Geen fiscale aftrek meer van administratieve geldboetes

De hervorming van de vennootschapsbelasting komt langzaam op snelheid. Ook op 1 januari 2020 traden nog enkele maatregelen in werking. Zo worden degressieve afschrijvingen fiscaal niet langer aanvaard en moeten ook kmo’s voortaan pro rata temporis afschrijven in het eerste jaar van de investering. Een maatregel die een beetje onder de radar bleef, is de aftrek van administratieve geldboetes. Die gaat vanaf aanslagjaar 2021 volledig voor de bijl.

Strafrechtelijke boetes

De strafrechtelijke boetes zijn al meer dan 10 jaar niet meer aftrekbaar. Het gaat dan om geldboetes, transactionele geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard.
Vallen daar zeer zeker onder:

verkeersboetes

niet-proportionele boetes bijvoorbeeld wegens laattijdige aangifte.

Vielen daar zeer zeker niet onder:

het ticketje van de parkeerwachter

proportionele btw-boetes

economische schadevergoedingen.

Deels om duidelijkheid te verschaffen (sommigen rechtbanken en hoven waren immers geneigd om de aftrek van bepaalde boetes toch nog toe te staan) maar uiteraard ook om de budgettaire kost van de belastinghervorming te compenseren, wordt de aftrek van alle boetes verworpen.

Geen aftrek meer

Het verbod om administratieve boetes nog af te trekken heeft betrekking op a) alle administratieve geldboetes opgelegd door een publieke overheid, b) zonder onderscheid tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting.

Dat betekent dat de hogervermelde proportionele geldboetes in btw, maar ook proportionele geldboetes in registratierechten, bedrijfsvoorheffing, ... niet meer aftrekbaar zijn.

Maar de lijst is nog langer dan wat u zou verwachten. Zijn ook niet langer aftrekbaar:

boetes op basis van de GDPR-wetgeving

kartelboetes

boetes wegens laattijdige betaling van de sociale bijdrage

boetes wegens inbreuken op de milieuwetgeving.

Vanaf aanslagjaar 2021

De wet bepaalt dat de aftrek wordt verworpen voor boetes vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020.
Heeft u een boekjaar dat afsluit op 31 december 2020 maar dat aanving vóór 1 januari 2020, dan ontsnapt u nog even aan de nieuwe aftrekbeperking. Ook als uw boekjaar afsluit vóór 31 december 2020 (bijvoorbeeld op 30 juni of 30 september 2020) zijn de administratieve boetes nog even aftrekbaar.
In de personenbelasting gaat de afschaffing echter gewoon in op 1 januari 2020.

Nieuws

Onder impuls van Europa wordt 'de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen' in het btw-wetboek aangepast. Daardoor kunnen kleine ondernemingen die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn, maar in ons land belastbare handelingen verrichten ervoor opteren om te genieten van een btw-vrijstelling. De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2025.

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD FinanciŽn sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten.

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief