Toondereffecten terugvragen? Deposito- en Consignatiekas int boete

Sinds 1 januari 2008 zijn effecten aan toonder verboden. Een houder van voormalige effecten aan toonder moet een boete betalen wanneer hij de gedeponeerde bedragen of effecten terugvraagt. De manier waarop de Deposito- en Consignatiekas die boete -die al loopt sinds 1 januari 2016- int, is onlangs vastgelegd.

Afschaffing van effecten aan toonder: een stand van zaken

De afschaffing van de effecten aan toonder is al een tijdje aan de gang. Sinds 1 januari 2008 mogen in ons land nog enkel effecten op naam of gedematerialiseerde effecten worden uitgegeven. Houders van effecten aan toonder waren verplicht om deze effecten ten laatste op 31 december 2013 om te zetten in effecten op naam (waarvan de eigenaars in het aandelenregister van de vennootschap zijn opgenomen) of in gedematerialiseerde effecten (ingeschreven op een effectenrekening bij een bank). Ook effecten aan toonder die op een effectenrekening zijn ingeschreven en effecten die in het buitenland zijn uitgegeven of die door buitenlands recht worden beheerst, mogen niet meer materieel worden geleverd.

Om te vermijden dat er toondereffecten blijven bestaan waarvan de rechthebbenden niet gekend zijn, is men overgegaan tot de gedwongen verkoop van effecten aan toonder.
Sinds 1 januari 2015 moest de emittent de niet-opgevraagde effecten die op een gereglementeerde markt werden toegelaten, verkopen op een gereglementeerde markt. De effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt werden toegelaten, en waarvan de rechthebbende zich niet op de dag van de verkoop had bekendgemaakt, moest de emittent vanaf diezelfde datum verplicht openbaar verkopen. Effecten die op 30 november 2015 geen koper vonden, bleven bij de emittent tot hun overdracht aan de Deposito- en Consignatiekas (tussen 1 en 31 december 2015).

De Deposito- en Consignatiekas startte op 1 februari 2016 met de teruggave van de gedeponeerde bedragen afkomstig van de (gedwongen) verkoop van toondereffecten en van de onverkochte toondereffecten.

Deposito- en Consignatiekas int boete

De Deposito- en Consignatiekas geeft echter slechts gevolg aan een verzoek tot teruggave als een eigenaar een bewijs kan voorleggen dat hij de rechthebbende is én hij een boete betaalt. Die boete bedraagt 10% van het bedrag of van de tegenwaarde van de effecten voor elk begonnen jaar. De boete loopt sinds 1 januari 2016. Op 1 januari 2026 worden de niet-aangeboden effecten aan toonder waardeloos.

De boete wordt voortaan berekend op de datum van ontvangst van de effecten door de Deposito- en Consignatiekas. Dit is dus de datum waarop de Deposito- en Consignatiekas de vraag ontvangt, en niet de datum waarop particulieren hun effecten bij een bank hebben neergelegd om er de teruggave van te vragen, want de bank moet die aanvraag nog naar de Depositokas sturen.
Om de gewone teruggaveprocedure te kunnen starten, moet de Depositokas in het bezit zijn van het attest dat de emittent of zijn gevolmachtigde aflevert (bewijs dat de effecten zijn geregulariseerd) en van de te regulariseren effecten.

Quid laattijdige betaling boete?

Als de boete niet wordt betaald vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarin de berekening van de boete werd gecommuniceerd, dan beschouwt men de aanvraag tot teruggave van de gedeponeerde bedragen of effecten als onbestaande.

De houder van de toondereffecten moet dan een nieuwe aanvraag indienen en de boete wordt opnieuw berekend. De datum van de aanvraag is belangrijk voor die berekening. Die datum bepaalt enerzijds de aard van de teruggave (een inschrijving op naam indien de onverkochte effecten nog beschikbaar zijn, en anders een som geld), en anderzijds de berekening van de boete als het om een nieuw jaar gaat. De berekening van de boete zal dezelfde zijn in hetzelfde jaar.

Nieuws

Onder impuls van Europa wordt 'de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen' in het btw-wetboek aangepast. Daardoor kunnen kleine ondernemingen die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn, maar in ons land belastbare handelingen verrichten ervoor opteren om te genieten van een btw-vrijstelling. De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2025.

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD FinanciŽn sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten.

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief