Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer

Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer

De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2010 vergoed worden tegen 0,3178 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever.

Dienstkilometers met eigen wagen forfaitair vergoed

Vanaf 1 juli 2010 kunnen federale ambtenaren een vergoeding krijgen van 0,3178 euro per kilometer die ze met hun eigen wagen rijden voor dienstverplaatsingen. Dit is een forfaitaire vergoeding die aanzien wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.
 
De fiscus baseert zich ook op dit bedrag om kilometervergoedingen voor werknemers te aanvaarden. Als u als werknemer een hogere vergoeding krijgt dan hierboven aangeduid, dan zal de fiscus deze alleen aanvaarden als men kan bewijzen dat het hogere bedrag overeenstemt met de werkelijke kosten.

Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kosten eigen aan werkgever zijn geen belastbare bezoldigingen

Dit is dus een forfaitaire vergoeding voor de kilometers die u doet met uw eigen wagen voor dienstverplaatsingen. Deze kosten zijn eigenlijk kosten eigen aan uw werkgever. U heeft deze kosten gedragen voor rekening van uw werkgever en krijgt hiervoor een forfaitaire vergoeding of tussenkomst. Volledigheidshalve geven we aan dat het niet gaat om het woon-werkverkeer. Die verplaatsingen zijn voor uw eigen rekening.

Terugbetalingen van kosten zijn geen belastbare bezoldigingen. U moet deze bedragen dan ook niet aangeven in uw aangifte personenbelasting.

Uw werkgever kan deze forfaitaire vergoedingen aftrekken als beroepskost. Hij moet de vergoedingen vermelden op de loonfiche 281.10 (werknemers) en op de fiche 281.20 (bedrijfsleiders).

Maximum 24.000 kilometer per jaar

Naast het hierboven vermelde maximumbedrag van de vergoeding per kilometer, is er ook een beperking van het aantal kilometers dat uw werkgever u per jaar mag vergoeden. De fiscus meent dat het aantal kilometers dat jaarlijks mag terugbetaald worden als kosten eigen aan de werkgever, niet meer mag bedragen dan 24.000 kilometer per jaar.

Er is rechtspraak die deze vooropgestelde limiet van de fiscus veroordeelt.

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief