Regels tijdskrediet minder soepel

Regels tijdskrediet minder soepel

Het Regeerakkoord Di Rupo I sleutelt ook aan het tijdskrediet om belangrijke besparingen rond te krijgen. De voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wijzigen en worden verder beperkt in de tijd. Bovendien wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen een gemotiveerd tijdskrediet en een niet-gemotiveerd tijdskrediet.

Tijdskrediet

Het tijdskrediet geeft werknemers uit de privésector de mogelijkheid om arbeidsprestaties volledig te schorsen of tijdens een bepaalde periode gedeeltelijk te verminderen, om daarna terug aan de slag te gaan in dezelfde functie. Werknemers die hun recht op tijdskrediet opnemen, ontvangen voor die periode geen loon van de werkgever. Als compensatie voor het loonverlies krijgen zij maandelijks een forfaitaire onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De voorwaarden voor de toekenning van deze uitkering zijn nu gewijzigd. De uitkeringen worden ook verder beperkt in de tijd.

Niet-gemotiveerd tijdskrediet

Voortaan moeten we trouwens een onderscheid maken tussen een tijdskrediet met motief en een tijdskrediet zonder motief. Voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet heeft de werknemer met 5 jaar loopbaan als loontrekkende en 2 jaar anciënniteit bij de werkgever recht op:

ofwel 12 maanden volledige onderbreking;

ofwel 24 maanden halftijdse vermindering;

ofwel 60 maanden 1/5 vermindering;

of een combinatie van deze stelsels tot een voltijds equivalent van 12 maanden.

Gemotiveerd tijdskrediet

Voor het gemotiveerd tijdskrediet geldt geen loopbaanvoorwaarde. De werknemer met 2 jaar anciënniteit bij de werkgever moet geen loopbaan van 5 jaar aantonen voor het gemotiveerd tijdskrediet en heeft recht op een bijkomende onderbrekingsuitkering van maximaal 36 maanden volledige onderbreking, halftijdse vermindering of 1/5 vermindering:

om zorg te dragen voor zijn kind tot 8 jaar;

om palliatieve zorgen toe te dienen;

om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen;

om een opleiding te volgen.

Om zorg te dragen voor zijn gehandicapt kind tot 21 jaar of om zijn zwaar ziek kind of een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van het gezin bij te staan of te verzorgen, heeft de werknemer met 2 jaar anciënniteit bij de werkgever recht op een bijkomend recht op onderbrekingsuitkeringen van maximaal 48 maanden volledige onderbreking, halftijdse vermindering of 1/5 vermindering.

Tijdskrediet voor oudere werknemers

In het kader van een specifiek stelsel voor oudere werknemers genoten werknemers tot nu vanaf 50 jaar gedurende de volledige periode van tijdskrediet (vermindering tot een halftijdse baan of 1/5-loopbaanvermindering) van onderbrekingsuitkeringen waarvan het bedrag vanaf 51 jaar werd verhoogd. Werknemers met 25 jaar beroepsloopbaan hebben voortaan recht op onderbrekingsuitkeringen vanaf 55 jaar in het kader van een halftijdse en 1/5 vermindering tot aan de pensioenleeftijd. Vanaf 50 jaar bestaat er wel een afwijking op deze regel voor werknemers die een zwaar beroep hebben uitgeoefend en op voorwaarde dat het zwaar beroep voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen. Onder zwaar beroep wordt verstaan het werk in wisselende ploegen, het werk in onderbroken diensten of het werk in een ploegenstelsel met nachtprestaties.

Overgangsregeling

De nieuwe regeling inzake tijdskrediet geldt voor alle eerste aanvragen en verlengingsaanvragen voor uitkeringen die ingaan na 31 december 2011. De oude regeling zal alleen nog van toepassing blijven:

voor de eerste aanvragen of verlengingsaanvragen voor onderbrekingsuitkeringen die vóór 24 december 2011 werden ontvangen bij de RVA, en voor zover de werknemer vóór 28 november 2011 zijn werkgever schriftelijk op de hoogte had gebracht van de aanvraag;

voor het specifiek stelsel voor oudere werknemers van minstens 50 jaar die werkzaam zijn in de privésector en al in het stelsel "einde loopbaan" zitten, maar die dit stelsel niet hebben aangevraagd tot aan de pensioenleeftijd. Zij kunnen genieten van de oude bepalingen als zij een nieuw aanvraagformulier met de pensioenleeftijd als einddatum indienen.

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info