Uitzendarbeid voortaan zonder de 48-urenregel

Sinds 1 oktober jl. moet elk uitzendcontract schriftelijk worden afgesloten ten laatste op het ogenblik waarop de uitzendkracht in dienst treedt. De 48-urenregeling in de uitzendsector behoort definitief tot het verleden. Een overeenkomst op papier blijft mogelijk maar het gebruik van de elektronische variant wordt gestimuleerd.

De modernisering van de uitzendarbeid is zo goed als rond. Na de aanpassing van de informatieverstrekking aan de vakbonden, de regeling van de dagcontracten en de invoering van een nieuw motief van instroom; is de 48-urenregel voor de vaststelling van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid afgeschaft.

48-urenregel

De 48-urenregel impliceerde dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid schriftelijk diende vastgesteld binnen de twee werkdagen (48 uren) nadat de uitzendkracht aan de slag gaat. Dit is een afwijking van de gangbare regels omwille van de eigenheid van de sector. Uitzendkrachten worden vaak telefonisch uitgezonden voor een dringende opdracht en hebben dan geen tijd meer om eerst bij het uitzendbureau langs te gaan om hun arbeidsovereenkomst te ondertekenen. De arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht werd dan pas schriftelijk opgemaakt nadat hij al is beginnen werken of al gedaan had met werken in geval van dagcontracten. Omwille van de (juridische) onzekerheid is de 48-urenregel afgeschaft. De afschaffing van de 48-urenregel geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, zowel voor op papier ondertekende als voor elektronische ondertekende overeenkomsten. Er is geen overgangsregeling.
Voortaan moet de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt!

Elektronische arbeidsovereenkomst

De afschaffing van de 48-urenregel is gekoppeld aan het veralgemeend gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten in de uitzendsector.
Arbeidsovereenkomsten konden al worden ondertekend met een elektronische identiteitskaart, via een pc en een kaartlezer. Nu wordt het ook mogelijk om een arbeidsovereenkomst te ondertekenen met een pincode via pc, smartphone of tablet (zonder identiteitskaart).

De schriftelijke vaststelling van een overeenkomst voor uitzendarbeid gebeurt dus voortaan via:

een klassieke schriftelijke overeenkomst;

een elektronische overeenkomst ondertekend met een elektronische identiteitskaart;

een elektronische overeenkomst ondertekend met elk ander type van elektronische handtekening, op voorwaarde dat die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren.

Onlineplatform

Om arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid elektronisch/digitaal te ondertekenen, kunnen uitzendbureaus toetreden tot een specifiek onlineplatform.
Een exemplaar van de elektronische arbeidsovereenkomst wordt opgeslagen bij een elektronische archiveringsdienst of bij het uitzendbureau. Die elektronische opslag is gratis voor de uitzendkracht. Bovendien kunnen uitzendkrachten tot vijf jaar na hun tewerkstelling hun arbeidsovereenkomsten raadplegen.

Sancties

Als een geschrift ontbreekt dat aan de voorwaarden voldoet, dan gelden voor de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid de regels inzake de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat het uitzendbureau enkel eenzijdig de arbeidsovereenkomst kan beëindigen door het naleven van een opzeggingstermijn of door het uitbetalen van een opzeggingsvergoeding.
De uitzendkracht kan binnen zeven dagen na de indiensttreding, zonder opzegging of vergoeding, een einde maken aan de overeenkomst.

Maar, deze regels zullen niet gelden wanneer de niet-ondertekening volledig is te wijten aan de uitzendkracht zelf en meer bepaald als:

de uitzendkracht en het uitzendkantoor een intentieverklaring over het sluiten van een arbeidsovereenkomst hebben ondertekend; én

het uitzendkantoor de uitzendkracht vóór aanvang van de prestaties een elektronische arbeidsovereenkomst bezorgde die niet tijdig werd ondertekend; én

de uitzendkracht de prestaties tijdig aanvatte zoals voorzien in het ontwerp van arbeidsovereenkomst; en

het uitzendkantoor een correcte Dimona-aangifte heeft gedaan.

Voordelen

Via de applicatie interim@work zullen uitzendkrachten online de (Dimona)aangiften van hun werkgevers (uitzendbureaus) bij de RSZ kunnen raadplegen.
De overgang naar de elektronische arbeidsovereenkomst betekent een administratieve vereenvoudiging voor de uitzendbureaus en een grotere rechtszekerheid voor de uitzendkracht. Controlemogelijkheden zijn ingebouwd door de archivering en informatie kan efficiënter/sneller worden uitgewisseld.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief