Nieuwe ontwikkelingszones afgebakend voor investeringssteun in Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de ontwikkelingszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgestemd op de Belgische regionale steunkaart 2014-2020. Ondernemingen die investeren in een project in een gemeente uit de steunkaart, kunnen in aanmerking komen voor overheidssteun en een dossier indienen.

Belgische regionale steunkaart 2014-2020

In de regionale steunkaarten wordt vastgesteld in welke geografische gebieden ondernemingen regionale steun kunnen ontvangen en voor welke investeringskosten (steunintensiteit).

De Belgische kaart verleent steun in gebieden met een achterstand ten opzichte van het nationale gemiddelde. De Belgische regionale steunkaart 2014-2020 is vorig jaar in september door de Europese Commissie goedgekeurd. De België heeft bijna niets aan de regionale steunkaart veranderd maar heeft wel aan de bestaande steungemeenten enkele gemeenten toegevoegd. Het gaat voornamelijk om Eeklo en de provincies Limburg en Luik. De kaart bevat nu de provincie Henegouwen in haar geheel en een aantal kleinere zones die 8% van de Belgische bevolking in het Vlaams Gewest, 8 % in het Waals Gewest en 1,89 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen.

In de regionale steunkaart wordt ook het maximale bedrag aan steun bepaald dat aan ondernemingen voor regionale investeringsprojecten in de steungebieden kan worden toegekend. Dit niveau is vastgesteld op 10% van de investeringskosten in alle aangewezen gebieden, met uitzondering van de provincie Henegouwen waarvoor tot 31 december 2017 een maximaal steunplafond gelijk aan 15% van de investeringskosten geldt. Dit percentage kan worden verhoogd met 10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor kleine ondernemingen.

De regionale steunkaart voor België geldt voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2020.

Brusselse Hoofdstedelijke ontwikkelingszone

De nieuwe Brusselse Hoofdstedelijke ontwikkelingszone is afgestemd op de regionale steunkaart 2014-2020 voor België. De nieuwe ontwikkelingszone bestaat uit een lijst met wijken en straten in Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering beschouwt deze zone als een ontwikkelingszone voor het toekennen van steun aan ondernemingen die investeren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Steun voor algemene investeringen

Om te weten of uw onderneming kan genieten van steun voor algemene investeringen, moet u rekening houden met de omvang van uw onderneming en de sector waarin u actief bent.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kent onder meer steun toe aan micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen die 'algemene investeringen' uitvoeren.

Uiteraard komen niet alle 'algemene investeringen' in aanmerking voor de steun: “enkel de investering of het investeringsprogramma, materieel of immaterieel, voor de oprichting van een vestiging of voor de uitbreiding van een bestaande vestiging, voor de diversificatie van de productie van een vestiging op nieuwe productmarkten of voor een fundamentele wijziging van het geheel van het productieproces van een bestaande vestiging, is toelaatbaar”.

Minimumbedrag investering

De investering moet betrekking hebben op een minimumbedrag (excl. btw en andere belastingen) van 15.000 euro voor micro-ondernemingen; 30.000 euro voor kleine ondernemingen; en 100.000 euro voor middelgrote ondernemingen. Het bedrag per factuur moet minimum 500 euro bedragen.

Basissteun en aanvullende steun afhankelijk van grootte onderneming

De steunintensiteit waarvan u kan genieten, hangt af van de grootte van uw onderneming. De steun voor algemene investeringen bestaat uit een basissteun die kan worden aangevuld. De basissteun en de aanvullende steun worden uitgedrukt in percentages van de aanvaarde investering. Ze zijn cumulatief en mogen sinds 1 juni 2015 samen niet meer bedragen dan:

voor micro-ondernemingen: 30 % (voordien 35 %) in de ontwikkelingszone en 15 % buiten de ontwikkelingszone;

voor kleine ondernemingen: 30 % (voordien 25 %) in de ontwikkelingszone en 15 % buiten de ontwikkelingszone;

voor middelgrote ondernemingen: 20 % (voordien 25 %) in de ontwikkelingszone en 7,5 % buiten de ontwikkelingszone.

Het totaalbedrag van de toegekende steun is geplafonneerd op 350.000 euro per onderneming en per kalenderjaar (de Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan een afwijking toestaan).

De basissteun bedraagt:

voor micro-ondernemingen: 5 % van de investering buiten en 15 % van de investering binnen de ontwikkelingszone;

voor kleine ondernemingen: 5 % van de investering buiten en 10 % van de investering binnen de ontwikkelingszone;

voor middelgrote ondernemingen: 2,5 % van de investering buiten en 10 % van de investering binnen de ontwikkelingszone.

De aanvullende steun op het vlak van tewerkstelling bedraagt voor micro-ondernemingen maximum 7,5 %. Voor kleine en middelgrote ondernemingen ligt dit plafond respectievelijk op 5 % en 3,5 %.

De steun inzake economisch beleid kan, buiten de ontwikkelingszone, maximum 7,5 % bereiken voor de micro-ondernemingen, 5 % voor de kleine ondernemingen, 3,5 % voor de middelgrote ondernemingen en 12,5 % voor de nieuwe vestigingen binnen de ontwikkelingszone.

Praktisch

Voor u de investering opstart, moet u een voorafgaandelijke toelating bekomen. Van zodra u die voorafgaandelijke toelating heeft, kan u het investeringsprogramma opstarten. Uiterlijk 120 dagen na de datum van het ontvangstbewijs van uw voorafgaandelijke toelatingsaanvraag, moet u uw compleet aanvraagdossier indienen. De directie Steun aan Ondernemingen onderzoekt dit dossier, vooraleer de beslissing over de toekenning van de steun wordt genomen.

Op de website van Brussel Economie & Werkgelegenheid (www.werk-economie-emploi.irisnet.be) vindt u de vereiste formulieren.
Het formulier moet u met bijlagen per post versturen naar: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Steun aan Ondernemingen, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.

Nieuws

Heeft u te veel btw doorgestort aan de Staat, dan heeft u de keuze: ofwel draagt u het krediet over naar de volgende maand of het volgende kwartaal, ofwel vraagt u de teveel betaalde btw terug. Maar voor een teruggave geldt een verjaringstermijn van drie jaar. De vraag is nu: wanneer die termijn begint te lopen?

Wat gebeurt er als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt vóór de volstorting ervan? Ook onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) blijft die vraag relevant.

Uw werkgever installeert zonnepanelen op het dak van uw privéwoning. Waarom ? Om u een voordeel te bieden? Of misschien bent u wel de bedrijfsleider en is de vennootschap gevestigd in een deel van uw woning? Hoe zit dat fiscaal? De minister verrast.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief