Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

Als u nalaat uw aangifte in te dienen of ze te laat indient, dan heeft de belastingadministratie verschillende mogelijkheden om u te sanctioneren. De fiscus kan administratieve sancties opleggen zoals een boete of een belastingverhoging. Bovendien heeft hij de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. Als u geen aangifte indient, dan kan de fiscus het bankgeheim opheffen en informatie opvragen bij uw bank.

 Administratieve sancties

Als u uw aangifte niet of te laat indient, dan kan de fiscus in de eerste plaats administratieve sancties opleggen:

Boetes: de fiscus kan een administratieve boete van 50 euro tot 1.250 euro opleggen. Er is geen frauduleuze bedoeling nodig om deze boete te kunnen toepassen.

Belastingverhoging: Wanneer u uw aangifte niet of te laat indient, dan kan de belastingadministratie de belasting verhogen met een vaste bijkomende belasting in overeenstemming met de aard en ernst van de inbreuk. Deze kan gaan van 10% tot 200%.

Aanslag van ambtswege

Bij een aanslag van ambtswege gaat de fiscus zelf uw belastbare basis vaststellen. Dat betekent dat hij een aanslag vestigt op het bedrag van de belastbare inkomsten die hij kan vermoeden op grond van de gegevens waarover hij beschikt.

Bij een aanslag van ambtswege wordt de bewijslast omgedraaid. Dat betekent dat u moet bewijzen welke het juiste bedrag van de belastbare inkomsten is.

Voor de aanslag van ambtswege wordt gevestigd, krijgt u een aangetekende brief die uitlegt waarom de fiscus van die procedure gebruik maakt. Hierin worden ook het bedrag van de inkomsten en andere gegevens waarop de aanslag zal steunen vermeld en de manier waarop de inkomsten en gegevens zijn vastgesteld.

Opheffen bankgeheim

Vanaf 1 juli 2011 kan de fiscus informatie opvragen bij uw bank wanneer hij vermoedt dat u belasting ontduikt. Geen aangifte indienen, volstaat als vermoeden van belastingontduiking.

Vooraleer de fiscus naar uw bank stapt, zal hij de informatie eerst bij u opvragen via een vraag om inlichtingen. U krijgt dan één maand de tijd om te reageren. In deze vraag om inlichtingen moet de fiscus duidelijk aangeven dat het bankgeheim kan opgeheven worden wanneer u de gevraagde gegevens niet tijdig oplevert. Dus alleen wanneer u zelf de inlichtingen niet doorgeeft, kan de fiscus informatie bij uw bank opvragen.

Verlenging van de aanslagperiode

Als u uw aangifte te laat indient, dan heeft de fiscus meer tijd om de aanslag te vestigen. In principe moet hij dit doen voor 30 juni van het volgende jaar. Maar wanneer u uw aangifte te laat indient, krijgt de fiscus drie jaar om de aanslag te vestigen.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief