Wegwijs in de Algemene Administratie Inning en Invordering van de FOD Financiën

De FOD Financiën is opgebouwd uit verschillende algemene administraties. De ‘Algemene Administratie van de Inning en de Invordering' van de FOD Financiën is sinds 1 juli 2015 gereorganiseerd. Er zijn nieuwe diensten opgericht en bij de operationele diensten van deze Administratie zijn er aanpassingen doorgevoerd.

Structuur FOD Financiën

De FOD Financiën is opgebouwd uit verschillende algemene administraties (AA) zijnde: Fiscaliteit (AAFisc); Douane en Accijnzen (AAD&A); Inning en Invordering (AAII); Bijzondere Belastinginspectie (AABBI); Thesaurie (AAThes) en Patrimoniumdocumentatie (AAPD).
Op 1 juli 2015 is de hervormde 'Algemene Administratie van de Inning en de Invordering' van start gegaan. Deze administratie heeft vier kernopdrachten binnen de FOD Financiën: de financiering van de Staat; een snelle inning van belastingen en een optimale invordering van schulden; de teruggave van belastingen aan burgers en ondernemingen; en de toekenning van ontvangsten aan de Europese unie, de Federale overheid en de andere overheden.

Operationele diensten 'Inning en Invordering'

De operationele diensten van de 'AAII' bestaan uit 1 Inningscentrum (1); 15 Regionale Invorderingscentra (2); en 1 Bijzonder Invorderingscentrum (3). Elk Centrum wordt geleid door een 'Adviseur-generaal - Gewestelijk Directeur'. Deze centra worden georganiseerd op basis van hun hoofdtaken: de inning (betalingen en terugbetalingen) en de invordering (recuperatie van belastingschulden) van schuldvorderingen, zonder een onderscheid te maken in de aard van de belasting.

(1) Inningscentrum

Het Inningscentrum staat in voor de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Dit centrum bestaat uit de volgende diensten:

het ontvangkantoor Voorafbetalingen;

het ontvangkantoor Belastingen-auto's;

“btw-ontvangsten Brussel”, “btw-ontvangsten Namen”, “btw-ontvangsten Mechelen”. De Dienst “btw-ontvangsten Brussel” zorgt ook voor de btw-overdrachten naar de EU-lidstaten en de btw-overdrachten in het kader van de “Mini-One-Stop- Shop” (MOSS);

de Dienst E-support o.a. voor het afleveren van attesten bij overheidsopdrachten;

de Dienst “beslagen en overdrachten”;

de Dienst “terugbetalingen”;

de Dienst “roerende voorheffing”;

de Dienst “inhoudingsplicht FOD Financiën” belast met de inning van de belastingschulden van aannemers;

het Kantoor fiscale regularisatie;

de Dienst “debt relationship management” (DRM): een nieuwe dienst sinds 1 januari 2015 ten dienste van de schuldenaars van de btw en bedrijfsvoorheffing;

de Dienst “diverse taksen”;

de Dienst “inning niet-fiscale schuldvorderingen” (o.a. de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO));

de Dienst controle.

(2) Regionale Invorderingscentra

De Regionale Invorderingscentra bestaan elk - met uitzondering van het Regionaal Invorderingscentrum Eupen-Sankt-Vith - uit:

een Team Inning;

één of meerdere Teams Invordering natuurlijke personen die zijn belast met de invordering van belastingen; bedrijfsvoorheffing; onroerende voorheffing; roerende voorheffing; de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen; en de btw;

één of meerdere Teams Invordering rechtspersonen belast met de invordering van belastingen; bedrijfsvoorheffing; roerende voorheffing, de belasting op de werknemersparticipatie en van de bijkomende heffing op roerende inkomsten (art. 174/1 WIB92); de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met uitzondering van de verkeersbelasting; en de btw;

één of meerdere kantoren Niet-Fiscale Invordering (NFI);

een Juridische Dienst;

een Dienst controle.

(3) Bijzonder Invorderingscentrum

Het Bijzonder Invorderingscentrum bestaat uit een Team Bijzondere Invordering Brussel; een Team Bijzondere Invordering Gent; een Team Bijzondere Invordering Namen; een Dienst controle; een Juridische Dienst; en de Dienst transversale invordering voor de behandeling van vragen om internationale invorderingsbijstand.

De Teams Bijzondere Invordering zijn bevoegd voor de inning en de invordering van verbeurdverklaarde goederen, penale boeten en gerechtskosten in strafzaken (met uitzondering van deze die vallen onder het polyvalente Team Eupen).
Het Team Bijzondere Invordering Brussel is bevoegd wanneer de veroordeling is uitgesproken door een rechterlijke instantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Team Bijzondere Invordering Gent is bevoegd op het grondgebied van het Vlaams Gewest. Het Team Bijzondere Invordering Namen is bevoegd op het grondgebied van het Waals Gewest.

Contactgegevens AAII

Algemene administratie van de Inning en de Invordering
Koning Albert II-laan 33 bus 40
1030 Brussel

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Ondernemingen en zelfstandigen die een beroep doen op een aannemer voor bouwwerkzaamheden, moeten controleren of de betrokken aannemer geen schulden heeft bij de RSZ of fiscus. Is dat wel het geval, dan is er een inhoudingsverplichting. Via de link https://www.checkinhoudingsplicht.be kan u gemakkelijk nagaan of zo’n inhouding nodig is.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief