UBO-register, u heeft tijd tot 30 september

In het UBO-register moeten alle uiteindelijk begunstigden of ultimate beneficial owners van vennootschappen zich registreren. Ze moeten daarbij allerlei gegevens over de achterliggende natuurlijke personen melden. Omdat de site waarop de gebruikers zich kunnen registreren op zich liet wachten, wordt de deadline waartegen de betrokken personen zich voor het eerst moesten registreren opnieuw uitgesteld. Nieuwe datum is 30 september 2019.

Ultimate beneficial owner of uiteindelijk begunstigde

UBO staat voor ultimate beneficial owner. Dat is de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of andere juridische entiteit. Denk daarbij aan trusts, stichtingen en (internationale) vzw's. De UBO is de natuurlijke persoon achter de vennootschap, bv. de aandeelhouder.

Een register

De overheid wil met het bijhouden van de register te weten komen wie de mensen achter al deze rechtspersonen zijn. De Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën verzamelt, bewaart, beheert en controleert daarom de gegevens van de uiteindelijk begunstigden.

De regeling is trouwens op Europees niveau uitgewerkt en komt voort uit de vierde antiwitwasrichtlijn van de Europese Unie. Het UBO-register past in de internationale strijd tegen fraude en witwassen.

Welke rechtspersonen en entiteiten?

Zijn onderworpen aan de registratieplicht:

Vennootschappen, ook vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zoals de burgerlijke maatschap.

Verenigingen en stichtingen.

Trustees en fiduciebeheerders.

Wie staat er in het register?

Van elke onderworpen entiteit moet één of meerdere natuurlijke personen als uiteindelijke begunstigde in het UBO-register worden opgenomen.  In principe zijn dat de aandeelhouders die 25 % of méér van de aandelen in handen hebben. Daarnaast kunnen het ook leden van de raad van bestuur of andere feitelijk leidinggevenden zijn.

Welke informatie melden?

Van elke uiteindelijke begunstigde moeten de volgende gegevens in het UBO-register worden ingevuld:

Naam en voornaam.

Geboortedag.

Nationaliteit.

Land van verblijf.

Huidig adres.

Datum waarop hij/zij uiteindelijke begunstigde is geworden van de betrokken entiteit.

Identificatienummer.

De categorie(en) van personen waar hij onder valt. Is hij/zij aandeelhouder, zaakvoerder, hoger leidinggevend personeelslid?

Bekleedt hij/zij alleen of samen met andere personen deze functies?

Is hij rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde. En als het gaat om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, wie zijn dan de tussenpersonen (met alle identificatiegegevens van deze tussenpersonen)

De omvang van het uiteindelijke belang in de entiteit, bv. het percentage van de aandelen of stemrechten.

We melden al dat de regeling gebaseerd is op een Europese richtlijn. Dit betekent dat wanneer de uiteindelijke begunstigde al werd ingeschreven in een  gelijkaardig register in een andere lidstaat, het niet nodig is om opnieuw te registreren in het Belgisch UBO-register. De begunstigde moet dan wel een uittreksel van die informatie wordt bezorgd aan de Administratie van de Thesaurie.

Melden tegen 30 september 2019

Noteer 30 september 2019. Uiterlijk dan moet voor de eerste keer alle informatie aan het UBO-register meegedeeld worden. Wanneer de gegevens wijzigen, heeft u telkens één maand vanaf de wijziging om het register weer up to date te brengen.
Informatieplichtige vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun wettelijke verplichtingen niet naleven, riskeren een administratieve geldboete die varieert tussen 250 euro en 50.000 euro. De geldboete wordt opgelegd nadat de informatieplichtige is gehoord, of minstens behoorlijk is opgeroepen.

Wie heeft er toegang tot het UBO-register?

Het register is in principe vrij toegankelijk. Dat betekent dat naast de overheid en de entiteiten die hun gegevens moeten melden, iedere gewone burger en rechtspersoon het register kan raadplegen.

Toch bestaan er voor gewone burgers en organisaties een paar beperkingen:

Zij moeten een legitiem belang hebben. U kunt dus niet zonder reden in het register gaan snuisteren.

Zij kunnen niet alle informatie zien, maar hebben (omwille van privacy-redenen) geen toegang tot rijksregisternummer en het adres van de uiteindelijk begunstigden.

De uiteindelijke begunstigde kan vragen om bepaalde informatie in het register te verbergen, bv.  omdat er een onevenredig risico bestaat op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of als de uiteindelijk begunstigde een minderjarige is.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief