Neerleggingskosten jaarrekening vzw voor 2016

Grote en zeer grote verenigingen zijn verplicht om een jaarrekening over het voorbije boekjaar en een begroting voor het volgende boekjaar op te stellen. Hoeveel zij moeten betalen voor de openbaarmaking van hun jaarrekening, wordt door de wijze van neerlegging bepaald. Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe geïndexeerde bedragen van toepassing.

Grootte van de vereniging bepaalt model van de jaarrekening

De term “verenigingen” omvat de verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), de internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's), de private stichtingen en de stichtingen van openbaar nut.
Verenigingen en stichtingen worden door groottecriteria ingedeeld in kleine, grote of zeer grote verenigingen. De grootte bepaalt welk model van de jaarrekening moet worden gebruikt.
Zeer grote verenigingen moeten een volledige boekhouding voeren en een jaarrekening opstellen volgens het "volledig schema voor verenigingen".
Grote verenigingen voeren ook een volledige boekhouding maar zij maken een jaarrekening op volgens het "verkort schema voor verenigingen".
Kleine verenigingen en stichtingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren en leggen hun jaarrekening neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Tarieven voor 2016

Het bedrag dat verenigingen en stichtingen betalen bij de neerlegging van een jaarrekening hangt af van de wijze van neerlegging. Internet is in principe de regel, papier de uitzondering.

Vzw's, ivzw's en stichtingen die een jaarrekening moeten neerleggen, betalen sinds 1 januari 2016 volgende tarieven in euro:
• via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (xbrl): 80,15 euro
• via het internet in PDF-formaat: 143,80 euro
• via de post of aan het loket op papier: 150,82 euro
• verbeterde neerlegging: 77,92 euro
Deze bedragen zijn inclusief 21% btw op de openbaarmakingskosten en inclusief de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).

Geen tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging

De raad van bestuur van grote en zeer grote verenigingen legt ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Binnen 30 dagen na de datum van de algemene vergadering moeten zij hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) neerleggen. Bij een laattijdige neerlegging zijn er voor de verenigingen geen tarieftoeslagen voorzien, zoals dat het geval is voor ondernemingen.

Hoe betalen?

Verenigingen en stichtingen zijn in de regel niet verplicht om hun jaarrekening elektronisch neer te leggen zoals ondernemingen. Als de jaarrekening via het internet wordt neergelegd, kunnen de neerleggingskosten online met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of offline met een overschrijving worden betaald. Jaarrekeningen die worden neergelegd op papier, kunnen alleen met een overschrijving worden betaald.

Nieuws

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van België (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

Op 12 oktober 2021 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies over de alarmbelprocedure onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De toepassing van de alarmbelprocedure hangt in grote mate af van de waarderingsregels die het bestuursorgaan hanteert. Bestuurders die de regels correct toepassen, vermijden de bijzondere aansprakelijkheid die zij kunnen oplopen.

Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen van hun werkgever, worden belast op een voordeel van alle aard. Dat voordeel is gebaseerd op de cataloguswaarde van het voertuig. Als de werkgever daar ook nog een tankkaart bij geeft, dan heeft dat geen impact op dat voordeel. Maar hoe zit het als de werknemer elektriciteit “tankt” op kosten van de werkgever?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief