Union Costums Code: gevolgen van de nieuwe Europese douanewetgeving voor het bedrijfsleven

Op 1 mei 2016 wordt een volledig nieuwe douanewetgeving van toepassing in de Europese Unie. De Union Customs Code (UCC) vervangt het Communautair Douane Wetboek (CDW). Dit heeft uiteraard gevolgen voor het bedrijfsleven. Voor regelingen zoals de bepaling van de douanewaarde en entrepot type D gelden overgangsbepalingen.

De Europese Commissie werkt al jaren aan een ingrijpende hervorming van de douaneregels in de Unie. De basisverordeningen werden al in 2013 gewijzigd. Het nieuwe douanewetboek wordt het nieuwe regelgevende kader voor wetgeving en procedures met betrekking tot douane binnen de Europese Unie. De Union Costums Code (UCC) treedt in werking op 1 mei 2016.

Opbouw van het douanewetboek van de Unie

Naast de basisverordening (EU) n° 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie zal de "Union Customs Code" bestaan uit de gedelegeerde handelingen (met o.a. de voorwaarden voor het verlenen van vergunningen en tijdslimieten); de uitvoeringsverordening; de verordening met de overgangsmaatregelen en het werkprogramma met de streefdata voor de ontwikkeling van de verschillende nieuwe elektronische systemen.

Enkele aandachtspunten van het douanewetboek van de Unie

Onder de UCC zullen royalty's en licentierechten nog steeds belastbaar zijn als ze betrekking hebben op de ingevoerde goederen en een voorwaarde voor de verkoop zijn. Ze zullen in principe bij de belastbare douanewaarde worden gevoegd.
Er komt wel een nieuwe manier om die douanewaarde (of transactiewaarde) te bepalen. Die waarde zal worden vastgesteld op basis van de laatste verkoopwaarde voordat de goederen in de Unie worden binnengebracht. Het principe van "First Sale for Export" wordt dus afgeschaft en vervangen door het principe van de "Last Sale". De huidige manier voor de bepaling van de transactiewaarde kan onder bepaalde voorwaarden (contract) tot en met 31 december 2017 wel verder worden gebruikt. Dit neemt niet weg dat deze wijzigingen kunnen leiden tot een verhoging van uw belastbare douanewaarde en een stijging van de te betalen invoerrechten.

De AEO-vergunning (certificaat in het CDW) wordt door de douane afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn en die aan een aantal veiligheidscriteria voldoen. AEO staat voor Authorised Economic Operator. AEO-bedrijven worden bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel en kunnen genieten van verlaagde of vrijstelling van zekerheid. Voor bedrijven met douanevergunningen en/of douaneborgen wordt AEO echt een noodzaak. AEO-vergunningen worden herbekeken in functie van de nieuwe criteria. Dit moet gebeuren voor 1 mei 2019 zonder verplichte aanvraag van de vergunninghouders zelf. Een update van het AEO-systeem is voorzien voor maart 2018. Tot dan kan het huidig systeem met formulieren worden verder gebruikt.

Onder de UCC wordt het gebruik van een 100% zekerheidstelling verplicht voor alle douaneregelingen en tijdelijke opslag. Tijdelijke opslag blijft geen douaneregeling (zelfde situatie als in het CDW). De aangifte tot tijdelijke opslag is geen douaneaangifte maar een handeling waarbij men kenbaar maakt dat men goederen onder tijdelijke opslag plaatst.

De verschillende soorten douane-entrepots onder UCC zijn de publiek douane-entrepots type I, II en III en het particulier douane-entrepot. De huidige indeling vervalt m.a.w. en onze verschillende types van douane-entrepot worden ondergebracht onder de nieuwe UCC-types:

Publiek douane-entrepot type I = oude douane-entrepot type A.

Publiek douane-entrepot type II = oude douane-entrepot type B.

Publiek douane-entrepot type III = douane-entrepot beheerd door de douaneautoriteiten. Vergelijkbaar met vroeger entrepot type F.

Goederen geplaatst in douane-entrepots type A, B, C, E en F vóór 1 mei 2016 zullen worden aangezuiverd volgens de nieuwe UCC-voorwaarden. Goederen geplaatst in douane-entrepot type D vóór 1 mei 2016 zullen volgens oude regels worden aangezuiverd en dit tot en met 31 december 2018.

Dit is in een notendop de impact van de nieuwe douanewetgeving die eraan komt. De nieuwe regels worden (gelukkig) trapsgewijs ingevoerd met als einddatum 31 december 2020. In afwachting van de nieuwe elektronische Europese systemen worden de huidige systemen en procedures dan ook zoveel mogelijk verdergezet tijdens de overgangsperiode.
Een strategisch plan mag echter niet ontbreken zodat de wijzigingen aan uw douanestrategie tijdig worden doorgevoerd.

Nieuws

Eind september 2023 bereikte minister van FinanciŽn Vincent Van Peteghem in de ministerraad een akkoord over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Er wordt een ruime overgangstermijn voorzien, zodat elke belastingplichtige de kans krijgt om zich aan te passen aan deze nieuwe werkwijze.

Via de investeringsaftrek kan een onderneming een gedeelte van haar winst vrijstellen voor bepaalde nieuwe investeringen die zij tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan. Met welke (gewijzigde) percentages voor de investeringsaftrek moet u rekening houden?

Mobiliteit en duurzaamheid gaan alsmaar vaker hand in hand. Ook op fiscaal vlak zien we dat beide thema's nauwer op elkaar afgestemd worden, onder meer via de wet inzake de 'fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit' die de federale regering twee jaar geleden publiceerde.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief