Tax shelter uitgebreid tot podiumkunsten

Enkele jaren geleden werd in België de tax shelter voor audiovisuele werken in het leven geroepen. Bedoeling was vennootschappen te laten investeren in films en televisiereeksen, om zo de productie van deze audiovisuele werken aan te zwengelen. In 2015 werd het systeem grondig hervormd. Sinds 1 februari 2017 noteren we opnieuw een belangrijke wijziging: het systeem werd uitgebreid tot podiumproducties.

Wat houdt de tax shelter precies in?

Sluiten van een raamovereenkomst

Vennootschappen kunnen een 'raamovereenkomst' afsluiten voor de productie van een audiovisueel werk. Als ze dat doen, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden hun belastbare winst vrijstellen. De vrijstelling is gelijk aan 150 % van de fiscale waarde van een zogenaamd 'tax-shelter-attest'.

Een raamovereenkomst is een contract tussen een investerende vennootschap en een productievennootschap. De investeerder engageert zich om een som over te maken waarmee er een audiovisueel werk kan worden geproduceerd. De productiemaatschappij engageert zich dan weer om het werk te realiseren. Binnen de maand volgend op de ondertekening moet deze overeenkomst aangemeld worden bij de FOD Financiën.

Let op, de investeerder krijgt dankzij de investering een fiscaal voordeel, maar hij mag geen (on)rechtstreeks recht in het audiovisueel werk krijgen of bezitten.

Voor audiovisuele werken

De tax shelter werd oorspronkelijk ingevoerd voor 'audiovisuele werken'. Daaronder vallen: bioscoopfilms (fictie, documentaire of animatie), kortfilms (geen reclamefilms), televisiefilms (al dan niet opgedeeld in afleveringen), animatieseries, kinder- en jeugdreeksen, en documentaires voor televisie. Het werk moet erkend zijn door de Vlaamse, Waalse of Duitse Gemeenschap in België, als Europees werk (in de zin van een Europese richtlijn).

Tax shelter-attest

De  investeerder krijgt een tax shelter-attest, waarmee hij recht heeft op zijn fiscaal voordeel. De grootte van het uiteindelijke fiscale voordeel bedraagt 150 % van de fiscale waarde van het tax shelter-attest. Deze fiscale waarde van het attest is gelijk aan 70 % productiekosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie van het audiovisueel werk, met een maximum van tien negende van de in België gedane kosten binnen een periode van ten hoogste 18 maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst.

Als het totaal van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie lager is dan 70 % van de totale productiekosten die in België zijn gedaan, wordt de fiscale waarde van het attest proportioneel verminderd.

Voorbeeld

Een vennootschap investeert 20.000 EUR in een audiovisueel werk, waarvan er 16.000 EUR  rechtstreeks verbonden zijn met de productie. Alle uitgaven worden in België gedaan. De fiscale waarde van het tax-shelter-attest is dan gelijk aan 70 % van 16.000 EUR = 11.200 EUR.

Van voorlopige tot definitieve vrijstelling

Op het ogenblik dat de investeerder en de productiemaatschappij de raamovereenkomst  ondertekenen, is de waarde van het tax shelter-attest uiteraard nog niet gekend. Daarom krijgt de investeerder eerst een voorlopige vrijstelling: 310 % van de sommen die vennootschap heeft beloofd te storten binnen de drie maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 150 % van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde van het tax shelter-attest.

De vrijstelling wordt sowieso beperkt tot (i) 50 %, van de belastbare gereserveerde winst van het belastbare tijdperk vóór samenstelling van de vrijgestelde reserve (ii) met een absoluut maximum van 750 000 EUR. Als er voor een bepaald belastbaar tijdperk onvoldoende winsten zijn om de sommen ter uitvoering van de raamovereenkomst te kunnen aanwenden, kan de niet-gebruikte vrijstelling worden overgedragen naar de volgende jaren.

Deze voorlopig vrijgestelde winst zal alsnog belast worden (i) als de voorwaarden niet worden nageleefd of (ii) als de investeerder op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst het tax shelter-attest niet heeft ontvangen,

Wanneer het tax shelter-attest effectief wordt afgeleverd, wordt de vrijstelling definitief. Dan mag de investerende vennootschap de vrijgestelde reserve overboeken naar de beschikbare reserves.

Uitbreiding naar podiumkunsten

Voor raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 februari 2017 kunnen vennootschappen ook genieten van de tax shelter als ze investeren in de productie en ontwikkeling van erkende podiumkunsten: theater, circus, straattheater, opera, klassieke muziek, dans, muziektheater, musicals en ballet. Net zoals bij de audiovisuele werken moet de productie door de bevoegde Gemeenschap erkend worden als een Europees podiumwerk.

Nieuws

Onder impuls van Europa wordt 'de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen' in het btw-wetboek aangepast. Daardoor kunnen kleine ondernemingen die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn, maar in ons land belastbare handelingen verrichten ervoor opteren om te genieten van een btw-vrijstelling. De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2025.

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD FinanciŽn sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten.

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief