Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

Als u nalaat uw aangifte in te dienen of ze te laat indient, dan heeft de belastingadministratie verschillende mogelijkheden om u te sanctioneren. De fiscus kan administratieve sancties opleggen zoals een boete of een belastingverhoging. Bovendien heeft hij de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. Als u geen aangifte indient, dan kan de fiscus het bankgeheim opheffen en informatie opvragen bij uw bank.

 Administratieve sancties

Als u uw aangifte niet of te laat indient, dan kan de fiscus in de eerste plaats administratieve sancties opleggen:

Boetes: de fiscus kan een administratieve boete van 50 euro tot 1.250 euro opleggen. Er is geen frauduleuze bedoeling nodig om deze boete te kunnen toepassen.

Belastingverhoging: Wanneer u uw aangifte niet of te laat indient, dan kan de belastingadministratie de belasting verhogen met een vaste bijkomende belasting in overeenstemming met de aard en ernst van de inbreuk. Deze kan gaan van 10% tot 200%.

Aanslag van ambtswege

Bij een aanslag van ambtswege gaat de fiscus zelf uw belastbare basis vaststellen. Dat betekent dat hij een aanslag vestigt op het bedrag van de belastbare inkomsten die hij kan vermoeden op grond van de gegevens waarover hij beschikt.

Bij een aanslag van ambtswege wordt de bewijslast omgedraaid. Dat betekent dat u moet bewijzen welke het juiste bedrag van de belastbare inkomsten is.

Voor de aanslag van ambtswege wordt gevestigd, krijgt u een aangetekende brief die uitlegt waarom de fiscus van die procedure gebruik maakt. Hierin worden ook het bedrag van de inkomsten en andere gegevens waarop de aanslag zal steunen vermeld en de manier waarop de inkomsten en gegevens zijn vastgesteld.

Opheffen bankgeheim

Vanaf 1 juli 2011 kan de fiscus informatie opvragen bij uw bank wanneer hij vermoedt dat u belasting ontduikt. Geen aangifte indienen, volstaat als vermoeden van belastingontduiking.

Vooraleer de fiscus naar uw bank stapt, zal hij de informatie eerst bij u opvragen via een vraag om inlichtingen. U krijgt dan één maand de tijd om te reageren. In deze vraag om inlichtingen moet de fiscus duidelijk aangeven dat het bankgeheim kan opgeheven worden wanneer u de gevraagde gegevens niet tijdig oplevert. Dus alleen wanneer u zelf de inlichtingen niet doorgeeft, kan de fiscus informatie bij uw bank opvragen.

Verlenging van de aanslagperiode

Als u uw aangifte te laat indient, dan heeft de fiscus meer tijd om de aanslag te vestigen. In principe moet hij dit doen voor 30 juni van het volgende jaar. Maar wanneer u uw aangifte te laat indient, krijgt de fiscus drie jaar om de aanslag te vestigen.

Nouvelles

Jusqu’au 31 décembre 2020, les frais de réception sont déductibles à 100 % aux impôts sur les revenus. La mesure vise à soutenir le secteur événementiel. La question est évidemment de savoir si les règles strictes en matière d’événements permettent effectivement l’organisation de tels événements.

En 2015, le législateur a introduit une nouvelle réduction d’impôt : le tax shelter pour starters. Suivi plus tard par un tax shelter similaire pour entreprises de croissance et plus récemment encore par un corona tax shelter. L’objectif commun étant d’affecter à des investissements plus risqués les fonds qui dorment actuellement en toute improductivité sur les livrets d’épargne.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Abonnez-vous à notre lettre d'info