Invullen sociale balans eenvoudiger

Jaarrekening: Invullen sociale balans eenvoudiger

De sociale balans bestaat sinds vorig jaar nog maar uit drie in plaats van uit vijf rubrieken. De rubriek met inlichtingen over de opleidingen die uw personeel hebben gevolgd, is toen volledig vernieuwd en uitgebreid. Vergeet de nieuwe bepalingen niet toe te passen. Ze gelden voor de jaarrekeningen afgesloten vanaf 1 december 2008.

Volledig of verkort schema

De sociale balans is een element van de jaarrekening. Het moet opgesteld worden bij het afsluiten van het boekjaar. Zoals de jaarrekening moet u de sociale balans bekendmaken en meedelen aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is. Bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging, kunnen uw werknemers de balans raadplegen op de plaats waar het arbeidsreglement wordt bewaard. De sociale balans bevat een volledig schema of een verkort schema, afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Bent u verplicht om een sociale balans op te stellen?

Ja, als uw onderneming een jaarrekening moet publiceren. M.a.w. alle rechtspersonen met een commerciële, financiële of industriële activiteit en dit ongeacht het aantal werknemers dat zij tewerkstellen, zijn verplicht om een sociale balans op te stellen.

Werkgelegenheidsmaatregelen

Voortaan moet u in de sociale balans niet meer rapporteren over het gebruik van werkgelegenheidsmaatregelen. De RSZ zal u die gegevens zelf elektronisch bezorgen. U deelt deze informatie vervolgens binnen de maand mee aan de eventuele ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of aan de werknemers.

Opleidingen

Vroeger hield de sociale balans enkel rekening met "formele" opleidingen. Daar zijn nu de "informele" opleidingen bijgekomen. Dit is belangrijk om de opleidingsinspanningen juist in te schatten. Vanaf 1 januari 2009 bestaan er immers sancties voor de sectoren die niet genoeg opleidingen organiseren. Tegen 2010 moet jaarlijks 1 op 2 werknemers een opleiding krijgen en de globale vormingsinspanning moet voortaan elk jaar 1,9% van de loonmassa bedragen. U begrijpt dat het zeer belangrijk is al uw opleidingsinspanningen nauwkeurig bij te houden, om ze correct te kunnen registreren.

Gegevens over opleidingen

Voor alle opleidingen noteert u de volgende gegevens:

het aantal werknemers/leerjongeren die een opleiding kregen;

het totale aantal werkuren besteed aan de opleidingen;

de totale kostprijs, t.t.z. de brutokosten rechtstreeks verbonden aan de opleiding (bv. verplaatsing- en verblijfskosten, inschrijfgeld); de betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen (bv. stortingen voor de opleiding van werknemers naar aanleiding van cao's); subsidies of financiële voordelen; en de nettokosten (brutokosten + bijdragen + stortingen - subsidies). Voor formele opleidingen vult u de kosten gedetailleerd in. Voor informele opleidingen en initiële opleidingen geeft u alleen de totale nettokost op.

Opgelet. Deze informatie moet u opdelen naar geslacht.

Te registreren opleidingen

Drie types opleidingen moet u registreren:

formele opleidingen: georganiseerd op een plaats afgescheiden van de werkplek, hetzij door externen, hetzij door het bedrijf zelf;

informele en minder formele opleidingen: die rechtstreeks betrekking hebben op het werk zoals on-the-job-training, coaching, verwerven van knowhow, opleiding door jobrotatie, studiebezoeken, zelfstudie, het bijwonen van conferenties;

initiële beroepsopleidingen: opleidingen die gedeeltelijk bij u op de werkvloer plaatsvinden en bedoeld zijn om een erkend certificaat of diploma te behalen (bv. de leertijd van Syntra). De hier bedoelde opleidingen moeten minstens zes maanden duren.

Nouvelles

Le calcul de l'avantage de toute nature pour la voiture de société dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à " l'émission moyenne du parc automobile belge ". Cette émission moyenne a augmenté en 2018 et 2019, de sorte que l'avantage a diminué. Une nouvelle loi fait qu'il ne pourra plus diminuer.

Lorsqu'un travailleur se voit mettre une voiture de société à disposition, il est imposé sur un avantage de toute nature. Si ce travailleur paie une contribution pour cette voiture de société, cette contribution est déductible de l'avantage. Il semblerait en revanche que les frais que le travailleur prend personnellement en charge ne soient pas déductibles de l'avantage imposable.

Les dividendes sont en principe soumis à un précompte mobilier (Pr. M.) de 30 %. Mais il existe divers taux réduits, notamment pour les dividendes d'actions dites VVPR-bis. Le fisc a récemment fait savoir que les acomptes sur dividendes et les dividendes intercalaires d'actions VVPR-bis entraient également en considération pour le taux réduit.

Abonnez-vous à notre lettre d'info