Start2surf@home pakket aankopen tot eind 2010

Start2surf@home-pakket aankopen tot eind 2010

Als u een eigen PC aankoopt in de vorm van een "Start2surf@home"-pakket, dan kan u genieten van een fiscale aftrek. Hiermee wil de overheid meer Belgen toegang verlenen tot het internet. De maatregel is een verlenging van het eerder gekende “internet voor iedereen”.

Een extra aftrek in uw aangifte

Vorig jaar heeft de fiscus de maatregel “internet voor iedereen” opnieuw ingevoerd. Onder de naam “Start2surf@home” kan u een pakket aankopen en hierop een fiscale aftrek genieten. Het gaat om uitgaven die gedaan zijn vanaf 1 mei 2009. Een Start2surf@home-pakket omvat alle basisbenodigdheden om op een eenvoudige manier het internet te gebruiken.

Het fiscaal voordeel is een belastingaftrek van 21% van de aankoopprijs, exclusief btw. Deze aftrek moet u in uw aangifte personenbelasting vragen. Het gaat om een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dat betekent dat u een terugbetaling krijgt van het krediet wanneer uw belastbare basis onvoldoende is om van de volledige aftrek te genieten.

In een gezin kan het belastingkrediet tweemaal verkregen worden. Beide partners, echtgenoten of wettelijk samenwonenden, moeten dan elk een erkend pakket aankopen.

Om het pakket voor iedereen toegankelijk te houden, heeft de fiscus prijsbeperkingen ingevoerd. De maximumprijzen variëren afhankelijk van het type van computer (desktop of laptop). In elk geval mag de verkoopprijs inclusief btw van een pakket verkocht onder de naam "Start2surf@home" nooit meer bedragen dan 999 euro.

Verlenging tot eind 2010

Het belastingkrediet bij aankoop van een erkend pakket “internet voor iedereen” wordt verlengd tot eind 2010. Bijgevolg kan u tot het einde van het jaar genieten van een 21% korting op de aankoopprijs van een erkend basispakket.

Beperkingen aan het plan

Alleen natuurlijke personen kunnen aanspraak maken op het fiscale voordeel. Vennootschappen en rechtspersonen vallen bijgevolg uit de boot.

Als u kan genieten van een belastingvrije tussenkomst van uw werkgever in de aankoop van uw PC (zogenaamde "PC-privéplan"), dan kan u niet genieten van de belastingaftrek voor de aankoop van een "Start2surf@home"-pakket.

U kan evenmin aanspraak maken op het fiscale voordeel als u de kosten van uw nieuwe PC al aftrekt als beroepskost.

Formaliteiten

U moet volgende documenten bijhouden om de aftrek te rechtvaardigen:

factuur of aankoopbewijs met de aankoopprijs en het serienummer;

attest dat verklaart dat het pakket voldoet aan de wettelijke vereisten;

betalingsbewijs.

Nieuws

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Tot nog toe gold als regel dat het verlaagde BTW-tarief van 6% voor verbouwing enkel maar mogelijk is als de woning NIET volledig wordt afgebroken. Daarop bestaat al zowat 10 jaar een uitzondering maar die is beperkt tot enkele gebieden in België (32 in totaal). In die zones is afbraak en heropbouw wel onderworpen aan 6%. Als het aan de regering ligt, wordt de uitzondering uitgebreid tot het ganse Belgische grondgebied.

Het parlement keurde midden november een maatregel goed die vennootschappen moet toelaten om na de coronacrisis, de financiële reserves weer op te bouwen. Houdt u uw winsten in de vennootschap, dan bespaart u snel maar tijdelijk, heel wat belastingen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief