Digitale aangifte RV uitgesteld

Digitale aangifte roerende voorheffing uitgesteld

De aangifte roerende voorheffing elektronisch indienen zal nog even op zich laten wachten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de webtoepassing die dit mogelijk moet maken, van start te laten gaan vanaf 1 oktober 2010. Nu heeft de fiscus aangekondigd dat de start van de toepassing verlaat is. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Ondertussen moeten alle aangiften roerende voorheffing naar de gewone ontvanger gestuurd worden.

 STIMER: informatisering van het inningsproces

De fiscus werkt al enige tijd aan het STIMER project (Systeem van geïntegreerde behandeling multi-entiteiten invordering). Dit project heeft tot doel het volledige innings- en invorderingsproces te informatiseren. De toepassing STIMER brengt alle informatie over de belastingschulden en -tegoeden van een belastingplichtige (burgers en bedrijven) in één enkel systeem bijeen.

Binnen STIMER is een elektronische aangifte in de roerende voorheffing ontwikkeld. Deze zal toelaten om via het internet de aangiften in de roerende voorheffing te beheren. De vastgestelde rechten en betaling worden automatisch geboekt en de gegevens worden in het enig dossier opgenomen.

In het najaar 2009 werd de module 'Penale boetes' van STIMER al getest in een aantal ontvangkantoren. 

Uitstel voor 'STIMER : module roerende voorheffing'

Het was de bedoeling om de roerende voorheffing module binnen STIMER online beschikbaar te maken tegen 1 oktober 2010. De fiscus heeft laten weten dat de start van  de toepassing  verlaat is. Ze hebben nog geen nieuwe datum bekendgemaakt. 

Aangifte RV naar de ontvanger

Zolang de module 'STIMER: roerende voorheffing' niet beschikbaar is, moeten de aangiften in de roerende voorheffing naar de bevoegde ontvanger worden gestuurd.
De betaling van de roerende voorheffing aan de ontvanger moet in principe gedaan worden binnen de 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van interesten, dividenden of royalty's. Binnen dezelfde termijn moet de belastingplichtige een aangifte roerende voorheffing indienen (formulier 273).

Als u niet binnen de vooropgestelde termijn betaalt, dan kan de fiscus een interest voor late betaling innen tegen een voet van 7 procent per jaar. De termijn voor de nalatigheidsinterest begint te lopen vanaf de maand volgend op diegene in dewelke de roerende voorheffing had moeten betaald worden en loopt af op het einde van de maand waarin de roerende voorheffing betaald wordt.

Bovendien kan de fiscus een administratieve boete opleggen voor het niet voldoen van de fiscale formaliteiten. Ook belastingverhogingen van 10 procent tot 20 procent kunnen toegepast worden. Deze straffen kunnen verminderd worden. Als u spontaan regulariseert, dan kunnen dergelijke boetes mogelijks vermeden worden.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief