Loonbonus 2011 : nu al plannen

Loonbonus 2011 : nu al plannen

U kan uw werknemers motiveren door een loonbonus toe te kennen wanneer ze samen bepaalde doelstellingen behalen. Die bonus is bovendien fiscaal voordelig: bij de werknemer vrijgesteld als sociaal voordeel en bij de werkgever aftrekbaar als beroepskost. Als u zo een plan wil laten lopen tijdens kalenderjaar 2011, dan kan u daar nu best al vorm aan geven. De officiële procedure moet immers vóór 31 april 2011 afgerond zijn.

Loonbonus voor werknemers

Een fiscaalvriendelijke bonus voor werknemers die zich samen inzetten om een bepaald doel te behalen. Dat is het idee van het “niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel”. Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2008 dergelijk voordeel/bonus bovenop het gewone loon uitbetalen wanneer de werknemers samen een vooropgesteld doel halen.

Het bedrag van de loonbonus mag maximaal 2 358 euro per werknemer bedragen wanneer deze in  2011 wordt betaald. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast. In 2010 bedroeg dit 2.299 euro.

Om een loonbonusplan in te voeren, moeten u als werkgever zelf het initiatief nemen. Het voordeel wordt ingevoerd via een CAO die op ondernemings- of sectorniveau kan worden afgesloten. Als er geen vakbondsafvaardiging bestaat, dan moet u een toetredingsakte opstellen die wordt toegevoegd aan het arbeidsreglement.

 De formulieren om een dossier samen te stellen kan u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vinden onder de module 'procedures en formulieren'.

De loonbonus kan niet worden toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders.

Samen een doelstelling behalen om de loonbonus te krijgen

Via de bonus kan u uw werknemers motiveren om samen bepaalde collectieve en meetbare doelstellingen binnen de onderneming te behalen. Die collectieve doelstellingen moeten vooraf duidelijk gedefinieerd worden. Daarnaast moet het gaan om een doelstelling voor de hele onderneming of een welbepaalde groep van werknemers. De bonus kan niet toegekend worden voor individuele prestaties van een werknemer. Bovendien moet het gaan om een doelstelling waarvan niet zeker is dat deze gehaald wordt. De werknemers moeten dus gemotiveerd zijn om er samen voor te werken.

De doelstelling op zich kan allerlei vormen aannemen. Dat hoeft niet noodzakelijk een financiële doelstelling zijn. Werknemers kunnen zich bijvoorbeeld samen inzetten om de onderneming “groener” te maken door het aantal geprinte pagina's per jaar naar beneden te halen, het gemiddelde verbruik van de bedrijfswagens met een aantal procent te laten dalen of het productieafval te verminderen. Ook een vermindering van het ziekteverzuim kan als objectief criterium gebruikt worden voor de betaling van een loonbonus. Wanneer u een doel gaat vaststellen, is het belangrijk dat het om een collectieve en meetbare doelstelling gaat.

Fiscaalvriendelijke bonus: niet belastbaar bij werknemer en aftrekbaar voor werkgever

Voor de werknemer is de bonus een sociaal voordeel dat vrijgesteld is van sociale bijdragen en personenbelasting. Op de bonus moet evenmin bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

De werkgever zal op het betaalde bedrag wel een bijzondere heffing moeten inhouden van 33 %. Die bijdrage is jaarlijks verschuldigd op 31 december van het jaar waarin het voordeel is toegekend en wordt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betaald.
Als u als werkgever een bedrag betaalt dat hoger is dan 2 358 euro, dan zal het gedeelte dat de drempel overschrijdt, belast worden als loon.

Voor de werkgever is niet alleen de bijzondere sociale bijdrage van 33 % maar ook het bedrag van het voordeel zelf, volledig aftrekbaar als beroepskost. 

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info