Goedkope leningen aan werknemers en bedrijfsleiders toegekend in 2010

Goedkope leningen aan werknemers en bedrijfsleiders toegekend in 2010

Goedkope leningen die een werknemer ontvangt van zijn werkgever, worden aangemerkt als voordelen van alle aard. Deze voordelen worden als beroepsinkomsten belast in hoofde van de werknemer. Om het bedrag te bepalen dat de werknemer moet aangeven, wordt het voordeel forfaitair vastgesteld op basis van een referentievoet. Deze wordt jaarlijks door de wetgever vastgesteld en is afhankelijk van het type van lening dat verstrekt wordt. De nieuwe referentievoeten voor aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) zijn gepubliceerd.

 Voordeel alle aard voor werknemer

Een renteloze lening of leningen tegen een verlaagde interestvoet die een werknemer ontvangt van zijn werkgever, worden aangemerkt als voordelen van alle aard. Deze voordelen worden als beroepsinkomsten belast in hoofde van de werknemer.
Het belastbaar bedrag wordt bepaald op basis van de reële waarde voor de gebruiker. Voor renteloze en goedkope leningen wordt een forfaitaire waardering gemaakt. Het bedrag dat de werknemer moet aangeven, wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen (i) de referentievoet en (ii) de effectief aangerekende interestvoet. De referentievoet wordt jaarlijks door de wetgever vastgesteld en is afhankelijk van het type van lening.

De referentierentevoeten worden ook toegepast wanneer een bedrijfsleider via de kas of via de rekening-courant geld opneemt van zijn vennootschap. In dit geval bedraagt de rentevoet 9,00% (i.p.v. 10,30% in 2009).

Nieuwe referentierentevoeten

De referentierentevoeten voor de goedkope of renteloze leningen die in de loop van 2010 werden toegestaan, zijn gekend. Ze bedragen:

4,69 % voor hypothecaire leningen, gewaarborgd door een gemengde levensverzekering (5,19 % in 2009);

3,92 % voor andere hypothecaire leningen (4,30 % in 2009);

0,20 % voor leningen ter financiering van een wagen (0,22 % in 2009);

0,30 % voor andere niet-hypothecaire leningen met een vaste looptijd (0,32 % in 2009), en; 

9,00 % voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (kaskredieten en voorschotten op rekening-courant) (10,30 % in 2009). 

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief