Vennootschapsbelasting: voorafbetalingen in coronatijden

Eén van de fiscale coronamaatregelen die we het ganse jaar in de gaten moeten houden, is op 3 april bekendgemaakt. Het gaat om de voorafbetalingen voor vennootschappen. Om uw liquiditeitspositie tijdens de maanden maart tot mei/juni te beschermen, werd het voordeel voor de voorafbetalingen van de twee laatste kwartalen opgetrokken.

De regels in de vennootschapsbelasting

Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners en die zich bezighouden met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard zijn verplicht hun belastingen vooruit te betalen via voorafbetalingen.

Doen zij dat niet, dan wordt hun verschuldigde belasting vermeerderd. Het betreft geen boete of sanctie: het is gewoon de prijs die de vennootschap moet betalen om de verschuldigde vennootschapsbelasting langer voor zichzelf te hebben gehouden.

De berekeningsbasis voor de belastingvermeerdering is gelijk aan 102% van de belasting verschuldigd op de inkomsten die vatbaar zijn voor vermeerdering. Voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen met betrekking tot deze inkomsten worden in rekening gebracht.

Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) is het tarief gelijk aan 6,75%.

Als de vennootschap vooruitbetaalt, dan krijgt ze daarvoor een tegemoetkoming die afhankelijk is van de datum waarop de gelden werden overgemaakt. Voor een vennootschap waarvan het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is het voordeel van de vooruitbetaling als volgt voor aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020:

bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%
bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 7,50%
bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 6,00%
bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 4,50%

Een vennootschap die teveel vooraf betaalt, kan geen bonificatie genieten in tegenstelling tot zelfstandigen.

Een voorbeeld

Als u 50.000 euro belastingen moet betalen voor aanslagjaar 2021, dan is de belastingvermeerdering gelijk aan 6,75% van 51.000 euro, nl. 3.442,50 euro. Als u in 2020 elk kwartaal 1/4de van 51.000 euro (=12.750 euro) betaalt, dan is het voordeel van de voorafbetalingen exact gelijk aan 3.442,50 euro.

(VA1) 12.750 euro x 9,00% = 1.147,50 euro
(VA2) 12.750 euro x 7,50% = 956,25 euro
(VA3) 12.750 euro x 6,00% = 765, 00 euro
(VA4) 12.750 euro x 4,50% = 573,75 euro
Totaal = 3.442,50 euro

U merkt het: als u in het eerste kwartaal minder dan 12.750 euro betaalt, dan moet u relatief meer vooruitbetalen in de volgende kwartalen om hetzelfde voordeel te kunnen bekomen.
Stel dat u maar 10.000 euro vooruitbetaalt in VA1, dan heeft u 900 euro voordeel, en loopt u eigenlijk al 247,50 euro achter op schema. Om een voordeel van 247,50 euro te hebben, moet u in VA2 3.300 euro meer vooruitbetalen, in VA3 4.125 euro en in VA4 zelfs 5.500 euro meer.
U leest het goed: u betaalt in VA1, 2.750 euro te weinig vooraf, u betaalt die in VA 4 extra bij ... welnu, u zal, niettegenstaande u in totaal 51.000 euro heeft vooruitbetaald, toch een belastingverhoging krijgen omdat die 2.750 van VA 1 als het ware te laat gestort werd.

Wijziging percentages door COVID-19

Begin april besliste de regering de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag (in 2020 vallen die op 12 oktober en 21 december 2020), te verhogen voor vennootschappen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen.

Voor de derde voorafbetaling wordt het percentage van 6,00 % verhoogd naar 6,75 % en voor de vierde voorafbetaling wordt het percentage van 4,50 % verhoogd naar 5,25 %.
De nieuwe tabel zit er dus als volgt uit:

bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%
bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 7,50%
bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 6,75 (i.p.v. 6,00%)
bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 5,25 (i.p.v. 4,50%)

Als uw vennootschap bijgevolg in april en juli minder vooraf betaalt, dan kan dat in het najaar gemakkelijker gecompenseerd worden.

We grijpen even terug naar het bovenstaande voorbeeld: u betaalt geen 12.750 euro vooraf, maar 10.000. U loopt dus 247,50 euro achter op schema.
Welnu, als u dat wil inlopen met een extra vooruitbetaling in VA 3, dan heeft u 3.666,67 euro nodig (i.p.v. 4.125 euro) en in VA4 4.714,29 euro (i.p.v. 5.500 euro).

De percentages van de vermeerdering blijven ongewijzigd op 6,75% net zoals de data van de voorafbetalingen.

Voorwaarde

De maatregel is bedoeld voor vennootschappen met liquiditeitsproblemen. U hoeft die liquiditeitsproblemen niet aan te tonen. Maar anderzijds moet u zich ook niet gedragen alsof u voldoende liquiditeiten heeft. Daarom is deze gunstmaatregel niet mogelijk als u hetzij een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doet of als u tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 dividenden betaalt of toekent. Indien de vennootschap dat wel doet, gelden de oorspronkelijke percentages.

Bent u er iets mee?

De lockdown maakt het nog moeilijker dan voorheen om de belastbare winst van de vennootschap te berekenen. U kent uiteraard de schade van de pandemie voor uw onderneming, maar hoe veert de economie en uw bedrijvigheid weer op na de heropstart? Misschien recupereert u in het najaar een deel, misschien alles, misschien niets. Door de voorafbetalingen van oktober en december een groter gewicht te geven in de berekening van het voordeel van voorafbetalingen heeft u alleszins de mogelijkheid om de kat nog even uit de boom te kijken en de gepaste voorafbetalingen te doen.

Nieuws

Onder impuls van Europa wordt 'de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen' in het btw-wetboek aangepast. Daardoor kunnen kleine ondernemingen die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn, maar in ons land belastbare handelingen verrichten ervoor opteren om te genieten van een btw-vrijstelling. De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2025.

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD FinanciŽn sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten.

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief