Meer tijd voor aanvraag Vlaamse hinderpremie

Bent u een detailhandelaar die te maken krijgt met hinder door werken voor de deur van uw zaak? Dan kan u sinds 1 juli 2017 de ‘nieuwe’ hinderpremie aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Voor het indienen van die aanvraag krijgt u voortaan meer tijd.

Openbare werken

De nieuwe hinderpremie vervangt de Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding en geldt voor werken die ná 1 juli 2017 zijn gestart. De premie is bedoeld voor kleine ondernemingen in het Vlaams Gewest met maximaal 9 werknemers (uitzendkrachten niet meegerekend) en die rechtstreeks met hun klanten in contact komen, zoals apothekers, bakkers, slagers, enz. Uw zaak moet vaste openingstijden hebben en 'ernstige hinder' ondervinden. De hinderpremie bedraagt 2.000 euro en wordt ten hoogste één keer per jaar per periode van hinder toegekend.

Vlaio selecteert op basis van de gegevens uit het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) en de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO) ondernemingen die aan de toekenningsvoorwaarden voor de hinderpremie voldoen. NB: GIPOD brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen en zorgt voor meer afstemming tussen nuts- en wegenwerken. Nadat de openbare werken concreet zijn gepland, ontvangen de geselecteerde ondernemingen 6 weken à 5 maanden vóór de geplande startdatum van de werken een schriftelijke kennisgeving met een dossiernummer.

Nieuwe aanvraagtermijn

Geselecteerde ondernemingen kunnen de hinderpremie elektronisch aanvragen bij Vlaio. http://www.vlaio.be/themas/hinderpremie
Omdat uit de praktijk blijkt dat de onderneming binnen een aanvraagtermijn van 30 kalenderdagen niet alle voorbereidingen kan treffen om zich te registreren en tijdig de aanvraag kan indienen, is de aanvraagtermijn verlengd.
Voortaan moet die aanvraag gebeuren uiterlijk 60 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van Vlaio en vóór de geplande einddatum van de openbare werken.
Kort na de aanvraag en na controle door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald nog voor de werken van start gaan.

Tijdelijke sluiting

Een bijkomende of afzonderlijke sluitingspremie wordt toegekend aan kleine ondernemingen die door de werken ook effectief de deuren gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen moeten sluiten. De sluitingspremie wordt uitgekeerd vanaf de 8ste kalenderdag van de sluiting en bedraagt 80 euro per sluitingsdag.
 
Ook ondernemers die niet vooraf door Vlaio zijn aangeschreven en geen hinderpremie ontvangen, kunnen in specifieke gevallen op een sluitingspremie recht hebben als ze door de openbare werken tijdelijk moeten sluiten.

Als blijkt uit controles van Vlaio dat er onterecht een premie is uitbetaald of dat er een te hoog bedrag is uitbetaald, kan het agentschap de premie helemaal of gedeeltelijk terugvorderen.

Vrijgesteld van belastingen of niet?

Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) zijn de ontvangen premies belastbaar. De premies die in de periode tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017 worden toegekend, vormen een beroepsinkomen. Voor handelaars-vennootschappen wordt de premie in de vennootschapsbelasting aan het nominale tarief van 33,99% onderworpen. Als de handelaar een natuurlijk persoon is, wordt de premie aan het progressief tarief belast.

Voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) zullen de hinderpremie en de sluitingspremie vrijgesteld zijn belastingen. De federale regering wil dergelijke gewestelijke compensatievergoedingen vrijstellen van belastingen voor zelfstandigen en vennootschappen en heeft daartoe een wetsontwerp ingediend. M.a.w. de premies die vanaf 1 januari 2018 worden toegekend, zullen in principe niet belastbaar zijn.

Nieuws

Eén van de belangrijke hervormingen uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de zogenaamde dubbele uitkeringstest. BV’s en CV’s mogen enkel nog maar dividenden uitkeren als de netto-actieftest en de liquiditeitstest een positief resultaat geven. Voor NV’s geldt enkel de netto-actieftest.

Als u als bedrijfsleider een lening krijgt van uw eigen vennootschap, dan kijkt de fiscus of de interest die u betaalt, marktconform is. Die marktrente wordt jaarlijks vastgelegd. De vraag is of het forfaitair berekende voordeel zonder meer geaccepteerd moet worden.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2019 weer een beetje omhoog en dat is goed nieuws voor wie een bedrijfswagen heeft.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief