Verlaagd schenkingsrecht op bouwgrond verlengd

Verlaagd schenkingsrecht op bouwgrond verlengd

In het Vlaams Gewest is de schenking van bouwgronden aan een verlaagd tarief onderworpen. Het begrotingsdecreet 2012 voorziet voor een laatste maal in een verlenging van dit gunstregime tot 31 december 2014. Daarnaast voert het decreet  enkele nieuwe voorwaarden in voor de toepassing van het verlaagde tarief.

Verlaagd tarief voor schenking bouwgrond

De schenking van bouwgronden kan in Vlaanderen aan gunstige voorwaarden gebeuren. De Vlaamse Regering wil er zo voor zorgen dat ook jonge gezinnen bouwgrond kunnen verwerven. De hoge kostprijs van gronden maakt het net voor die doelgroep anders zeer moeilijk. Dankzij het gunstige schenkingsregime hebben 700 van deze jonge gezinnen in 2010 een bouwgrond verworven. Het voortduren van de economische crisis maakt een verlenging van de maatregel noodzakelijk. Let wel op: het decreet maakt duidelijk dat het de laatste maal is dat de regeling voor drie jaar wordt verlengd. Wanneer u nog van het voordelige tarief wil genieten, moet u dus uw bouwgrond schenken vóór 31 december 2014.

Nieuwe voorwaarden

De grond die u wil schenken, moet volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw. Nu wordt er ook aan toegevoegd dat de grond moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Het is immers de bedoeling om 'slapende kavels' te activeren. De regeling zorgt ervoor dat die gronden nu worden overgedragen aan een jonge generatie die ze effectief zal benutten.

Ook nieuw is dat de persoon aan wie u de grond schenkt het engagement moet aangaan om binnen de vijf jaar vanaf de schenkingsakte zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de grond te vestigen. Dit houdt dus de dubbele voorwaarde in dat er op de grond werkelijk een woning wordt gebouwd en dat de begiftigde daar ook effectief gaat wonen. De oude voorwaarde dat de begiftigde binnen de drie jaar een volledige stedenbouwkundig vergunningsdossier moest indienen, vervalt evenwel.

Bij het niet naleven van de voorwaarden zal uw begiftigde alsnog de normaal verschuldigde rechten moeten betalen, vermeerderd met de wettelijke interesten. Zelfs als de niet-naleving het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld het oplopen van vertraging in de bouw van de woning. In dat geval zullen enkel de interesten niet verschuldigd zijn.

Leg geen onjuiste verklaringen af over de bestemming van de grond. Zowel u, als de schenker, als de begiftigde zullen dan immers samen verplicht worden tot het betalen van de aanvullende rechten. Bovendien wordt er u en de begiftigde dan een boete opgelegd ter hoogte van deze aanvullende rechten. Met andere woorden: als u foutieve verklaringen aflegt, zal u de aanvullende rechten tweemaal betalen.

Vanaf wanneer ?

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2012.

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info