Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer

Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer

De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2010 vergoed worden tegen 0,3178 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever.

Dienstkilometers met eigen wagen forfaitair vergoed

Vanaf 1 juli 2010 kunnen federale ambtenaren een vergoeding krijgen van 0,3178 euro per kilometer die ze met hun eigen wagen rijden voor dienstverplaatsingen. Dit is een forfaitaire vergoeding die aanzien wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.
 
De fiscus baseert zich ook op dit bedrag om kilometervergoedingen voor werknemers te aanvaarden. Als u als werknemer een hogere vergoeding krijgt dan hierboven aangeduid, dan zal de fiscus deze alleen aanvaarden als men kan bewijzen dat het hogere bedrag overeenstemt met de werkelijke kosten.

Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kosten eigen aan werkgever zijn geen belastbare bezoldigingen

Dit is dus een forfaitaire vergoeding voor de kilometers die u doet met uw eigen wagen voor dienstverplaatsingen. Deze kosten zijn eigenlijk kosten eigen aan uw werkgever. U heeft deze kosten gedragen voor rekening van uw werkgever en krijgt hiervoor een forfaitaire vergoeding of tussenkomst. Volledigheidshalve geven we aan dat het niet gaat om het woon-werkverkeer. Die verplaatsingen zijn voor uw eigen rekening.

Terugbetalingen van kosten zijn geen belastbare bezoldigingen. U moet deze bedragen dan ook niet aangeven in uw aangifte personenbelasting.

Uw werkgever kan deze forfaitaire vergoedingen aftrekken als beroepskost. Hij moet de vergoedingen vermelden op de loonfiche 281.10 (werknemers) en op de fiche 281.20 (bedrijfsleiders).

Maximum 24.000 kilometer per jaar

Naast het hierboven vermelde maximumbedrag van de vergoeding per kilometer, is er ook een beperking van het aantal kilometers dat uw werkgever u per jaar mag vergoeden. De fiscus meent dat het aantal kilometers dat jaarlijks mag terugbetaald worden als kosten eigen aan de werkgever, niet meer mag bedragen dan 24.000 kilometer per jaar.

Er is rechtspraak die deze vooropgestelde limiet van de fiscus veroordeelt.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief