Kent u de Fiscale Bemiddelingsdienst?

Kent u de Fiscale Bemiddelingsdienst?

De Fiscale Bemiddelingsdienst is operationeel sinds juni 2010. Deze dienst behandelt uw aanvragen tot bemiddeling in geschillen over taxatie en invordering van belastingen. Uit het eerste jaarverslag blijkt het succes van de dienst in de geschillenregeling tussen de belastingplichtige en de fiscus.

Facultatieve procedure

Elke belastingplichtige die een geschil heeft met de federale belastingadministratie over de heffing en de invordering van belastingen kan gratis een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd voor bijna alle fiscale geschillen: btw, inkomstenbelastingen, registratie- en successierechten, kadastraal inkomen en douane en accijnzen. De dienst is bijvoorbeeld niet bevoegd inzake onroerende voorheffing in Vlaanderen.

Voorwaarde is wel dat de procedure in de administratieve fase zit. D.w.z. u mag het geschil nog niet aanhangig hebben gemaakt bij de rechtbank. Bovendien moet u zelf al stappen hebben ondernomen om met de fiscus tot een oplossing te komen. Inzake inkomstenbelastingen kan u pas na het vestigen van de aanslag en het indienen van een bezwaarschrift bij de dienst terecht. Maar van zodra de bevoegde gewestelijke directeur een beslissing heeft genomen, bent u te laat.

Aanvragen kan u per mail, per fax, per brief of zelfs mondeling aan de Fiscale Bemiddelingsdienst overmaken (pas op, geschillen over het kadastraal inkomen moeten via de tussenkomst van de onderzoekende ambtenaar worden ingediend): Koning Albert II-laan 33, bus 46 te 1030 Brussel (tel. 0257/623 60, fax 0257/980 57, fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be).

Na de ontvangst van uw aanvraag krijgt u van de Fiscale Bemiddelingsdienst binnen de vijf werkdagen een ontvangstmelding. Binnen de 15 werkdagen na de ontvangst van uw aanvraag wordt meegedeeld of uw geschil voor bemiddeling in aanmerking komt of niet. Tijdens het bemiddelingsonderzoek probeert de bemiddelaar de partijen dichter bij elkaar te brengen en desgevallend een compromis uit te werken. Eventuele afspraken worden vastgelegd in een niet-bindend verslag. U beslist dus zelf of u instemt met de voorgestelde oplossing.

Jaarverslag 2010

De Fiscale Bemiddelingsdienst kreeg in de laatste zeven maanden van 2010 1.198 aanvragen (533 Nederlandstalige en 665 Franstalige). Daar komen 194 aanvragen bij die vóór de oprichting werden ingediend.

De meeste geschillen gaan over personenbelasting en vennootschapsbelasting. Eind 2010 werden 986 dossiers afgesloten (71%). Wanneer de aanvraag ontvankelijk was, kwam er in 76,17 % van de gevallen een wederzijds akkoord.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is opgericht om het aantal gerechtelijke geschillen te doen dalen. De dienst moet nog op kruissnelheid komen maar lijkt dus een zinvol initiatief voor de afhandeling van fiscale geschillen. Een gerechtelijke procedure kost immers tijd en geld.
Het jaarverslag 2010 is elektronisch beschikbaar op de website van de FOD Financiën.

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info