De nieuwe winstpremie in uw boekhouding

Sinds 1 januari 2018 kunnen vennootschappen beslissen een deel of het geheel van hun “winst van het boekjaar” toe te kennen aan hun werknemers. Volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) komt de winstpremie neer op een resultaatverwerking.

Code 9905 van de jaarrekening

Dankzij de nieuwe regeling voor winstpremies -ingevoerd door de programmawet van 25 december 2017- kunnen vennootschappen een deel of het geheel van hun winst van het boekjaar in de vorm van een winstpremie toekennen aan hun werknemers.
Werknemers zijn personen die tegen loon arbeid verrichten onder gezag. Bedrijfsleiders, bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of gelijksoortige functies komen dus niet in aanmerking.

Onder “winst van het boekjaar” verstaan we het positieve bedrag, vermeld bij de code 9905 van de jaarrekening.

Er bestaan twee types winstpremies.
De identieke winstpremie is een premie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van alle werknemers.
De gecategoriseerde winstpremie is een premie waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria.

Het systeem van de winstpremie bestaat sinds 1 januari 2018, maar de premies kunnen slechts worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar dat ten vroegste op 30 september 2017 werd afgesloten.

Gevolgen voor werknemer en werkgever

Deze eenvoudige manier van belonen is zowel op sociaal vlak als op fiscaal vlak interessant.
Voor de sociale zekerheid is er enkel een solidariteitsbijdrage van 13,07% van de premie verschuldigd ten laste van de werknemer (geen sociale zekerheidsbijdragen door werkgever).
Fiscaal is deze premie onderworpen aan een aanslagvoet van 7% (een met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting) voor de werknemer.
Voor de werkgever is de premie niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, omdat ze wordt beschouwd als een verworpen uitgave in de vennootschapsbelasting.

Hoe winstpremie boeken?

De winstpremie wordt beschouwd als een resultaatverwerking. Boekhoudkundig is dit vergelijkbaar met de regeling van dividenden en tantièmes.
Het gaat om een loonbestanddeel waarmee geen rekening wordt gehouden voor de berekening van de loonnorm (uitgesloten uit het begrip loonkost).

In de boekhouding wordt dit als volgt geboekt:
696 Resultaatverwerking - Werknemers aan 473 Andere rechthebbenden.

Tot slot. Het systeem van de premie is niet te verwarren met het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen of bonusplannen dat in 2007 is ingevoerd. Dit zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een (groep van) ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria. Beide systemen kunnen wel naast elkaar bestaan in een onderneming.

Zie ook: Hoe de nieuwe winstpremie berekenen?

Nieuws

Eind september 2023 bereikte minister van Financiën Vincent Van Peteghem in de ministerraad een akkoord over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Er wordt een ruime overgangstermijn voorzien, zodat elke belastingplichtige de kans krijgt om zich aan te passen aan deze nieuwe werkwijze.

Via de investeringsaftrek kan een onderneming een gedeelte van haar winst vrijstellen voor bepaalde nieuwe investeringen die zij tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan. Met welke (gewijzigde) percentages voor de investeringsaftrek moet u rekening houden?

Mobiliteit en duurzaamheid gaan alsmaar vaker hand in hand. Ook op fiscaal vlak zien we dat beide thema's nauwer op elkaar afgestemd worden, onder meer via de wet inzake de 'fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit' die de federale regering twee jaar geleden publiceerde.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief