Pop up’s in Vlaanderen hebben eigen huurregime

Pop up-winkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Sinds 1 september 2016 bestaat er in Vlaanderen voor deze kortlopende huurcontracten een apart huurregime. De principes zijn gebaseerd op de Handelshuurwet maar met enkele duidelijke verschillen zoals de soepele opzeggingsmogelijkheden.

Maximumduur van één jaar

Een pop-up is een tijdelijke handelszaak (meestal slechts enkele maanden). Het is een middel voor ondernemers om hun nieuw businessconcept op het publiek uit te testen vóór ze overgaan tot grote investeringen. Voor steden en gemeenten is het een interessant instrument om leegstand van handelspanden tegen te gaan.

Waar in Brussel en Wallonië (voorlopig?) nog steeds de federale handelshuurregels gelden voor huurcontracten van minder dan een jaar, heeft een Vlaams decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht de kortlopende handelshuur uit de toepassing van de Handelshuurwet gehaald. Voortaan is in Vlaanderen de handelshuurwet niet meer van toepassing 'op de huur die schriftelijk is gesloten voor een termijn die gelijk is aan of korter is dan één jaar'.

Kenmerken nieuwe handelshuurregime

Uw huurovereenkomst zal onder het Vlaams decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht vallen als die overeenkomst aan de volgende vijf voorwaarden voldoet:

de huurovereenkomst heeft betrekking op een huur van onroerende goederen of van gedeelten van onroerende goederen;

de goederen zijn bestemd voor het uitoefenen van een kleinhandel of het bedrijf van een ambachtsman;

er moet een rechtstreeks contact zijn tussen de huurder en het publiek;

de overeenkomst moet uitdrukkelijk (schriftelijk) worden aangegaan;

de overeenkomst wordt gesloten voor een termijn gelijk aan of korter dan één jaar.

De kortlopende huurcontracten voor pop up's eindigen automatisch op hun einddatum, zonder dat er een opzegging is vereist en zonder dat de huurder recht heeft op een huurhernieuwing (verschil met de klassieke handelshuur).
Mits het akkoord van alle partijen kan de huurovereenkomst wel meerdere keren worden verlengd. Die verlenging(en) moet schriftelijk worden vastgelegd. Let wel op dat de globale duurtijd van het oorspronkelijke contract met alle verlengingen niet boven de 12 maanden uitkomen. Als dit wel het geval is, valt de overeenkomst onder de klassieke regels op de handelshuur en gaat men ervan uit dat het om een huurcontract van negen jaar gaat, te rekenen vanaf de aanvang van de oorspronkelijke overeenkomst.

Flexibele opzeggingsmogelijkheden

De huurder kan steeds de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen met een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Hij moet dan een opzeggingstermijn van één maand respecteren (handelshuurwet: opzegperiode van één jaar en enkel bij elke driejarige periode).
De verhuurder kan de overeenkomst niet voortijdig stopzetten.
Huurder en verhuurder kunnen hun kortlopende huurovereenkomst wel vroegtijdig beëindigen als zij daar allebei mee instemmen.
Overdracht van huur én onderverhuur zijn niet (nooit) toegelaten.
Een eigenaar die het verhuurde goed verkrijgt bijvoorbeeld na aankoop, door erfenis of via een schenking, kan de huurder niet uitzetten als de huurovereenkomst is geregistreerd. Net zoals bij de klassieke handelshuur, is de registratie van de huurovereenkomst dus heel belangrijk.

Verbouwingswerken

De huurder heeft het recht om aan het gehuurde goed verbouwingswerken uit te voeren mits drie voorwaarden na te leven. De verbouwingskosten mogen niet hoger zijn dan de prijs voor één jaar huur. De veiligheid, gezondheid en de esthetische waarde van het gebouw mogen niet in het gedrang komen. En de huurder moet de verhuurder vooraf en schriftelijk verwittigen.
De partijen kunnen hiervan afwijken in de huurovereenkomst.

Als de huurder werken uitvoert zonder de regels te respecteren of als hij niet kan bewijzen dat hij een BA-polis heeft gesloten zoals gevraagd door de verhuurder, mag de verhuurder de werken laten stopzetten met een beschikking van de vrederechter.
Als de huurder het pand verlaat, mag de verhuurder eisen dat de verbouwingen worden verwijderd of hij mag ze behouden zonder een vergoeding te moeten betalen.

Sinds 1 september 2016

De nieuwe Vlaamse huurregels gelden voor huurovereenkomsten afgesloten na 1 september 2016. De lopende huurovereenkomsten worden door de algemene huurbepalingen van het Burgerlijk Wetboek geregeld.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief