Belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekering

Vanaf 1 september 2019 kan u voor de rechtsbijstandsverzekering een belastingvermindering krijgen. Met deze zoveelste belastingvermindering hoopt de vorige regering dat ze de drempel naar de rechtbank verlaagt.

De belastingvermindering

Wie premies betaalt voor een rechtsbijstandsverzekering kan vanaf 1 september 2019 genieten van een belastingvermindering van 40% van het bedrag van de premie. Er is een maximumgrens: de premie komt maar in aanmerking tot 195 EUR. Als u dat bedrag aanpast aan de indexatie voor aanslagjaar 2020, dan gaat het om een belastingvermindering van 40% op maximaal 310 EUR.

Welke rechtsbijstandsverzekeringen ?

Het moet om een échte rechtsbijstandsverzekering gaan (zoals omschreven in de wet van 2014 betreffende de verzekeringen). De verzekeringsmaatschappij moet in de EER gevestigd zijn (opletten dus met verzekeringen uit de UK) en de overeenkomst werd individueel afgesloten.

Ten slotte moet de verzekeringsmaatschappij u een attest afleveren dat bevestigt dat alle wettelijke voorwaarden werden nageleefd.

Voorwaarden

De verzekering zelf moet aan ganse batterij technische voorwaarden voldoen. We staan stil bij enkele bijzondere voorwaarden:

Als u de verzekering neemt voor u zelf of de persoon waarmee u gehuwd bent of wettelijk mee samenwoont, dan moet u uw gewone verblijfplaats in België hebben. U mag de verzekering ook afsluiten voor personen die bij u inwonen. De verzekering heeft betrekking op uw privéleven. Sommige beroepsmatige geschillen kunnen ook gedekt worden (bv. arbeidsrechtelijke geschillen) maar de premies zijn niet als beroepskosten aftrekbaar.

De verzekering mag enkel gelden voor geschillen die voor een Belgische rechter behandeld kunnen worden. Ook geschillen in één van onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) komen in aanmerking maar niet alle geschillen. Bijvoorbeeld geschillen inzake erfrecht, familierecht, fiscaal recht enz. in die buurlanden, mogen niet gedekt zijn door de polis.

De verzekeringsmaatschappij mag voor bepaalde geschillen een wachttijd opleggen maar er zijn maxima (bv. niet meer dan 5 jaar voor bouwgeschillen, niet meer dan 1 jaar voor fiscaal recht). Ze mag ook bepaalde geschillen uitsluiten (bv. dat u naar het Grondwettelijk Hof zou trekken) of maxima voorzien voor haar tussenkomst (maar daar voorziet de wetgever wel in een ondergrens).

De polis dekt minstens de volgende kosten:

de kosten en erelonen van advocaten (tot een bepaald maximum)

de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders;

de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde;

de kosten en erelonen van experts;

de kosten van de tenuitvoerlegging.

Vanaf 1 september 2019

De belastingvermindering wordt verleend voor premies betaald vanaf 1 september 2019. Ook “oude” rechtsbijstandsverzekeringen komen er voor in aanmerking maar dan moet de overeenkomst wel aan alle voorwaarden voldoen. Dus eventueel moet het verzekeringscontract daar nog aangepast worden.

Nieuws

Onder impuls van Europa wordt 'de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen' in het btw-wetboek aangepast. Daardoor kunnen kleine ondernemingen die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn, maar in ons land belastbare handelingen verrichten ervoor opteren om te genieten van een btw-vrijstelling. De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2025.

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD FinanciŽn sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten.

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief