Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer

Dienstverplaatsing met eigen auto vergoed tegen 0,3178 euro per kilometer

De verplaatsingen die u doet voor uw werk met uw eigen wagen, kunnen sinds 1 juli 2010 vergoed worden tegen 0,3178 euro per kilometer. Dat is immers het bedrag dat ook federale ambtenaren ontvangen en dat de fiscus aanvaardt als terugbetaling kosten eigen aan de werkgever.

Dienstkilometers met eigen wagen forfaitair vergoed

Vanaf 1 juli 2010 kunnen federale ambtenaren een vergoeding krijgen van 0,3178 euro per kilometer die ze met hun eigen wagen rijden voor dienstverplaatsingen. Dit is een forfaitaire vergoeding die aanzien wordt als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.
 
De fiscus baseert zich ook op dit bedrag om kilometervergoedingen voor werknemers te aanvaarden. Als u als werknemer een hogere vergoeding krijgt dan hierboven aangeduid, dan zal de fiscus deze alleen aanvaarden als men kan bewijzen dat het hogere bedrag overeenstemt met de werkelijke kosten.

Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kosten eigen aan werkgever zijn geen belastbare bezoldigingen

Dit is dus een forfaitaire vergoeding voor de kilometers die u doet met uw eigen wagen voor dienstverplaatsingen. Deze kosten zijn eigenlijk kosten eigen aan uw werkgever. U heeft deze kosten gedragen voor rekening van uw werkgever en krijgt hiervoor een forfaitaire vergoeding of tussenkomst. Volledigheidshalve geven we aan dat het niet gaat om het woon-werkverkeer. Die verplaatsingen zijn voor uw eigen rekening.

Terugbetalingen van kosten zijn geen belastbare bezoldigingen. U moet deze bedragen dan ook niet aangeven in uw aangifte personenbelasting.

Uw werkgever kan deze forfaitaire vergoedingen aftrekken als beroepskost. Hij moet de vergoedingen vermelden op de loonfiche 281.10 (werknemers) en op de fiche 281.20 (bedrijfsleiders).

Maximum 24.000 kilometer per jaar

Naast het hierboven vermelde maximumbedrag van de vergoeding per kilometer, is er ook een beperking van het aantal kilometers dat uw werkgever u per jaar mag vergoeden. De fiscus meent dat het aantal kilometers dat jaarlijks mag terugbetaald worden als kosten eigen aan de werkgever, niet meer mag bedragen dan 24.000 kilometer per jaar.

Er is rechtspraak die deze vooropgestelde limiet van de fiscus veroordeelt.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief