Wegwijs in de modaliteiten van het betaald educatief verlof

Tijdens het educatief verlof van de werknemer betaalt de werkgever verder loon. Dit loon wordt wel begrensd. Na de opleiding wordt een forfaitair bedrag aan de werkgever terugbetaald. Onder de federale regeling moesten de aanvraagdossiers tot terugbetaling uiterlijk op 30 juni van het volgend schooljaar worden ingediend. Nu moet u rekening houden met gewestelijke regels en termijnen. De gewesten zijn al sinds 1 juli 2014 bevoegd voor het betaald educatief verlof.

Algemeen loonplafond schooljaar 2016-2017

Werknemers die educatief verlof opnemen, krijgen hun normaal loon verder uitbetaald. Dit loon wordt wel begrensd tot een bedrag dat - in principe - jaarlijks wordt geïndexeerd. Ook al zijn de gewesten sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor het betaald educatief verlof (regelgeving, controle, erkenningen, opleidingen, ...), dit geldt niet voor de arbeidsrechtelijke aspecten en de regels inzake sociaal overleg. De vaststelling van de bovengrens van het referteloon heeft betrekking op de relatie tussen werkgever en werknemer, en het gaat over een bepaling van het loon. Dit aspect is een federale bevoegdheid gebleven.

Het algemeen loonplafond wordt voor het schooljaar 2016-2017 vastgelegd op 2.815 euro (= het maximum te betalen loon voor een voltijdse werknemer). Dit is een stijging van 55 euro in vergelijking met het vorige schooljaar (2.760 euro). Voor de al betaalde uren moeten werkgevers het verschil bijpassen.

Wanneer en waar een aanvraag tot terugbetaling indienen?

Als werkgever kunt u jaarlijks een forfaitaire terugbetaling krijgen van de uren betaald educatief verlof die uw werknemers hebben opgenomen. U (of uw sociaal secretariaat) dient de aanvraag tot terugbetaling voor alle werknemers die educatief verlof opnemen in één enkele aanvraag in via de post en ten vroegste na het einde van het schooljaar. Opgelet: de postdatum is bepalend.

De terugbetalingsaanvragen moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. Als uw personeel is verspreid over vestigingen in meerdere gewesten, dan kan geen gezamenlijke aanvraag worden ingediend op naam van de maatschappelijke zetel. De aanvraag mag wel per gewest worden geglobaliseerd.

Vlaams Gewest

Voor het schooljaar 2015-2016 is de deadline voor de aanvragen tot terugbetaling al verstreken (31 december 2016).
Voor het schooljaar 2016-2017 moeten de aanvragen tot terugbetaling ten laatste op 31 december 2017 per post zijn ingediend.
Postadres: Departement Werk en Sociale Economie, Betaald Educatief Verlof, Koning Albert II-laan 35 bus 20 te 1030 Brussel.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De dossiers voor het schooljaar 2015-2016 moeten worden ingediend vóór 30 juni 2017 (schooljaar 2016-2017: vóór 30 juni 2018). De aanvraag moet immers worden ingediend na afloop van het schooljaar, ten vroegste op 1 september en ten laatste op 30 juni van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het schooljaar ten einde liep.
Postadres: Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Werkgelegenheidsbeleid, Betaald educatief verlof, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.

Waals Gewest

Voor het schooljaar 2015-2016 moeten de aanvraagdossiers ten laatste op 30 juni 2017 worden ingediend.
Vanaf dit schooljaar wordt de termijn met drie maanden ingekort. De deadline voor het schooljaar 2016-2017 wordt dus 31 maart 2018.
Postadres: FOREM, Congé-éducation payé, Boulevard Tirou 104 te 6000 Charleroi.

Duitstalige gemeenschap

De indieningstermijn voor de Duitstalige gemeenschap blijft (?) uiterlijk op 30 juni van het volgend schooljaar. Het postadres voor de terugbetalingsaanvragen is: Ministerium der DG, Fachbereich Ausbildung und Unterrichtsorganisation, Gospertstraße 1 te 4700 Eupen.

Aanvraag tot terugbetaling ná uiterste indieningsdatum

Enkel als u kan bewijzen dat de volledige aanvraag (gezamenlijke schuldvordering, individuele steekkaarten, originele getuigschriften van inschrijving en nauwgezetheid van de werknemer)v oor de terugbetaling wel binnen de vastgelegde termijn is verstuurd, kan een negatieve beslissing worden herzien. Een aangetekende zending wordt als voldoende bewijs geaccepteerd.

Timing terugbetaling

Wanneer het terugvorderingsdossier is goedgekeurd, krijgt u een bericht van de regionale overheid. Voor de effectieve terugbetaling moet u rekening houden met een minimumtermijn van drie maanden vanaf de goedkeuring.

U ontvangt per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfaitair bedrag. Dit forfaitair bedrag wordt door de gewesten bepaald (21,30 euro per uur).

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief