Goedkope leningen aan werknemers en bedrijfsleiders toegekend in 2010

Goedkope leningen aan werknemers en bedrijfsleiders toegekend in 2010

Goedkope leningen die een werknemer ontvangt van zijn werkgever, worden aangemerkt als voordelen van alle aard. Deze voordelen worden als beroepsinkomsten belast in hoofde van de werknemer. Om het bedrag te bepalen dat de werknemer moet aangeven, wordt het voordeel forfaitair vastgesteld op basis van een referentievoet. Deze wordt jaarlijks door de wetgever vastgesteld en is afhankelijk van het type van lening dat verstrekt wordt. De nieuwe referentievoeten voor aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) zijn gepubliceerd.

 Voordeel alle aard voor werknemer

Een renteloze lening of leningen tegen een verlaagde interestvoet die een werknemer ontvangt van zijn werkgever, worden aangemerkt als voordelen van alle aard. Deze voordelen worden als beroepsinkomsten belast in hoofde van de werknemer.
Het belastbaar bedrag wordt bepaald op basis van de reële waarde voor de gebruiker. Voor renteloze en goedkope leningen wordt een forfaitaire waardering gemaakt. Het bedrag dat de werknemer moet aangeven, wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen (i) de referentievoet en (ii) de effectief aangerekende interestvoet. De referentievoet wordt jaarlijks door de wetgever vastgesteld en is afhankelijk van het type van lening.

De referentierentevoeten worden ook toegepast wanneer een bedrijfsleider via de kas of via de rekening-courant geld opneemt van zijn vennootschap. In dit geval bedraagt de rentevoet 9,00% (i.p.v. 10,30% in 2009).

Nieuwe referentierentevoeten

De referentierentevoeten voor de goedkope of renteloze leningen die in de loop van 2010 werden toegestaan, zijn gekend. Ze bedragen:

4,69 % voor hypothecaire leningen, gewaarborgd door een gemengde levensverzekering (5,19 % in 2009);

3,92 % voor andere hypothecaire leningen (4,30 % in 2009);

0,20 % voor leningen ter financiering van een wagen (0,22 % in 2009);

0,30 % voor andere niet-hypothecaire leningen met een vaste looptijd (0,32 % in 2009), en; 

9,00 % voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (kaskredieten en voorschotten op rekening-courant) (10,30 % in 2009). 

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief