Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie zal schijnzelfstandigheid onderzoeken

Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie zal schijnzelfstandigheid onderzoeken

Partijen kunnen samenwerken in het kader van een arbeidsovereenkomst of op zelfstandige basis. Hoge sociale en fiscale lasten maken mensen vindingrijk. Schijnzelfstandigheid houdt in dat iemand het statuut van zelfstandige aanneemt, terwijl hij in werkelijkheid prestaties levert onder het gezag van een werkgever. De Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie zal onderzoeken of er in een bepaalde sector of beroep een probleem van schijnzelfstandigheid bestaat en zich uitspreken over individuele dossiers wanneer partijen twijfelen aan de aard van hun arbeidsrelatie.

Zelfstandige versus werknemer

De aard van een professionele samenwerking tussen twee partijen heeft belangrijke gevolgen op het vlak van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. De Arbeidsrelatiewet van 27 december 2006 legt de principes vast om de aard van de arbeidsrelatie te bepalen. Het basisprincipe van de wet is dat de partijen vrij zijn om de aard van hun arbeidsrelatie te kiezen voor zover die niet strijdig is met de openbare orde of met de goede zeden. De kwalificatie die uit de feitelijke uitoefening van de arbeidsrelatie blijkt, krijgt voorrang. Om een arbeidsrelatie juist te kwalificeren, kijkt men naar vier algemene criteria: de wil van de partijen, de vrijheid om de werktijd te organiseren, de vrijheid bij de organisatie van het werk en de mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen.
De algemene criteria volstaan niet voor alle sectoren en beroepen (bv. in de bouw of de schoonmaak). Daarom kan de koning specifieke criteria uitvaardigen voor een bepaalde sector of voor één of meer beroepen. Bij het uitwerken van die specifieke criteria zal ook de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie een belangrijke rol spelen.

Opdrachten Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

De Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie is begin dit jaar opgericht en heeft twee opdrachten.
Haar eerste opdracht, via de normatieve afdeling, zal er dus in bestaan de algemene criteria aan te vullen met specifieke criteria eigen aan een bepaalde sector en/of aan een beroep. Bij een probleem van schijnzelfstandigheid zal ze advies inwinnen bij de representatieve organen en voorstellen doen aan de bevoegde ministers.
Haar tweede opdracht, via de administratieve afdeling, is zich uitspreken over individuele dossiers. Deze afdeling is voor ondernemingen van groot belang. Partijen die twijfelen aan de aard van hun arbeidsrelatie, kunnen een bindend advies of sociale ruling vragen aan deze afdeling, d.w.z. bindend voor de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) en de sociale verzekeringsfondsen. De adviezen zijn drie jaar geldig. Beroep is mogelijk bij de arbeidsrechtbank. De administratieve afdeling kan geen beslissing nemen als de inspectie al een onderzoek is gestart naar het statuut, als de zaak al aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank of de rechtbank zich al over de zaak heeft uitgesproken.

Belangrijk detail. De Commissie is opgericht maar nog niet samengesteld! We wachten nog op de benoeming van de leden van de kamers van de twee afdelingen. Van zodra de bevoegde minister de leden zal aanduiden, kan ze effectief starten met haar werkzaamheden.

Nouvelles

L'administration fiscale a fait part de son point de vue sur les conséquences fiscales du télétravail dans une circulaire publiée fin février. S'il est vrai que cette circulaire a vu le jour dans le contexte de la crise de la Covid-19, le nouveau point de vue du fisc s'applique, indépendamment de la pandémie, à toutes les situations de télétravail depuis le 1er mars 2021.

Après deux condamnations par l'Europe, la Belgique a finalement adapté son régime d'imposition des biens immobiliers étrangers. Vous avez jusqu'à fin 2021 pour déterminer la valeur du revenu de ces biens immobiliers étrangers via une déclaration spéciale. Ensuite, vous devrez - peut-être - payer des impôts sur ce revenu.

Une prime d'émission se définit au mieux comme la différence entre le capital représenté par de nouvelles actions et le prix à payer pour ces actions. Mais comment faire si la société n'a pas de capital social ?

Abonnez-vous à notre lettre d'info