Toelichting bij jaarrekening vereenvoudigd

Toelichting bij jaarrekening vereenvoudigd

De informatie die vennootschappen moeten opnemen in de toelichting bij hun jaarrekening wordt vereenvoudigd. De wijzigingen situeren zich vooral op het vlak van de consolidatie en de sociale balans. Verder wordt het ondernemingsnummer ingevoerd.

Jaarrekening als informatieverstrekking

In België zijn de meeste vennootschappen verplicht om jaarlijks een jaarrekening te publiceren door de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. De jaarrekening wordt opgesteld volgens een vaststaand schema. Dit schema omvat niet-financiële gegevens zoals de namen en adressen van de bestuurders en ook financiële gegevens: de balans, de resultatenrekening en de toelichting. In de toelichting moet u de rubrieken uit de balans en de resultatenrekening cijfermatig gedetailleerd en grondiger toelichten. De jaarrekening bevat ook een sociale balans, als uw vennootschap werkt met personeel.

In principe moet een neerleggingsplichtige onderneming één van de standaardmodellen gebruiken van de Nationale Bank. Niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen mogen het verkort schema gebruiken; grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine ondernemingen moeten het volledig schema gebruiken. Of uw onderneming als groot wordt beschouwd, hangt af van het al dan niet overschrijden van de groottecriteria van het Wetboek van Vennootschappen.

Wijzigingen toelichting bij jaarrekening

Een koninklijk besluit van 7 november 2011 (BS 21 november 2011) vereenvoudigt de informatie die vennootschappen moeten opnemen in de toelichting bij hun jaarrekening. Wat houdt dit in grote lijnen in?

Vennootschappen die het volledig schema gebruiken en die niet meer dan één van de omvangcriteria van artikel 16, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen overschrijden, moeten hun oprichtingskosten niet meer verantwoorden in de toelichting. Ze zijn ook niet meer verplicht om in de staat XII.A. de netto-omzet (post I.A) van het boekjaar en van het vorige boekjaar uit te splitsen naar categorie bedrijfsactiviteit en naar geografische markten. Deze maatregel geldt vanaf het boekjaar dat start op of na 1 januari 2011. Ter info, artikel 16, §1, 1° van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt: een vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, of vennootschappen die samen een consortium uitmaken, worden geacht een kleine groep te vormen, op voorwaarde dat deze vennootschappen samen, op geconsolideerde basis, niet meer dan één van volgende criteria overschrijden:

jaaromzet (excl. btw): 29.200.000 euro;

balanstotaal: 14.600.000 euro;

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 250.

Daarnaast wordt de informatie die de vennootschappen in de toelichting bij hun sociale balans moeten vermelden, afgestemd op de evolutie van de wetgeving: invoering Dimona-aangifte, vervanging RVA-stageovereenkomst door startbaanovereenkomst en splitsing personeelsregister in een algemeen personeelsregister en een speciaal personeelsregister.
Tot slot worden alle verwijzingen naar het btw-nummer of het nationale identificatienummer van ondernemingen vervangen door een verwijzing naar het ondernemingsnummer van deze ondernemingen.

Nouvelles

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Jusqu’à présent, le taux de TVA réduit de 6 % pour les travaux de transformation ne s’appliquait que si l’habitation N’ÉTAIT PAS démolie entièrement. Il existe depuis près de dix ans une exception à cette règle, qui est toutefois limitée à certaines zones en Belgique (trente-deux au total). Dans ces zones, la démolition et la reconstruction subséquente bénéficient bien du taux de 6 %. Le gouvernement a décidé d’étendre cette exception à tout le territoire de la Belgique.

Le parlement a approuvé mi-novembre une mesure qui doit permettre aux sociétés de se reconstituer des réserves financières après la crise du coronavirus. Si vous maintenez vos bénéfices dans la société, vous ferez rapidement, mais temporairement, une belle économie d'impôts.

Abonnez-vous à notre lettre d'info