Bezwaar indienen kan nu ook bij controle- of ontvangkantoor

Als u problemen heeft met een aanslag die u wordt opgelegd door de fiscus, kan u daartegen bezwaar aantekenen. Zo’n ‘bezwaarschrift’ moet u indienen bij de gewestelijk directeur. Probleem is dat veel belastingplichtigen hun bezwaar bij de verkeerde persoon of dienst indienen. Dat kan er toe leiden dat het bezwaar onontvankelijk is. Het wordt met andere woorden niet eens inhoudelijk (‘ten gronde’) bekeken. Deze regel werd door de programmawet voor de tweede keer versoepeld.

Een bezwaar ingediend bij de verkeerde gewestelijk directeur

U bent het niet eens met een aanslag, belastingverhoging of boete die u wordt opgelegd? Dan kan u dit bestrijden met een bezwaarschrift. Een bezwaar moet in principe worden ingediend bij de gewestelijk directeur “in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd”. Dat betekent dat u in principe enkel terecht kan bij de directeur die bevoegd is voor het gebied waar de belasting werd gevestigd. Meestal zal dit de directeur zijn die voor uw woonplaats bevoegd is.

Toch gebeurt het regelmatig dat belastingplichtigen een bezwaar indienen bij de verkeerde directeur. Sinds 2004 zal de directeur in dat geval het bezwaar doorsturen naar zijn collega die wel bevoegd is.

Wat als het bezwaar bij een andere ambtenaar terecht komt?

Toch lost dat niet alle problemen op. Vaak weten belastingplichtigen niet dat ze bij de gewestelijk directeur moeten zijn. Zij gaan er dan vanuit dat ze terecht kunnen bij hun lokaal kantoor: het taxatie-, controle- of ontvangkantoor.

Vroeger was de fiscus hier erg streng: bezwaar niet ingediend bij een gewestelijk directeur, dus niet ontvankelijk. Hoewel het gaat om eenzelfde soort vergissing of fout als de verkeerde gewestelijk directeur contacteren, werd er heel anders gereageerd. De ambtenaar die het bezwaar ontving, stuurde het immers niet door naar een bevoegde collega. Hij stuurde enkel een brief naar de belastingplichtige met de melding dat een bezwaar bij een gewestelijk directeur moest worden ingediend, als dat al gebeurde. Zo kon een belastingplichtige voor onaangename verrassingen komen te staan: zijn bezwaar was onontvankelijk en vaak was het dan al te laat om nog een nieuw bezwaar bij de juiste directeur in te dienen.

Versoepeling

Het wetboek is nu evenwel aangepast. Als (1) het bezwaarschrift gericht is aan een andere ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen (2) is het bezwaar toch geldig ingediend, (3) vanaf de datum van ontvangst door die ambtenaar en (4) de ambtenaar zendt het bezwaarschrift onmiddellijk door aan de adviseur-generaal en stelt de bezwaarindiener hiervan in kennis.

Een beetje meer uitleg bij de vier onderdelen van de versoepeling.

(1) Het bezwaar moet worden ingediend bij een ambtenaar “van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen”. Een belastingplichtige kan dus zijn bezwaar niet lukraak naar de fiscus sturen. Een bezwaar indienen bij een ambtenaar van de btw voor een geschil inzake inkomstenbelastingen, kan dus nog steeds niet.

(2) Het bezwaar is geldig ingediend, ook al werd hij bij de verkeerde ambtenaar ingediend. 'Geldig' wil nog niet zeggen dat u gelijk krijgt. Het bezwaar zal wel onderzocht worden. Dit betekent dat (a) het nog altijd om een andere reden onontvankelijk kan zijn (bv. het is te laat ingediend, het is niet ondertekend) en (b) dat u ten gronde nog altijd ongelijk kan krijgen.

(3) “Vanaf de datum van ontvangst door die ambtenaar”: De datum waarop de verkeerde ambtenaar het bezwaar ontvangt, wordt gezien als datum van indiening. Dat is vooral belangrijk voor wie op het laatste moment pas zijn bezwaar indient: als het bezwaar tijdig de weliswaar verkeerde ambtenaar bereikt, is het tijdig ingediend, zelfs als het te laat toekomt bij de bevoegde ambtenaar.

(4) “De ambtenaar zendt het bezwaarschrift onmiddellijk door aan de in het eerste lid bedoelde adviseur-generaal en stelt de bezwaarindiener hiervan in kennis”. De ambtenaar die het ontvangt, stuurt het bezwaar door naar de adviseur-generaal (nieuwe naam voor gewestelijk directeur) die bevoegd is en het bezwaar zal behandelen. Hij laat de belastingplichtige ook weten dat hij dat heeft gedaan.

De nieuwe regels gelden voor bezwaarschriften ingediend vanaf 21 augustus 2016.

Nieuws

Bij een inbreng, fusie of splitsing is het niet ongebruikelijk dat de partijen een bepaalde datum vastprikken voor de waardering van hun deal. Vervolgens worden nog diverse afspraken gemaakt en wordt het contract soms pas maanden later getekend. Hoe gaat de fiscus om met die terugwerkende kracht.

Eind 2020 verhoogde de wetgever het standaardtarief van de investeringsaftrek van 8% naar 25% voor de vaste activa die worden verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Daardoor ligt het standaardtarief hoger dan het ‘verhoogde tarief’. Welk tarief is toepasselijk voor investeringen die onder aanslagjaar 2023 vallen ?

Als de vennootschap een kost draagt die de bedrijfsleider ten goede komt, kán die uitgave volgens de bezoldigingstheorie beschouwd worden als een vergoeding voor het geleverde werk. Onder voorwaarden. Het Hof van Beroep van Antwerpen besliste onlangs dat een stijging van de omzet een goed argument is in die discussie.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief