Administratieve sanctieprocedure van de FSMA

Administratieve sanctieprocedure van de FSMA

Na de historische financiële crisis van 2008 is het toezicht op de financiële sector volledig hervormd. Banken en verzekeringsmaatschappijen staan sinds 1 april 2011 onder het dubbel toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). De FSMA (ex-CBFA) volgt vanaf 15 juli jl. nieuwe procedureregels voor het opleggen van administratieve geldboetes.

Twin Peaks model

Sinds 1 april 2011 is de Nationale Bank van België (NBB) verantwoordelijk voor het toezicht op alle financiële instellingen in België. De NBB controleert de solvabiliteit (kapitaalbasis), liquiditeit en rendabiliteit van de financiële instellingen.
De Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA of Financial Services and Markets Authority) is de nieuwe naam voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen of CBFA. De FSMA is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten (zoals beursoperaties, fusies en overnames, handel in voorkennis, koersmanipulaties). De FSMA controleert het gedrag van de financiële spelers, de verkoop van financiële producten en staat in voor de bescherming van de consumenten.

Sanctieprocedure

Een belangrijke wijziging in de administratieve sanctieprocedure betreft het orgaan dat beslist over het openen van een onderzoek bijvoorbeeld bij ernstige aanwijzingen van marktmanipulatie of handel/misbruik met voorkennis. In plaats van het directiecomité van de FSMA beslist voortaan de auditeur hierover. Hij maakt zijn onderzoeksverslag over aan het directiecomité dat op basis daarvan zal beslissen: 1° de zaak te klasseren zonder gevolg; 2° een minnelijke schikking te aanvaarden; of 3° een administratieve sanctieprocedure in te stellen en het onderzoeksverslag van de auditeur over te maken aan de sanctiecommissie. Bij strafrechtelijke inbreuken wordt het parket op de hoogte gebracht.

De nieuwe procedureregels zijn ook van toepassing op de lopende dossiers (behoudens enkele uitzonderingen). Dossiers waarin het directiecomité de secretaris-generaal (in zijn hoedanigheid van auditeur) al heeft belast met het onderzoek worden in principe wel onderworpen aan de nieuwe procedureregels. Dit houdt onder meer in dat de auditeur zijn onderzoeksverslag moet overmaken aan het directiecomité in plaats van aan de sanctiecommissie. Beslist het directiecomité om het dossier vervolgens over te maken aan de sanctiecommissie, dan zal die hierover in haar nieuwe samenstelling beraadslagen.

Sanctiecommissie

De sanctiecommissie is voortaan niet langer samengesteld uit de voorzitter van de raad van toezicht en zes leden van de raad van toezicht die de raad aanduidt. De commissie is samengesteld uit 10 leden aangeduid door de Koning, waarvan zes magistraten. De leden worden aangesteld voor zes jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar. Omdat de mandaten van sommige leden wordt beperkt tot drie jaar, zal de sanctiecommissie om de drie jaar voor de helft worden hernieuwd.

De procedure voor de sanctiecommissie verloopt zoals vroeger op tegenspraak. De beslissingen worden in principe nominatief gepubliceerd op de website van de FSMA tenzij die bekendmaking de financiële markten ernstig dreigt te verstoren of de betrokken personen een onevenredig nadeel berokkent.

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info