Lage activiteitsinkomsten: belastingkrediet wordt uitgebreid

Het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten is bedoeld voor belastingplichtigen die uit hun beroepsactiviteit slechts een beperkt inkomen halen. Als ze minder dan 670,00 EUR belasting betalen, krijgen ze het saldo zelfs terugbetaald. Het systeem wordt nu ook uitgebreid tot nieuwe categorieën zelfstandigen.

Een laag activiteitsinkomen

Een belastingplichtige heeft een laag activiteitsinkomen als hij een zelfstandige activiteit ontplooit of als werknemer actief is en uit zijn beroepswerkzaamheden een inkomen haalt dat lager is dan 21.170,00 EUR (bedragen voor aj. 2017, inkomsten 2016).

Om het inkomen te bepalen, wordt er gekeken naar de netto beroepsinkomsten, verminderd met:

de pensioenen en renten en als zodanig geldende toelagen;

de bezoldigingen van werknemers en vennootschapsmandatarissen die zijn tewerkgesteld in dienstverband;

de vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving
van inkomsten;

de beroepsinkomsten die overeenkomstig artikel 171 van het WIB92 afzonderlijk worden belast;

de winst of baten uit een zelfstandig bijberoep.

Een belastingkrediet

Belastingplichtigen met zo'n laag activiteitsinkomen hebben recht op een belastingkrediet van maximaal 680,00 EUR. Naargelang het inkomen stijgt, daalt of stijgt het belastingkrediet (al de bedragen hieronder zijn voor aj. 2017):

inkomen van 0,00 EUR tot 5.010,00 EUR: geen recht op het belastingkrediet;

inkomen tussen 5.010,00 EUR en 6.080,00 EUR: geleidelijke stijging tot 440,00 EUR;

inkomen tussen 6.080,00 EUR en 16.710,00 EUR: belastingkrediet van 440,00 EUR;

inkomen tussen 16.710,00 EUR en 21.710,00 EUR: geleidelijke daling tot 0,00 EUR;

inkomen boven 21.710,00 EUR: geen recht op het belastingkrediet.

Het belastingkrediet is verrekenbaar (met de verschuldigde belasting) en terugbetaalbaar (als de belastingplichtige in totaal minder dan 680,00 EUR belasting moet betalen, krijgt hij het verschil terugbetaald).

Zelfstandigen: uitbreiding

Tot nu toe vielen zelfstandigen van wie de winsten of baten werden vastgesteld volgens forfaitaire grondslagen uit de boot. Deze manier van werken gebeurt vaak voor kleine zelfstandigen als bakkers, slagers, kappers, caféhouders en landbouwers.

De uitsluiting van belastingplichtigen van wie de winsten en baten forfaitair worden vastgesteld, leidt er echter toe dat net deze groep van kleine zelfstandigen die vaak een beperkt inkomen hebben, geen recht hebben op het belastingkrediet. Dat was eigenlijk niet logisch.

Vanaf aanslagjaar 2017  worden zij niet langer uitgesloten. Het wetboek inkomstenbelastingen werd daarvoor aangepast.

De belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire minimumwinst of -baat omdat ze hun aangifte niet of niet tijdig hebben ingediend, blijven wel uitgesloten. Zij hebben nog steeds geen recht op het belastingkrediet.

Nieuws

De start van een nieuw jaar heeft altijd een aantal fiscale nieuwigheden in petto. Ook in 2024 mag u zich aan een aantal veranderingen in de vennootschapsbelasting verwachten. Met welke wijzigingen moet u rekening houden?

Zoals elk jaar staan er ook in 2024 heel wat markante btw-nieuwigheden op til. In dit artikel zetten we voor jou enkele belangrijke veranderingen op een rij.

Op 12 oktober 2023 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin de schalen en de toepassingsmodaliteiten van de administratieve boetes worden bepaald voor belastingplichtigen die hun onroerende goederen niet spontaan aangeven. Deze boeteschalen gelden ook voor buitenlandse onroerende goederen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief