E-maaltijdcheque is geboren

E-maaltijdcheque is geboren

Maaltijdcheques kunnen vanaf 1 januari 2011 ook elektronisch toegekend worden. Daartoe heeft de overheid een koninklijk besluit gepubliceerd die de wet verandert. De e-maaltijdcheque biedt heel wat voordelen, maar is wel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.

Hoe kan je betalen met de e-maaltijdcheque?

Een persoonlijke maaltijdchequerekening voor elke werknemer zal de papieren maaltijdcheques vervangen. Deze maaltijdchequerekening is een soort van databank waarop voor de werknemers een aantal e-maaltijdcheques worden opgeslagen. Het is nog niet duidelijk hoe de werknemers er in de praktijk mee zullen kunnen betalen. Het betaalmiddel kan een betaalkaart zijn in de vorm van een bankpas met pincode, maar de betaling kan bijvoorbeeld ook via de elektronische identiteitskaart of sms mogelijk gemaakt worden. De werknemer kan via zijn “betrouwbare drager” zijn maaltijdchequerekening gebruiken bij de handelaar of in de supermarkt.
Alleen erkende uitgevers kunnen de e-maaltijdcheque aanbieden. Deze uitgever beheert de maaltijdchequerekening van de werknemer en zal er waarden op zetten wanneer de werkgever dat vraagt.

De e-maaltijdcheque vermindert administratieve kosten

De e-maaltijdcheque moet ervoor zorgen dat de nadelen van de papieren maaltijdcheque weggewerkt worden. Zo brengt de distributie, verwerking, ophaling en betaling van de papieren cheques heel wat administratie met zich mee voor zowel werkgevers, handelaars als werknemers. Die administratie zorgt voor heel wat kosten.    

De e-maaltijdcheque wordt fiscaal hetzelfde behandeld als de papieren versie

Maaltijdcheques genieten een eigen fiscale regeling. De cheques worden bij de werknemers en bedrijfsleiders niet als loon aanzien en zijn dus niet belstbaar. De werkgever kan per maaltijdcheque 1 euro fiscaal aftrekken. De rest van de tussenkomst is een niet-aftrekbare beroepskost en moet onder de verworpen uitgaven opgenomen worden.
De maaltijdcheques (zowel de papieren als elektronisch) moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

1. De toekenning van de maaltijdcheques ligt vast in een collectieve of individuele schriftelijke overeenkomst.

2. De werknemer krijgt één cheque per gewerkte dag. De e-cheques worden iedere maand in één of meer keren gecrediteerd op de maaltijdchequerekening van de werknemer in functie van het aantal dagen van die maand waarop hij vermoedelijk aan de slag zal zijn. Ze worden geacht te zijn toegekend op het moment waarop de rekening wordt gecrediteerd. Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal cheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop de werknemer tijdens het kwartaal prestaties heeft verricht.

3. De cheques moeten op naam van de werknemer afgeleverd worden.

4. De cheques hebben een beperkte geldigheidsduur van 3 maanden en zijn enkel te gebruiken voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding. De verplichte vermelding van deze gegevens geldt natuurlijk enkel voor de papieren versie. Voor de e-cheque begint de termijn te lopen vanaf het ogenblik dat het bedrag op de rekening is geplaatst.

5. De werkgeverstussenkomst mag per cheque maximum 5,91 euro bedragen.

6. De werknemerstussenkomst bedraagt minstens 1,09 euro per maaltijdcheque.

Als aan één of meer van de hierboven vermelde voorwaarden niet voldaan is, zijn de maaltijdcheques belastbaar bij de werknemer of bedrijfsleider. De waarde van deze cheques moeten dan op de loonfiche van de werknemer of bedrijfsleider vermeld worden als voordeel van alle aard. Van dat voordeel van alle aard mag wel de bijdrage van de werknemer of bedrijfsleider afgetrokken worden.

Bijkomende voorwaarden e-maaltijdcheque

1. Het aantal e-cheques en het brutobedrag ervan (verminderd met het persoonlijk aandeel van de werknemer) worden vermeld op de loonfiche van de werknemer.

2. Vóór het gebruik van de e-cheques kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur van de nog niet gebruikte cheques nagaan.

3. De keuze voor e-cheques wordt geregeld in een CAO op ondernemingsvlak (eventueel binnen een sectorale CAO) of in een individuele schriftelijke overeenkomst (geen vakbondsafvaardiging of personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is CAO's te sluiten).

4. De e-cheques kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een erkende uitgever. Verliest de uitgever zijn erkenning doordat ze wordt ingetrokken of vervallen is, dan blijven de cheques toch geldig tot de vervaldag.

5. Het gebruik van e-cheques mag geen kosten voor de werknemer met zich meebrengen, behalve in geval van diefstal of verlies (voorwaarden in een CAO of in het arbeidsreglement). In ieder geval kan de kost van de vervangende drager de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden.

6. De keuze voor de e-cheque is omkeerbaar.

Nouvelles

L'administration fiscale a fait part de son point de vue sur les conséquences fiscales du télétravail dans une circulaire publiée fin février. S'il est vrai que cette circulaire a vu le jour dans le contexte de la crise de la Covid-19, le nouveau point de vue du fisc s'applique, indépendamment de la pandémie, à toutes les situations de télétravail depuis le 1er mars 2021.

Après deux condamnations par l'Europe, la Belgique a finalement adapté son régime d'imposition des biens immobiliers étrangers. Vous avez jusqu'à fin 2021 pour déterminer la valeur du revenu de ces biens immobiliers étrangers via une déclaration spéciale. Ensuite, vous devrez - peut-être - payer des impôts sur ce revenu.

Une prime d'émission se définit au mieux comme la différence entre le capital représenté par de nouvelles actions et le prix à payer pour ces actions. Mais comment faire si la société n'a pas de capital social ?

Abonnez-vous à notre lettre d'info