Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het volledig model

Voor de neerlegging van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe groottecriteria en modellen van de jaarrekening. Op de website van de Balanscentrale is een nieuwe versie beschikbaar van de modelformulieren voor ondernemingen. Het gaat om een nieuwe versie van het volledig model, het verkort model en het nieuwe micromodel.

Standaardmodellen voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016

Er zijn drie standaardmodellen van toepassing in functie van de grootte van de onderneming.

Een 'grote onderneming' is een onderneming die, op datum van het laatst afgesloten boekjaar, meer dan één van de volgende limieten overschrijdt tijdens de twee laatst afgesloten boekjaren:

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;

jaaromzet (exclusief btw): 9.000.000 EUR;

balanstotaal: 4.500.000 EUR.

Grote ondernemingen moeten voor het opmaken en neerleggen van hun jaarrekening het volledig model (VOL) gebruiken.

Het volledig model voor grote en beursgenoteerde vennootschappen

Het volledig model voor ondernemingen bestaat uit:

de identificatiegegevens van de onderneming en de jaarrekening (sectie VOL 1);

de volledige lijst van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen (sectie VOL 2.1) en de identiteit van de externe accountants, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders of erkende boekhouders-fiscalisten die een opdracht hebben uitgevoerd met betrekking tot de jaarrekening van de onderneming (sectie VOL 2.2);

de jaarrekening met de balans (secties VOL 3.1 en VOL 3.2); de resultatenrekening (sectie VOL 4); de tabel met de resultaatverwerking (sectie VOL 5); en de toelichting (sectie VOL 6).

andere overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen neer te leggen documenten: het jaarverslag (sectie VOL 7); het verslag van de commissarissen (sectie VOL 8); in voorkomend geval, het verslag van betalingen aan overheden (sectie VOL 9); en de sociale balans (sectie VOL 10).

In de toelichting (van de drie modellen) is een sectie 'Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen' (sectie VOL 6.20) toegevoegd, die niet elders zijn opgenomen.

Voor het volledig model noteren we ook nog volgende wijzigingen.

Balans:

de 'oprichtingskosten' zijn uit de immateriële activa gehaald (sectie VOL 3.1);

een rubriek 'milieuverplichtingen' is toegevoegd aan de uitsplitsing van de voorzieningen voor risico's en kosten (sectie VOL 3.2).

Resultatenrekening:

toevoeging van 4 rubrieken: 'niet-recurrente opbrengsten en bedrijfskosten', 'niet-recurrente opbrengsten en financiële kosten' (sectie VOL 4) met de gedetailleerde uitsplitsing in de toelichting (sectie VOL 6.12);

een rubriek 'werknemers' is toegevoegd aan de uitsplitsing van de uit te keren winst (VOL 5).

Toelichting:

een rubriek 'edele metalen en kunstwerken' is toegevoegd aan de uitsplitsing van rubriek 51 van de 'geldbeleggingen' (sectie VOL 6.6) en de titels ervan zijn aangepast; 

er wordt een tabel voorzien om op een gestructureerde wijze informatie over de aandeelhoudersstructuur (sectie VOL 6.7.2) en afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde te verstrekken; 

toevoegen van informatie over de aard en de financiële gevolgen van materiële gebeurtennissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan (sectie VOL 6.14) en op de aan- of verkoopverbintenissen die de vennootschap als optieschrijver van call- en putoptie heeft (sectie VOL 6.14);

toevoegen van een aparte rubriek voor het inzamelen van informatie over de betrekkingen met de geassocieerde ondernemingen (sectie VOL 6.15).

Tijdstip

Vanaf de zomer 2016 mogen de jaarrekeningen voor de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 worden neergelegd in PDF-formaat; in XBRL-formaat zal dit kunnen vanaf 1 april 2017.

Klik hier voor het volledig model voor ondernemingen (word versie):

Nederlandse versie

Franse versie

Duitse versie

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief