De nieuwe financieringsformules van Participatiefonds Vlaanderen

Op zoek naar een financiering voor uw nieuw project? Participatiefonds Vlaanderen heeft sinds 1 juli 2015 haar leningproducten aangepast. Het fonds biedt voortaan nog twee leningen aan: de nieuwe Startlening+ en KMO-cofinanciering. Ook middelgrote ondernemingen komen voortaan in aanmerking voor financiering via het Participatiefonds Vlaanderen.

Participatiefonds in vereffening

Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, vrije beroepers, kmo's en starters die een eigen zaak willen beginnen. Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten voor de toekenning van nieuwe kredieten bevoegd (gevolg van de Zesde Staatshervorming). Het fonds is daardoor in vereffening. De afsluiting van die vereffening is voorzien voor 30 juni 2022 zodat de afhandeling van de lopende kredieten wordt verzekerd. Voor nieuwe kredieten is voortaan Participatiefonds-Vlaanderen bevoegd indien uw woonplaats in Vlaanderen ligt (www.participatiefonds.be, e-mail: participatiefonds@pmv.eu); Brupart indien uw woonplaats in Brussel ligt (www.srib.be/nl ) en Sowalfin indien uw woonplaats in Wallonië ligt (www.sowalfin.be).

Participatiefonds Vlaanderen

Participatiefonds Vlaanderen heeft op 1 juli 2015 haar leningproducten aangepast. In grote lijnen houden de twee nieuwe formules -de nieuwe Startlening+ en KMO-cofinanciering- het volgende in:

Startlening+

De Startlening+ is een achtergestelde lening voor starters, natuurlijke personen en rechtspersonen, die nog niet of gedurende ten hoogste vier jaar actief zijn.
Als aanvrager woont u in het Vlaamse Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd. Ook als uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest ligt, maar u investeert in het Vlaamse Gewest, komt uw project in aanmerking.

De Startlening+ is bestemd voor de financiering van uw nieuwe investeringen in een project op Belgisch grondgebied zoals materiële, immateriële en financiële investeringen, de financiering van uw nood aan bedrijfskapitaal voor de start of uitbouw van uw activiteit, de financiering van de overname van een (deel van een) handelsfonds, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. Leningaanvragen voor landbouw-, export- en transportactiviteiten vallen buiten het toepassingsgebied.

De duur van de lening is minimaal drie en maximaal tien jaar. De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3,00% per jaar. Het maximumbedrag is 100.000 euro.

Interesse? Voor aanvragen van de Startlening+ kunt u terecht bij de kredietinstellingen waarmee Participatiefonds Vlaanderen samenwerkt of verstrekkers van microkredieten of rechtstreeks bij Participatiefonds Vlaanderen.

KMO-cofinanciering

De KMO-cofinanciering van Participatiefonds Vlaanderen is de opvolger van de Starteo-, Optimeo- en Ba+-lening. De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum 350.000 euro voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen, starters en bestaande ondernemingen (Europese kmo-definitie).

Als aanvrager moet u ook voor deze lening in het Vlaamse Gewest wonen of er uw maatschappelijke zetel hebben. Is dat niet het geval, maar investeert u in het Vlaamse Gewest, dan komt dit ook in aanmerking. Voor natuurlijke personen geldt dat zij zich als zelfstandige in hoofdberoep moeten vestigen.

Ook deze lening moet dienen voor de financiering van uw nieuwe investeringen in een project op Belgisch grondgebied (zie supra). Leningaanvragen voor landbouw-, export- en transportdoeleinden komen niet in aanmerking. Investeringen voor onderzoek & ontwikkeling zijn in principe eveneens uitgesloten, behalve voor bestaande ondernemingen met een gezonde financiële structuur en goede rendabiliteit die hun activiteit willen uitbreiden.

Deze lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering van een bank of investeringsfonds of een of meerdere business angels. Uw eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen. De cofinancier (bank, investeringsfonds, business angel) moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. Participatiefonds Vlaanderen komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften.
Het minimumbedrag van de KMO-cofinanciering is 7.500 euro.
De looptijd van de lening is minimaal drie en maximaal tien jaar, en afhankelijk van de aard van uw investering. De intrestvoet is vast en gelijk aan de IRS-intrestvoet, met een minimum van 3%.

Interesse? Voor aanvragen in het kader van de KMO-cofinanciering kan u terecht bij kredietinstellingen waarmee Participatiefonds Vlaanderen samenwerkt of een investeringsfonds (Vectis Participaties II nv) of bij BAN Vlaanderen of rechtstreeks bij Participatiefonds Vlaanderen.

Noteer nog dat Participatiefonds Vlaanderen sinds 24 september 2015 ook voor de kinderopvang via de Startlening+ en de KMO-cofinanciering financiering voorziet en; u kan beide leningen cumuleren, maar het bedrag van alle leningen samen mag dan niet meer dan 350.000 euro bedragen.

Nieuws

Onder impuls van Europa wordt 'de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen' in het btw-wetboek aangepast. Daardoor kunnen kleine ondernemingen die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn, maar in ons land belastbare handelingen verrichten ervoor opteren om te genieten van een btw-vrijstelling. De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2025.

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD FinanciŽn sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten.

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief