Gevolgen van de nieuwe identificatieverplichting voor niet-beursgenoteerde NV’s

Gevolgen van de nieuwe identificatieverplichting voor niet-beursgenoteerde NV's

Heeft u een participatie van 25% of meer in een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen? Dan bent u verplicht om zich kenbaar te maken aan de vennootschap. Een en ander kadert in de strijd tegen het witwassen van geld.

Toepassingsgebied

Het Wetboek van Vennootschappen kent al een regeling voor de openbaarmaking van een belangrijke deelneming in een vennootschap waarvan alle of een deel van de aandelen genoteerd zijn. Een wet van 18 januari 2010 voert nu een gelijkaardige openbaarmakingsverplichting in voor de houders van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde effecten in een niet-genoteerde naamloze vennootschap (NV) of commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA).
Vennootschappen die aandelen op naam hebben uitgegeven, vallen buiten het toepassingsgebied. Die vennootschappen zijn via het aandeelhoudersregister al op de hoogte van de identiteit van hun aandeelhouders.

Kennisgevingsplicht: 25%-grens

De meldingsplicht geldt voor natuurlijke personen én rechtspersonen die effecten houden of verwerven. Het speelt geen rol of de effecten kapitaal vertegenwoordigen of niet. Het moet wel gaan om effecten met stemrecht. Zij moeten ten laatste binnen vijf werkdagen volgend op de dag van verwerving van de effecten aan de vennootschap kennis geven van het aantal effecten dat ze bezitten, als de stemrechten verbonden aan die effecten 25% of meer bereiken van het totaal van de stemrechten op het ogenblik dat de verrichting plaatsvindt.
De melding moet gebeuren aan de vennootschap, d.w.z. u moet uw identiteit en het aantal effecten dat u (nog) bezit melden. De raad van bestuur van de vennootschap moet vervolgens de aandeelhoudersstructuur opnemen in de toelichting bij de jaarrekening.
Houders van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde effecten moeten een nieuwe kennisgeving doen, wanneer zij een aantal effecten overdragen en het aantal stemrechten waarover zij beschikken opnieuw onder de drempel van 25% daalt.

Gevolgen

De uitbreiding van de publicatieverplichting heeft juridische gevolgen voor uw vennootschap.
De raad van bestuur van uw vennootschap kan een bijeengeroepen algemene vergadering tot drie weken uitstellen wanneer zij binnen de twintig dagen voor de geplande vergadering een kennisgeving heeft ontvangen of weet dat ze er een had moeten ontvangen.
Bovendien kan niemand in principe op de algemene vergadering deelnemen aan de stemming met de stemrechten verbonden aan effecten die men minstens twintig dagen op voorhand heeft gemeld.
Tot slot nog dit. Door de afschaffing van effecten aan toonder moet u uiterlijk op 31 december 2013 kiezen tussen een omzetting in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Tot voor kort konden houders van gedematerialiseerde effecten hun “anonimiteit” volledig bewaren. De wet van 18 januari 2010 steekt hier een stokje voor. Zelfs de aandeelhouders van gedematerialiseerde effecten zullen (in sommige gevallen) een deel van hun anonimiteit ten aanzien van de vennootschap moeten opgeven.

Sancties

Wanneer de kennisgeving ontbreekt, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel:

de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten geheel of gedeeltelijk schorsen voor hoogstens één jaar;

een reeds bijeengeroepen algemene vergadering opschorten;

de verkoop van de betrokken effecten bevelen aan een derde.

Overgangsregime

De wet voert een overgangsregeling in voor de personen met toonder- of gedematerialiseerde effecten die op 5 februari 2010 meer dan 25% bezitten van de stemhoudende effecten van een NV. Zij moeten de vennootschap binnen zes maanden vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet - dus vóór 5 augustus 2010 - op de hoogte brengen van hun belangrijke participatie, “in functie van het risico”. De wet zegt niet wanneer er sprake is van een risico en hoe snel de openbaarmaking dan wel moet gebeuren.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief