Een nieuw elan voor fiscale bemiddeling

Als u een geschil heeft met de fiscus, kan u een bezwaar indienen. Maar u kan ook op een andere manier proberen het conflict op te lossen. U kan bijvoorbeeld de fiscale bemiddelingsdienst inschakelen. Deze dienst krijgt meer mogelijkheden om burger en fiscus met elkaar te verzoenen.

Bemiddeling schorst lopende procedure

De fiscus mag tijdelijk geen beslissing nemen als u om bemiddeling heeft gevraagd. Een ontvankelijk verzoek om bemiddeling heeft een schorsende werking op de procedure. De fiscus kan de bemiddeling dus niet boycotten door snel een voor u negatieve beslissing te nemen.

U vraagt om bemiddeling?

U vraagt om bemiddeling ten laatste één dag voor het aflopen van de termijn die de administratie heeft om uitspraak te doen over uw bezwaar. U heeft dus zes maanden min één dag (gewoon bezwaar) of negen maanden min één dag (bezwaar tegen ambtshalve aanslag).

Let wel op: van zodra de fiscus over het bezwaar beslist heeft, kan u geen beroep meer doen op bemiddeling. Als u denkt dat er bemiddeling nodig is, vraag er dan zo snel mogelijk naar.

De dienst bekijkt uw vraag

De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft vijftien dagen om uw verzoek ontvankelijk te verklaren.

De procedure wordt geschorst

Vanaf die ontvankelijkverklaring is de procedure geschorst. Naar gelang het soort procedure, duurt deze schorsing vier maanden (bezwaar/vraag om ambtshalve ontheffing) of één maand (geschil over invordering).

In drie gevallen komt er onmiddellijk een einde aan de schorsing:

Bij de goedkeuring van het bemiddelingsverslag door het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst.

Als u een akkoord bereikt met de fiscus, bv. u verzaakt aan uw bezwaar of komt een afbetalingsplan overeen met de fiscus.

Als de rechten van de Schatkist in gevaar komen.

De fiscus heeft meer tijd om bezwaar te behandelen

De fiscus krijgt meer tijd om het bezwaar te behandelen. De termijnen van zes/negen maanden worden met vier maanden verlengd. Tijdens de eerste drie maanden loopt de schorsing en kan de administratie geen beslissing nemen. In de laatste van die vier maanden kan de fiscus wel een beslissing nemen.

U kan niet naar de rechter

Niet enkel de fiscus moet wachten. U kan tijdens het lopen van de bemiddeling niet naar de rechter stappen om het geschil via de rechtbank te laten oplossen.

Fiscale Bemiddelingsdienst mag aanwezig zijn bij hoorzitting

De schorsing verhindert niet dat er andere procedurestappen worden genomen in het kader van het bezwaar. Zo kan de fiscus u wel oproepen voor een hoorzitting. De  bemiddelingsdienst mag bij die hoorzitting aanwezig zijn. Daarvoor bestaat nu een wettelijke basis.

Bemiddeling en invordering

Ook als er een geschil bestaat over invordering kan de bemiddelingsdienst worden ingeschakeld. Zoals gezegd duurt de schorsing dan één maand. Hier wil dat zeggen dat de dienst invordering geen enkel middel van tenuitvoerlegging mag gebruiken:

Geen bevel tot betaling.

Geen dwangbevel.

Geen uitvoerend beslag of beslag onder derden. Als het derdenbeslag al was gelegd, wordt dat niet geschorst.

Wat de fiscus wel mag doen

Wanneer de rechten van de Schatkist in gevaar komen, mag de fiscus wel maatregelen nemen.

Andere maatregelen die de fiscus nog steeds kan nemen:

Een herinneringsbrief sturen.

Een belastingschuld in een attest van erfopvolging opnemen.

Een wettelijke hypotheek inschrijven.

Vanaf wanneer?

De nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 september 2017. Dat betekent dat ze van toepassing zijn op alle vragen voor bemiddeling die ingediend werden vanaf 1 september 2017 én op bemiddelingen die op die datum nog niet afgesloten zijn. Voor de op 1 september 2017 nog niet afgesloten bemiddelingen inzake administratieve beroe¬pen betreffende de inkomstenbelastingen (en ermee gelijkgestelde belastingen) geldt als bijkomende voorwaarde dat de termijn van zes of negen maanden op die dag nog niet mocht zijn verstreken.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief