Financieel beleid: Nieuwe regeling voor inkoop eigen aandelen

Financieel beleid: Nieuwe regeling voor inkoop eigen aandelen

Hoe een krachtiger financieel beleid voeren én inspelen op de wensen van uw aandeelhouders? Via de inkoop van eigen aandelen kan het. De procedure is aan strenge voorwaarden onderworpen. Een aantal van die voorwaarden is sinds 1 januari 2009 versoepeld.

Hebt u een naamloze vennootschap (NV), een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), dan kan u beslissen om eigen aandelen in te kopen. Eigen aandelen zijn aandelen die uw vennootschap bezit in zichzelf. Het bezit van eigen aandelen is strict geregeld omdat het de kapitaalstructuur van uw vennootschap aantast. Vanaf 1 januari 2009 moet u rekening houden met de volgende nieuwigheden.

Duur toelating algemene vergadering
De algemene vergadering van uw vennootschap moet toelating geven aan het bestuursorgaan om binnen een bepaalde tijdspanne eigen aandelen in te kopen. De geldigheidsduur van die toelating is opgetrokken van een maximum van 18 maanden naar een maximumtermijn van 5 jaar.

Beperking tot 20% van het kapitaal
De nominale waarde (of de fractiewaarde) van de verkregen aandelen (inclusief de eerder verkregen aandelen in portefeuille en de aandelen die anderen voor rekening van de vennootschap hebben verkregen) mag voortaan 20% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Vroeger lag de limiet op 10%.

Betaling met uitkeerbare bedragen
Het bedrag dat u uittrekt voor de verkrijging van eigen aandelen moet voor uitkering vatbaar zijn. D.w.z. het netto-actief mag ingevolge de uitkering niet dalen onder het bedrag van het gestorte of - indien hoger - het opgevraagde kapitaal. Voor het vaststellen van dit bedrag wordt ook rekening gehouden met de aandelen die uw vennootschap al in portefeuille houdt en deze die een persoon in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap heeft verkregen.

Gelijke behandeling aandeelhouders
Wanneer uw vennootschap beursgenoteerd is of wanneer haar effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een 'multilateral trading facility' (MTF) die met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek werkt, dan kan u steeds aandelen en certificaten inkopen zonder een aanbod tot verkrijging te doen aan alle aandeelhouders. Enige voorwaarde is dat u door de prijs die u biedt voor de wederinkoopverrichting de gelijke behandeling waarborgt van de aandeel-of certificaathouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

Wist u dat ...

... er ook een volledig nieuwe regeling voor de financiering van het verkrijgen van eigen aandelen door een derde, de zogenaamde 'financiële bijstand' bestaat? U kan geldmiddelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen aan potentiële overnemers mits:

1. de verrichting gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en tegen billijke marktvoorwaarden;

2. de algemene vergadering vooraf instemt met de financiële bijstand (zelfde aanwezigheids- en instemmingsmeerderheid als bij een statutenwijziging);

3. de raad van bestuur een omstandig verslag opmaakt. Daarin legt het uit waarom het financiële bijstand wil geven, welk belang de eigen vennootschap daarbij heeft, tegen welke voorwaarden de hulp wordt geboden, wat de liquiditeits- en solvabiliteitsrisico's zijn en tegen welke prijs de potentiële koper de aandelen kan verkrijgen;

4. de toegekende hulp beperkt is tot de beschikbare reserves;

5. als de derde met financiële hulp van de vennootschap aandelen verkrijgt die de vennootschap verplicht moest verkopen (in het kader van de inkoopregels van eigen aandelen), dit gebeurt tegen een billijke prijs. Hetzelfde geldt als de derde inschrijft op aandelen die in het kader van een verhoging van het geplaatst kapitaal zijn uitgegeven.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief