Tarieven voor het bekendmaken van akten vanaf 1 maart 2015

De geïndexeerde bedragen van toepassing voor een mededeling of een aankondiging in het Belgisch Staatsblad waren al bekend. De tarieven voor de bekendmaking van de akten van ondernemingen en verenigingen kunnen we nu meedelen. Die tarieven worden sinds 2014 niet meer op 1 januari, maar pas op 1 maart geïndexeerd.

Speciale aanvraagformulieren

Ondernemingen en verenigingen moeten bepaalde akten en stukken neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Hiervoor moeten ze speciale formulieren gebruiken die u kan terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie

Vennootschappen gebruiken Formulier I en II OND en verenigingen Formulier I en II VZW.
Onderaan Formulier I, Luik B staat een voetnoot over de vermelding van de perso(o)n(en) bevoegd om de rechtspersoon of de vereniging te vertegenwoordigen. Als uw raad van bestuur optreedt als college en de bevoegdheid om uw vennootschap of vereniging te vertegenwoordigen, wordt opgedragen aan bepaalde bestuurders die alleen of gezamenlijk optreden, dan is het voldoende om de naam van deze laatsten te vermelden of in voorkomend geval de naam en hoedanigheid van de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.
De basistaal van het formulier I als dusdanig moet de taal zijn van de griffie van de rechtbank van koophandel waarbij de bekendmaking gebeurt. Enkel de tekst van de bekendmaking kan in een andere taal worden opgesteld. Ingeval van een tweetalige bekendmaking betaalt u tweemaal bekendmakingskosten.

Formulier II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) heeft enkel een luik A en C. Dit formulier moet worden ingevuld als de wijziging een bekendmaking van de inschrijving in de KBO vereist.

Tarieven Bestuur Belgisch Staatsblad

De bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door toedoen van de griffie volgt na de neerlegging van de akten en stukken. Afhankelijk van de rechtsvorm (onderneming en vzw) en van het onderwerp van de akte (oprichtingsakte en wijzigingsakte) betaalt u hiervoor een ander bedrag.

Ondernemingen betalen vanaf 1 maart 2015:

voor een oprichtingsakte neergelegd op papier: 216,70 euro of 262,21 euro inclusief 21% btw;

voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte: 175,00 euro of 211,75 euro inclusief 21% btw;

voor een wijzigingsakte (op papier of elektronisch): 127,10 euro of 153,79 euro inclusief 21% btw.

Verenigingen zonder winstoogmerk en internationale verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, organismen en andere rechtsvormen die we kunnen onderbrengen onder de algemene term “verenigingen” betalen vanaf 1 maart 2015:

voor een oprichtingsakte op papier: 150,00 euro of 181,50 euro inclusief 21% btw;

voor een elektronische oprichtingsakte: 108,40 euro of 131,16 euro inclusief 21% btw;

voor een wijzigingsakte (op papier of elektronisch): 101,70 euro of 123,06 euro inclusief 21% btw.

Belang van neerlegging en bekendmaking

De termijnen voor de neerlegging en de bekendmaking verschillen voor vennootschappen en verenigingen.
Een vennootschap verkrijgt pas haar rechtspersoonlijkheid op het ogenblik dat een uittreksel van de oprichtingsakte wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel zal hebben. Die neerlegging door de notaris moet gebeuren binnen vijftien dagen na dagtekening van de definitieve akte en leidt tot de inschrijving van de vennootschap in de KBO.
De bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad door de griffie geschiedt binnen 15 dagen na de neerlegging.
Het is belangrijk om deze formaliteiten binnen een redelijke termijn te vervullen omdat akten en stukken slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen vanaf de dag van neerlegging ervan of vanaf de dag van de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Nieuws

De minister van Financiën kreeg eind mei groen (!) licht van de regering voor een diepgaande hervorming van de fiscale aftrek van professioneel gebruikte personenwagens. Wagens die fossiele brandstoffen verbruiken worden naar de uitgang geduwd maar ook voor elektrische wagens wordt de aftrek beperkt. De regering neemt er een decennium de tijd voor.

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken … De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief