Bijkomende vermeldingen in loonafrekening: fiscaal voordelige overuren

Bijkomende vermeldingen in loonafrekening: fiscaal voordelige overuren

Dankzij de vermeldingen op zijn loonfiche kan uw werknemer nagaan hoe zijn loon juist wordt berekend en welke inhoudingen er zijn gedaan. Opgelet, voortaan moeten ook het aantal overuren worden opgenomen die al dan niet recht geven op een fiscale lastenverlaging.

Loonafrekening

Bij elke definitieve betaling van het loon moet u aan uw werknemer op papier of elektronisch een afrekening overhandigen zodat hij de berekening van en de inhoudingen op zijn loon kan controleren. Dit gebeurt in principe maandelijks.
Elk paritair comité legt afzonderlijk de vermeldingen vast die op de loonfiche moeten voorkomen. Als er geen algemeen verbindend verklaarde beslissing van het paritair comité bestaat, bepaalt een koninklijk besluit van 27 september 1966 de inhoud van de afrekening: het betreft o.a. de identificatiegegevens, de socialezekerheidsinhoudingen, het belastbare bedrag, het bedrag van de bedrijfsvoorheffing en de niet-belastbare sommen.

Overuren

Om zwartwerk te bestrijden, is sinds 1 juli 2005 een fiscaal gunstige regeling voor overuren van toepassing. U moet een deel van de bedrijfsvoorheffing van het basisloon van de overuren niet doorstorten, ook al moet ze wel volledig worden ingehouden. Aanvankelijk was het gunstregime enkel van toepassing op de eerste 65 bijkomende werkuren die per jaar en per werknemer werden gepresteerd. Vanaf 1 januari 2009 is dit maximum op 100 uren gebracht, en vanaf 1 januari 2010 op 130 uren.

Om de transparantie voor uw werknemers te garanderen, hebben de sociale partners gevraagd om het aantal overuren dat recht geeft op een fiscale lastenverlaging, ook op te nemen in de maandelijkse loonafrekening.
Daarom moet - vanaf 1 juli 2009 - de loonafrekening bijkomend volgende gegevens vermelden:

het aantal overuren dat voor de betrokken betaalperiode geen recht geeft op een fiscale lastenverlaging;

het aantal overuren dat voor de betrokken betaalperiode recht geeft op een fiscale lastenverlaging.

Deze gegevens moeten in aparte rubrieken worden onderverdeeld.

Omschrijving begrip overuur

Onder het begrip “overuur” verstaan we:

het overwerk in de zin van de arbeidswet: dit zijn de uren gepresteerd boven de 9 uren per dag of 40 uur per week (of boven de lagere grenzen vastgesteld bij cao);

de uren waarvoor een loontoeslag wordt toegekend in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf vallen: het betreft de bijkomende uren die tijdens de zomerperiode of een periode van intense activiteit worden gepresteerd boven de sectorale arbeidsduurgrenzen en waarvoor een loontoeslag van 20% wordt toegekend.

Fiscaal voordeel werkgever

U moet voor dit maximum aantal overuren de bedrijfsvoorheffing volledig inhouden, maar u bent vrijgesteld van de doorstorting van:

32,19% voor een gewerkt uur waarvoor een wettelijke overwerktoeslag van 20% is toegepast;

41,25% voor een gewerkt uur waarvoor een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100% is toegepast.

Nouvelles

L'administration fiscale a fait part de son point de vue sur les conséquences fiscales du télétravail dans une circulaire publiée fin février. S'il est vrai que cette circulaire a vu le jour dans le contexte de la crise de la Covid-19, le nouveau point de vue du fisc s'applique, indépendamment de la pandémie, à toutes les situations de télétravail depuis le 1er mars 2021.

Après deux condamnations par l'Europe, la Belgique a finalement adapté son régime d'imposition des biens immobiliers étrangers. Vous avez jusqu'à fin 2021 pour déterminer la valeur du revenu de ces biens immobiliers étrangers via une déclaration spéciale. Ensuite, vous devrez - peut-être - payer des impôts sur ce revenu.

Une prime d'émission se définit au mieux comme la différence entre le capital représenté par de nouvelles actions et le prix à payer pour ces actions. Mais comment faire si la société n'a pas de capital social ?

Abonnez-vous à notre lettre d'info