Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds verplicht vóór start van de activiteit

Wie start met een zelfstandige activiteit moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, ligt wettelijk vast. Voortaan moeten zelfstandigen zich verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vóór de start van de zelfstandige activiteit. Dit is zo sinds 1 juli 2016.

De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is verplicht voor elke zelfstandige beroepsactiviteit, ongeacht de grootte van uw onderneming, uw inkomen of het aantal uren dat u actief bent. Deze regel geldt voor zelfstandigen (bv. landbouwers, handelaars, dokters, bestuurders van vennootschappen), ook de zelfstandige in bijberoep, gepensioneerden en meewerkende echtgenoten. De meewerkende echtgeno(o)t(e) of wie een onbezoldigd mandaat uitoefent, moet onder bepaalde voorwaarden niet aansluiten.

Door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, bent u wettelijk in orde en kan u rekenen op sociale zekerheidsrechten (kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen, faillissementsuitkering en uitkering voor mantelzorg) als u per kwartaal sociale bijdragen betaalt. Dit alles valt onder de noemer "het sociaal statuut van de zelfstandige".

Administratieve geldboete

U kan niet om het even wanneer aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Ten vroegste zes maanden voor de aanvangsdatum van de activiteit en uiterlijk vóór u start als zelfstandige -en dus niet langer ten laatste op de dag dat u begint als zelfstandige- moet u bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze zijn aangesloten. Door deze wijziging wil men vermijden dat de zelfstandige bij een controle 's ochtends aangeeft dat hij zich die namiddag ging aansluiten.

Wie deze verplichte aansluiting negeert (wie laattijdig of niet is aangesloten), riskeert een administratieve boete van 500 euro tot 2.000 euro van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). U ontvangt dan een aanmaning om binnen de 30 dagen alsnog aan te sluiten. Na die 30 dagen wordt u automatisch lid van de Nationale Hulpkas. Deze Hulpkas is het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Voortaan -sinds 1 juli 2016- is de zelfstandige, samen met de helper, trouwens hoofdelijk gehouden tot de betaling van de door deze laatste verschuldigde bijdragen en administratieve geldboeten. Hetzelfde geldt voor de rechtspersonen voor de bijdragen en de administratieve geldboeten die door hun vennoten of mandatarissen zijn verschuldigd.

De invordering van de administratieve geldboete verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop er geen beroep meer tegen de beslissing kan worden aangetekend. Stuiting is mogelijk. Als een verjaring wordt gestuit, begint de wettelijk voorziene termijn voor de verjaring helemaal van nul af opnieuw te lopen.

Fictieve aansluiting

De administratieve geldboete zal bovendien oplopen tot tweemaal het bedrag van de voorlopige kwartaalbijdrage bij een fictieve aansluiting: wie een attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen vraagt om een verblijfstitel van langer dan drie maanden te bekomen en wie zich bij dat fonds heeft aangesloten zonder een beroepsactiviteit aan te vatten.

Verlies uitstel van betaling voor eerste twee kwartalen

De bijdrageplicht als zelfstandige begint vanaf de eerste dag van het kwartaal van vestiging als zelfstandige. Wie tijdig aansluit, krijgt uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen. Wie laattijdig of niet aansluit, zal niet alleen een administratieve geldboete moeten betalen, maar verliest zijn uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen van aansluiting. Op de vervallen bijdragen zijn ook verhogingen verschuldigd. Het gaat om een verhoging van de sociale bijdragen met 3% per kwartaal achterstand (12% op jaarbasis). Als u een nieuw jaar met een achterstand begint, dan wordt op 1 januari de achterstand nog eens verhoogd met 7%.

Nieuws

Heeft u te veel btw doorgestort aan de Staat, dan heeft u de keuze: ofwel draagt u het krediet over naar de volgende maand of het volgende kwartaal, ofwel vraagt u de teveel betaalde btw terug. Maar voor een teruggave geldt een verjaringstermijn van drie jaar. De vraag is nu: wanneer die termijn begint te lopen?

Wat gebeurt er als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt vóór de volstorting ervan? Ook onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) blijft die vraag relevant.

Uw werkgever installeert zonnepanelen op het dak van uw privéwoning. Waarom ? Om u een voordeel te bieden? Of misschien bent u wel de bedrijfsleider en is de vennootschap gevestigd in een deel van uw woning? Hoe zit dat fiscaal? De minister verrast.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief