Wettelijke intrestvoet in burgerlijke en handelszaken stijgt

Wettelijke intrestvoet in burgerlijke en handelszaken stijgt

Elk jaar deelt de Federale Overheidsdienst Financiën in de loop van de maand januari de wettelijke intrestvoet mee. Die wettelijke intrestvoet wordt gebruikt in burgerlijke en handelszaken. Hij stijgt van 3,75% in 2011 naar 4,25% in 2012.

Contractuele intrestvoet in burgerlijke en handelszaken

Wanneer u betrokken bent bij een overeenkomst (lees een verbintenis tot betaling van een geldsom) en één van de partijen komt zijn contractuele verplichtingen niet na, dan kan u een schadevergoeding eisen. In principe worden daarover afspraken gemaakt in het contract zelf en geldt dan de contractuele intrestvoet. In België kunnen partijen bij een overeenkomst ook zelf vastleggen welke intrest zal verschuldigd zijn bij wanbetaling. De rechter is wel bevoegd om buitensporige intrestvoeten te milderen.

Wettelijke intrestvoet in burgerlijke en handelszaken

Als partijen in hun contract geen intrestvoet overeenkomen, geldt de wettelijke intrestvoet. De wettelijke intrest- of rentevoet is van toepassing in burgerlijke zaken en in bepaalde handelszaken (bv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier). De wettelijke rentevoet wordt sinds 1 januari 2007 gekoppeld aan een marktrente die bestaat uit: de 12-maands Euribor-rentevoet gedurende de maand december (2,030%); afgerond naar het hogere veelvoud van 0,25% (2,25%); en verhoogd met 2% (4,25%). Euribor (Euro InterBank Offered Rate) is het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken elkaar kortlopende leningen verstrekt in euro's. Voor 2012 bedraagt hij 4,25%.

Wettelijke intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties

Bij handelstransacties wordt de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand toegepast. Handelstransacties zijn transacties tussen ondernemingen onderling, of tussen ondernemingen en aanbestedende overheden of diensten. De transactie moet betrekking hebben op het leveren van goederen of op het presteren van diensten tegen vergoeding. Hij geldt dus voor kooplieden, vrije beroepen, ambachtslui en landbouwondernemingen. De wettelijke intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties is alleen van toepassing als partijen in hun contract geen andere intrestvoet overeenkomen. De schuldeiser heeft “automatisch” recht op intresten als zijn schuldenaar hem te laat betaalt. Hij moet geen ingebrekestelling sturen. De intrest is ook verschuldigd na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn.

De halfjaarlijkse aanpassing van de intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties wordt twee keer per jaar meegedeeld via een bericht in het Belgisch Staatsblad. De intrestvoet die tijdens het eerste semester van 2012 van toepassing is op laattijdige betalingen bij handelstransacties bedraagt 8%. Dat betekent een daling met 0,5% ten opzichte van het percentage voor de tweede jaarhelft van 2011. De wettelijke intrestvoet voor het eerste semester van 2011 bedroeg ook 8%.

Wettelijke intrestvoet in fiscale en sociale zaken

In fiscale zaken geldt een specifiek tarief van 7% per begonnen maand. Alleen wanneer uitdrukkelijk van dit tarief wordt afgeweken, geldt nog de wettelijke intrestvoet.
Sinds 2009 is de intrestvoet in sociale zaken dezelfde als de intrestvoet in fiscale zaken (7%).

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info