.000 euro (excl. btw) mogen hun jaarrekening nog neerleggen op papier. Jaarrekeningen op papier kunnen alleen worden betaald met een overschrijving.

Verkort of volledig schema

Door de groottecriteria voor ondernemingen worden die ingedeeld in twee groepen: kleine of grote ondernemingen. De grootte bepaalt welk schema van de jaarrekening moet worden gebruikt. Niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen mogen het verkort schema gebruiken; grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine ondernemingen moeten het volledig schema gebruiken.
Het gewoon tarief voor de neerlegging van de jaarrekening is het tarief voor de neerlegging van een volledig model van jaarrekening. Dit tarief is ook van toepassing voor de geconsolideerde jaarrekening.
Het verlaagd tarief voor de neerlegging van de jaarrekening geldt voor jaarrekeningen opgesteld volgens een gestandaardiseerd, verkort model. Het verlaagd tarief geldt ook voor jaarrekeningen van kredietinstellingen en van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Let op. De jaarrekening wordt opgesteld in de officiële taal van het gewest waar de werkelijke exploitatiezetel van uw vennootschap zich bevindt. Voor ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit in het Nederlands of in het Frans. Als uw onderneming exploitatiezetels in verschillende taalgebieden heeft, dan moet u een jaarrekening neerleggen in de taal van elk van die taalgebieden en voor iedere neerlegging neerleggingskosten betalen.

Jaarrekeningen met wezenlijke fouten

Jaarrekeningen met wezenlijke fouten moeten opnieuw worden neergelegd. Wezenlijke fouten komen alleen nog voor in jaarrekeningen in pdf of in papieren jaarrekeningen. Een jaarrekening met wezenlijke fouten die online wordt neergelegd als xbrl-bestand, geraakt niet door het valideringsprogramma.

Tarieven voor 2015

Ondernemingen betalen vanaf 1 januari 2015 volgende tarieven in euro (dit zijn de tarieven incl. 21% btw en met de bijdrage in de werkingskosten van de CBN en het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris, ook de bekendmakingskosten voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn inbegrepen):

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (xbrl):
• volledig model: 413,52 euro
• verkort model: 153,62 euro
• verbeterde neerlegging: 150,89

Via het internet in PDF-formaat:
• volledig model: 476,32 euro
• verkort model: 216,54 euro
• verbeterde neerlegging: 150,89 euro

Via de post of aan het loket op papier:
• volledig model: 483,34 euro
• verkort model: 223,55 euro
• verbeterde neerlegging: 150,89 euro

Tarieftoeslag bij laattijdige of niet-neerlegging jaarrekening

Bij een laattijdige neerlegging komt er bovenop de kosten voor de neerlegging een tarieftoeslag van:

400 euro, wanneer de (geconsolideerde) jaarrekening wordt neergelegd tijdens de negende maand na de afsluiting van het boekjaar;

600 euro, wanneer de stukken worden neergelegd vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar;

1.200 euro, wanneer deze stukken worden neergelegd vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

Voor kleine vennootschappen die hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar maken, worden deze bedragen teruggebracht tot respectievelijk 120, 180 en 360 euro.

Een vennootschap die haar jaarrekening niet tijdig heeft neergelegd door overmacht, kan een aanvraag tot terugbetaling indienen binnen een termijn van 18 maanden na de afsluitingsdatum van de jaarrekening. Het bewijs van overmacht kan u met alle rechtsmiddelen leveren. Noteer dat als de mededeling van de neerlegging bij de Balanscentrale ontbreekt, de aanvraag automatisch wordt geweigerd.

Nieuws

De drie letters staan voor Environmental, Social en Governance. Maar wat weet u nog meer over ESG? En waarom kunt u er als ondernemer dit jaar écht niet meer omheen?

Bij de start van een nieuw jaar geven we u een overzicht van wijzigingen aan de registratierechten op onroerende goederen in Vlaanderen.

Zoals elk jaar moet u ook in 2024 rekening houden met nieuwe fiscale regels die een impact kunnen hebben op uw vennootschap en medewerkers. We zetten enkele opvallende maatregelen in de kijker:

Schrijf u in op onze nieuwsbrief