Europees akkoord over afschaffing publicatie jaarrekening voor micro-ondernemingen

Europees akkoord over afschaffing publicatie jaarrekening voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen zullen in de toekomst slechts een sterk vereenvoudigde jaarrekening moeten opstellen en neerleggen. Wanneer België de mogelijkheid invoert die de Europese Raad eind mei jl. heeft goedgekeurd, moeten micro-ondernemingen geen jaarrekening meer publiceren. Dit betekent een belangrijke vermindering van de administratieve lasten voor de kleinste bedrijven.

Neerlegging jaarrekening

Vandaag moet uw jaarrekening binnen dertig dagen nadat de algemene vergadering ze heeft goedgekeurd en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar, worden neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Al vier jaar loopt de Europese Commissie rond met de idee om micro-ondernemingen volledig vrij te stellen van de Europese boekhoudverplichtingen. Na hevig verzet van een aantal lidstaten, heeft de Europese Raad eind mei een politiek akkoord bereikt over deze vermindering van de administratieve lasten voor de kleinste bedrijven. Micro-ondernemingen worden vrijgesteld van de publicatie van de jaarrekeningen, maar ze blijven verplicht om een vereenvoudigde jaarrekening op te stellen en neer te leggen bij minstens één nationale instantie. Een gemiddelde jaarrekening zal slechts 15 in plaats van 25 pagina's tellen. De balans en de resultatenrekening worden beperkt tot hun essentiële elementen en de toelichting kan volledig wegvallen mits vermelding in een voetnoot bij de balans.

Micro-ondernemingen

De regeling geldt voor micro-ondernemingen. Dit zijn bedrijven die aan minstens twee van de volgende criteria voldoen: een balanstotaal van minder dan 250.000 euro, een netto-omzet van minder dan 500.000 euro en hoogstens 10 werknemers. In België vallen 75% van alle bedrijven onder de noemer van micro-ondernemingen.

Omzetting in nationale wetgeving

De Europese regeling moet nu worden omgezet in nationale wetgeving.
UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, zal het compromis verder bestuderen om de implicaties voor de Belgische kmo's na te gaan. Minister van Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne zal er in de federale regering voor pleiten om de verplichte publicatie van de jaarrekening in het Belgisch Staatsblad af te schaffen. De transparantie van die bedrijfsinformatie wordt immers gegarandeerd via de Balanscentrale van de Nationale Bank en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit zou neerkomen op een bijkomende lastenverlaging van 14,5 miljoen euro. De ingekorte jaarrekening levert een besparing op van 19 miljoen euro.
Merk op dat als andere landen de publicatieplicht helemaal zouden afschaffen, dit nadelig is voor de Belgische ondernemingen omdat ze deze gegevens niet meer kunnen raadplegen.

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info