Is uw bedrijf actief op onderzoeksvlak?

Fiscale besparing voor octrooi-inkomsten

Is uw bedrijf actief op onderzoeksvlak? Dan levert de fiscale regeling voor octrooi-inkomsten u mogelijk een interessante besparing op. Sinds aanslagjaar 2008 kan u 80 procent van de inkomsten van nieuwe octrooien aftrekken van de belastbare nettowinst.

Octrooi

Een uitvindingsoctrooi is een titel waardoor een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie wordt verleend voor elke uitvinding die: 1. nieuw is, 2. op uitvinderswerk berust en 3. kan toegepast worden in de nijverheid. Een uitvinding is nieuw als zij niet behoort tot de stand van de techniek.

Is uw vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting (of aan de belasting van niet-inwoners), dan kan ze genieten van een fiscale aftrek van 80 procent van de inkomsten verkregen uit verleende octrooien.

Voorwaarden

De aftrek voor octrooi-inkomsten geldt in twee situaties:

in het geval van ontwikkeling van octrooien: uw vennootschap heeft een octrooi (geheel of gedeeltelijk) zelf ontwikkeld in een Belgisch of buitenlands onderzoekscentrum of in een afzonderlijke bedrijfsafdeling;

in het geval van verbetering van octrooien: uw vennootschap heeft van een derde de volle eigendom, de mede-eigendom of het vruchtgebruik van een octrooi verworven of een licentie op een octrooi genomen en heeft de producten of procédés zelf verbeterd in een onderzoekscentrum van de vennootschap. De voorwaarde van verbetering is vervuld van zodra er een toegevoegde waarde kan worden aangetoond. De verbetering moet niet leiden tot bijkomende octrooien.

De ontwikkeling of verbetering mag gedeeltelijk aan derden worden uitbesteed. Zij voeren het onderzoek dan uit in opdracht en voor rekening van de vennootschap. We spreken dan van outsourcing.

Het is niet vereist dat uw vennootschap eigenaar is van het octrooi. Ook als uw vennootschap vruchtgebruiker of licentiehouder is, komt ze in aanmerking.
Het is ook niet vereist dat uw vennootschap alleen eigenaar is.

Niet voor octrooi-aanvragen

De aftrek is wel alleen van toepassing als het octrooi effectief is verleend. Een octrooi-aanvraag komt dus niet in aanmerking. We vestigen er wel de aandacht op dat deze beslissing omstreden is. In de praktijk verwerven veel bedrijven (b.v. in de elektronicasector) al inkomsten uit octrooien in aanvraag. Het is spijtig dat zij uit de boot vallen.

Uitgesloten rechten

Andere intellectuele eigendomsrechten, zoals knowhow, merken, auteursrechten en databankrechten komen niet in aanmerking voor de aftrek voor octrooi-inkomsten.

Vanaf aanslagjaar 2008

De aftrek voor octrooi-inkomsten is van toepassing vanaf aanslagjaar 2008 (uw boekjaar sluit af vanaf 31 december 2007) op de inkomsten van octrooien die pas na 1 januari 2007 hebben geleid tot verkoopsomzet. Als uw uitvinding in meerdere landen wordt geoctrooieerd, moet voor elk octrooi apart worden nagegaan of het al is gebruikt voor verkopen van goederen of diensten aan derden.
De aftrek geldt niet voor inkomsten die verworven zijn door de verkoop van octrooien, de overdracht van de mede-eigendom of het vruchtgebruik op een octrooi.

Dienst Voorafgaande Beslissingen

Tot slot nog deze tip. De octrooipolitiek van uw bedrijf wordt bepaald door verschillende factoren en in de eerste plaats door de sector waarin u actief bent. Als u twijfels hebt over de juiste toepassing van de aftrek, kan u een ruling aanvragen. Via een ruling of voorafgaande beslissing kan u uitsluitsel krijgen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de Federale Overheidsdienst Financiën over de fiscale gevolgen van uw verrichting. U vindt de DVB in de Wetstraat 24 te 1000 Brussel (tel. 02/57 938 00, e-mail: dvbsda@minfin.fed.be).

Nouvelles

Fin mai, le ministre des Finances a reçu le feu vert (!) du gouvernement en vue d’une réforme en profondeur de la déductibilité fiscale des voitures particulières à usage professionnel. Les voitures à carburant fossile sont poussées vers la sortie, mais pour les voitures électriques aussi, la déductibilité sera limitée. Le gouvernement se donne une décennie pour y parvenir.

Une loi récente ouvre la porte à la constitution en ligne des sociétés. Vous disposez d’une société en cinq jours. C’est ce que promet le ministre dans les travaux préparatoires... Le truc est simple : vous devez encore passer par le notaire, mais l’acte de constitution authentique des personnes morales peut désormais aussi être dématérialisé. Ce qui accélère considérablement la procédure.

Le calcul de l'avantage de toute nature pour la voiture de société dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à " l'émission moyenne du parc automobile belge ". Cette émission moyenne a augmenté en 2018 et 2019, de sorte que l'avantage a diminué. Une nouvelle loi fait qu'il ne pourra plus diminuer.

Abonnez-vous à notre lettre d'info