Rapporteren in termen van EBIT en EBITDA

Rapporteren in termen van EBIT en EBITDA

In de internationale financiële rapporteringspraktijk zijn de termen EBIT en EBITDA geen onbekende begrippen. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen interpreteert in een technische nota beide begrippen voor het Belgische jaarrekeningrecht.

De operationele performantie van een onderneming

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zijn zogenaamde performantiemaatstaven om de operationele performantie van een onderneming weer te geven. D.w.z. maatstaven voor de winst van een onderneming waarbij geen rekening wordt houden met bepaalde kosten zoals financieringskosten, belastingen en eventueel afschrijvingen.
Zowel EBIT als EBITDA zijn afkomstig uit de internationale/Angelsaksische financiële rapporteringspraktijk. Ze worden al verschillende jaren gehanteerd door voornamelijk beursgenoteerde ondernemingen. Let op. Ook binnen de Europese financiële rapporteringspraktijk bestaat geen éénduidige definitie. Bedrijven kunnen de maatstaf bij wijze van spreken dus berekenen zoals ze willen.
In de Belgische boekhoudwetgeving komen beide begrippen niet voor. Gezien het toenemend belang van deze maatstaven heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) in een technische nota haar zienswijze verstrekt over de definiëring van EBIT en EBITDA op basis van het Belgische jaarrekeningschema.

EBIT

EBIT wordt gelijkgesteld aan de zogenaamde operationele winst of verlies. Deze maatstaf houdt geen rekening met de effecten van de kapitaalstructuur van de onderneming en ook niet met de diverse fiscale aspecten die worden opgenomen in de resultatenrekening. De berekeningswijze van EBIT volgens het Belgische jaarrekeningrecht die de CBN voorstelt start vanaf het begrip bedrijfswinst (bedrijfsverlies) van het boekjaar vóór belasting. Dit komt overeen met XBRL-code 9903 in het volledig jaarrekeningschema en moet nog worden gecorrigeerd met het financieel resultaat.

Schematische berekening EBIT:
Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) 
- Opbrengsten uit vlottende activa (code 751) 
- Andere financiële opbrengsten (code 752/9) 
+ Kosten van schulden (code 650) 
+ Andere financiële kosten (code 652/9)
= EBIT 

EBITDA

EBITDA verwijdert nog enkele bijkomende niet-kaselementen uit de resultatenrekening, met name de afschrijvingen en de waardeverminderingen. Die zijn verspreid over verschillende rubrieken van de resultatenrekening. Om tot EBITDA te komen, moeten volgende elementen aan EBIT worden toegevoegd:

EBIT
+ Afschrijvingen en waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 630)
+ Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (code 631/4)
+ Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 660)
- Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa (code 760)
= EBITDA

U kan de technische nota 2010-1 van 8 september 2010 raadplegen op de website van de CBN. Die nota is een soort leidraad van de CBN zonder de kracht te hebben van een advies.

Nouvelles

L'administration fiscale a fait part de son point de vue sur les conséquences fiscales du télétravail dans une circulaire publiée fin février. S'il est vrai que cette circulaire a vu le jour dans le contexte de la crise de la Covid-19, le nouveau point de vue du fisc s'applique, indépendamment de la pandémie, à toutes les situations de télétravail depuis le 1er mars 2021.

Après deux condamnations par l'Europe, la Belgique a finalement adapté son régime d'imposition des biens immobiliers étrangers. Vous avez jusqu'à fin 2021 pour déterminer la valeur du revenu de ces biens immobiliers étrangers via une déclaration spéciale. Ensuite, vous devrez - peut-être - payer des impôts sur ce revenu.

Une prime d'émission se définit au mieux comme la différence entre le capital représenté par de nouvelles actions et le prix à payer pour ces actions. Mais comment faire si la société n'a pas de capital social ?

Abonnez-vous à notre lettre d'info