Giften via crowdfunding-platformen

Giften aan erkende goede doelen geven recht op een belastingvermindering. Er zijn wel wat voorwaarden voor die belastingvermindering: zo moet u de schenking direct aan de erkende instelling doen. Online betaalplatformen vormden tot nog toe een tussenstapje dat er voor de fiscus net te veel aan was … maar dat bezwaar is nu weg.

Belastingvermindering voor giften

Als u een gift doet aan een goed doel, dan heeft u recht op een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag. Maar er zijn enkele voorwaarden.

De gift moet minstens 40 euro bedragen (dat bedrag mag u in meerdere stortingen doen, bijvoorbeeld met een lopende opdracht van 5 euro per maand).
Dat er ook een maximum is, is iets minder bekend: het bedrag van de gift mag per belastingplichtige niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen of 392.200 euro (aanslagjaar 2020).
In principe moet u geld storten maar onder strikte voorwaarden mag u ook een gift doen van een kunstwerk.

De begiftigde moet een erkende instelling zijn. Voor sommige instellingen is die erkenning automatisch (zoals voor universiteiten en voor culturele instellingen). Anderen moeten hun erkenning uitdrukkelijk krijgen na aanvraag bij de bevoegde diensten. Ook giften aan buitenlandse instellingen komen in aanmerking maar dan moet u zelf aantonen dat het gaat om een instelling die - zou zij in België gevestigd zijn - ook hier een erkenning zou krijgen.

Als u aan zo'n erkende instelling een gift doet, dan krijgt u een attest maar ook de fiscus wordt verwittigd. Zo komt het dat u uw gift al terugvindt in uw vooraf ingevulde aangifte in Tax On Web.

Rechtstreeks of niet

Tot nog toe eiste de belastingadministratie dat u de gift rechtstreeks aan de betrokken instelling zou overmaken. U moest dus concreet een som geld overschrijven op de rekening van die instelling. Er was wel een soort gedoogbeleid voor bepaalde acties waarbij een gezamenlijke rekening werd gebruikt voor meerdere instellingen.
Ook online giften (via Bancontact, Visa, Mastercard) worden beschouwd als rechtstreekse schenkingen maar giften via crowdfundingplatformen (zoals PayPal of Facebook) gaven tot voor kort een probleem.

Begin september besliste de fiscus om de belastingvermindering ook open te zetten voor giften via crowdfunding. Ze hanteert daarbij dezelfde voorwaarden als voor online giften, nl.

de identificatie van de schenker moet mogelijk zijn;

de gift moet toekomen op een rekening van de erkende instelling waarvan zij alleen eigenaar is;

de erkende instelling moet de gift in haar boekhouding opnemen;

de gift moet definitief en onherroepelijk zijn gestort;

de gift moet ten minste 40 euro bedragen.

Essentieel is dat het betaalplatform zorgt voor een volledige en onbetwistbare transparantie zodat er geen enkele twijfel mogelijk is over de volledige identiteit van de schenker, van de begiftigde instelling en het geschonken bedrag.

Noteer nog dat giften die u doet op het einde van een jaar slechts als een gift van dat jaar worden beschouwd als de rekening van de erkende instelling op één van de eerste drie werkdagen van het volgende jaar is gecrediteerd. Ook als u een schenking doet via een betaalplatform, moet het binnen die termijn van de drie eerste werkdagen van het volgende jaar, toekomen op rekening van de begiftigde instelling.

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief